Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE - Wniosek państwa członkowskiego.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.168.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lipca 2009 r.

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE

Wniosek państwa członkowskiego

(2009/C 168/08)

(Dz.U.UE C z dnia 21 lipca 2009 r.)

Dnia 8 lipca 2009 r. Komisja otrzymała wniosek złożony na mocy art. 30 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych(1). Pierwszym dniem roboczym następującym po wpłynięciu wniosku był dzień 9 lipca 2009 r.

Wniosek ten, złożony przez Republikę Włoską, dotyczy niektórych usług finansowych (zob. art. 6 ust. 2 lit. c) akapit czwarty dyrektywy 2004/17/WE) w tym państwie. Wspomniany art. 30 przewiduje, iż przepisy dyrektywy 2004/17/WE nie mają zastosowania, jeżeli dana działalność bezpośrednio podlega konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Ocena spełnienia tych warunków dokonywana jest wyłącznie na mocy przepisów dyrektywy 2004/17/WE i nie ma wpływu na zastosowanie reguł konkurencji.

Na podjęcie decyzji dotyczącej przedmiotowego wniosku Komisji przysługuje termin trzech miesięcy, począwszy od pierwszego dnia roboczego określonego powyżej. Termin upływa zatem w dniu 9 października 2009 r.

Przepisy wyżej wymienionego ust. 4 akapit trzeci nie mają zastosowania. W związku z tym okres, jakim dysponuje Komisja na podjęcie decyzji, może zostać przedłużony o trzy miesiące. Takie ewentualne przedłużenie będzie przedmiotem publikacji.

______

(1) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.