Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.34.142

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007"

[COM(2016) 401 final - 2016/0187 (COD)]

(2017/C 034/23)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2017 r.)

Sprawozdawca: Thomas MCDONOGH

Wniosek o konsultację:Parlament Europejski, 22.6.2016
Rada, 30.6.2016
Podstawa prawna:Art. 43 ust. 2 i art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
[COM(2016) 401 final - 2016/0187 (COD)]
Decyzja Prezydium Komitetu:12/07/2016
Sekcja odpowiedzialna:Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Data przyjęcia przez sekcję:30.9.2016
Data przyjęcia na sesji plenarnej:19.10.2016
Sesja plenarna nr:520
Wynik głosowania224/1/3
(za/przeciw/wstrzymało się):
1. Wnioski i zalecenia
1.1. EKES z zadowoleniem przyjmuje transpozycję do prawa UE środków przyjętych od 2008 r. przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Komitet wzywa Komisję Europejską do odgrywania bardziej zdecydowanej roli w tej i innych regionalnych organizacjach ds. zarządzania rybołówstwem.
1.2. EKES wzywa wszystkie zainteresowane strony do jak najbardziej rygorystycznego wdrażania tych i innych środków ochrony. Większość rybaków przestrzega przepisów i zasługuje na to, by mieć równe szanse.
1.3. EKES zwraca się do Komisji Europejskiej o sprawdzenie i w razie potrzeby skreślenie art. 7 ust. 2, a także o zmianę, zgodnie z sugestiami zawartymi w niniejszej opinii, art. 9 ust. 1, art. 31, 32, 34-36 i art. 38 ust. 4. Należy starannie ponownie rozważyć proponowany w art. 52-59 wyjątek dotyczący przeładunku na morzu i być może go usunąć, jeśli przeważać ma ogólny obowiązek przeładunku w porcie.
2. Kontekst
2.1. Oprócz umów dwustronnych, takich jak umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów i umowy wzajemne, wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) daje UE możliwość zawarcia wielostronnej umowy w ramach regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Celem tych umów jest wzmocnienie współpracy regionalnej, aby zagwarantować ochronę i zrównoważoną eksploatację zasobów rybnych.
2.2. ICCAT odpowiada za ochronę tuńczyka i gatunków tuńczykowatych (łącznie ok. 30) w Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach. UE jest jedną z umawiających się stron od 1997 r., kiedy zastąpiła poszczególne państwa członkowskie.
2.3. ICCAT może wydawać wiążące zalecenia, które muszą zostać wprowadzone do prawa UE, o ile nie zostały już wcześniej ujęte w prawodawstwie.
3. Uwagi
3.1. Art. 7 ust. 2 wniosku ograniczający zastępowanie statków wyłącznie do zastępowania statkami o równoważnej lub mniejszej zdolności połowowej oparty jest na zaleceniu ICCAT 14-01, które już nie obowiązuje. Zalecenie 15-01 - nowe zalecenie dotyczące tuńczyków tropikalnych - w swojej obecnej formie nie obejmuje żadnych ograniczeń co do zastępowania statków.
3.2. Art. 9 ust. 1 poświęcony planom zarządzania dotyczącym urządzeń do sztucznej koncentracji ryb (FAD) określa termin przekazania planów do sekretariatu ICCAT na dzień 1 lipca każdego roku, który był terminem określonym w zaleceniu 14-01. W zaleceniu 15-01 termin ten wyznaczono na dzień 31 stycznia; ponieważ dotyczy on Komisji, państwa członkowskie powinny otrzymać wcześniejszy termin, na przykład 15 stycznia.
3.3. Artykuły 31, 32, 34, 35 i 36 wprowadzające zakaz wyładunku rekinów, których poławianie jest zabronione, mogłyby zawierać odesłanie do art. 15 ust. 4 rozporządzenia podstawowego w sprawie WPRyb 1 , który określa wyjątki od ogólnego zakazu odrzutów.
3.4. Art. 38 ust. 4 powinien się rozpoczynać, tak jak w zaleceniu ICCAT 07-07, od słów "jeżeli jest to wykonalne". Nie powinno to wykluczać możliwości wynegocjowania w ramach ICCAT bardziej wiążącego kompromisu.
3.5. Artykuły 54 i 55 mają wprowadzić przewidziane przez ICCAT wyjątki dla taklowców w odniesieniu do przeładunków na morzu, ale w przypadku floty UE powinna obowiązywać ogólna zasada dokonywania wszelkich czynności przeładunkowych w portach.

Bruksela, dnia 19 października 2016 r.

Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Georges DASSIS
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.