Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.23.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 21 stycznia 2009 r.
określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę ISO 17994:2004(E) jako normę równoważności metod mikrobiologicznych

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 119)

(2009/64/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 27 stycznia 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG(1), w szczególności jej art. 15 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Międzynarodowa norma ISO 17994:2004(E) opisuje kryteria i procedury oceny równoważności metod mikrobiologicznych.

(2) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 16 ust. 1 dyrektywy 2006/7/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dla celów art. 3 ust. 9 dyrektywy 2006/7/WE międzynarodowa norma ISO 17994:2004(E) "Jakość wody - Kryteria dotyczące ustalania równoważności pomiędzy metodami mikrobiologicznymi" zostaje określona jako norma równoważności metod mikrobiologicznych.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 37.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.