Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.72.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lutego 2015 r.

OPINIA KOMISJI
z dnia 26 lutego 2015 r.
dotycząca planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych pochodzących z Zakładu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (akcelerator liniowy) znajdującego się w Lund w Szwecji

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny)

(2015/C 72/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 lutego 2015 r.)

Poniższa ocena została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych ocen, które mogą zostać dokonane na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zobowiązań wynikających z tego traktatu, a także z prawodawstwa wtórnego 1 .

W dniu 25 września 2013 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu szwedzkiego - zgodnie z art. 37 traktatu Euratom - dane ogólne dotyczące planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych pochodzących z Zakładu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (akcelerator liniowy).

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła w dniach 18 października 2013 r. oraz 22 września 2014 r. i które zostały przedłożone przez władze szwedzkie w dniach 2 września 2014 r. oraz 22 października 2014 r., a także po skonsultowaniu się z grupą ekspertów, Komisja wydała następującą opinię:

1. Odległość między obiektem a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim - w tym przypadku Danią - wynosi około 30 km.
2. W warunkach normalnej eksploatacji uwolnienia płynnych i gazowych substancji promieniotwórczych nie powinny spowodować istotnego narażenia zdrowia ludności w innym państwie członkowskim.
3. Wtórne odpady promieniotwórcze w stanie stałym będą czasowo składowane na terenie obiektu przed wysłaniem do zakładów przetwarzania lub obiektów trwałego składowania odpadów, posiadających zezwolenie i położonych w Szwecji.
4. W przypadku nieplanowanego uwolnienia wycieków promieniotwórczych w wyniku wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, dawki, na które zostałaby narażona ludność w innym państwie członkowskim, nie byłyby istotne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie planu trwałego składowania wszystkich rodzajów odpadów promieniotwórczych pochodzących z Zakładu Europejskiego Źródła Spalacyjnego znajdującego się w Lund w Szwecji, zarówno w normalnym warunkach eksploatacji, jak i w razie wypadku o charakterze i skali określonych w ogólnych danych, nie spowoduje znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie członkowskim.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji
Miguel ARIAS CAÑETE
Członek Komisji
1 Przykładowo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poddać bardziej szczegółowej ocenie aspekty środowiskowe. W szczególności Komisja pragnie zwrócić uwagę na przepisy dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, jak również dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.