Określenie uzgodnień dotyczących wymiany danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 oraz zmiana rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 w odniesieniu do państwa członkowskiego wywozu poza Unię oraz obowiązków jednostek sprawozdawczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.269.58

| Akt oczekujący
Wersja od: 28 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1225
z dnia 27 lipca 2021 r.
określające uzgodnienia dotyczące wymiany danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 w odniesieniu do państwa członkowskiego wywozu poza Unię oraz obowiązków jednostek sprawozdawczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 5 i art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Konieczne jest określenie zasad wymiany danych statystycznych dotyczących wywozu i przywozu towarów, które mają być dostarczane przez organy celne i podatkowe każdego państwa członkowskiego właściwym krajowym organom statystycznym.

(2) W rozporządzeniu (UE) 2019/2152 określono wymianę danych jednostkowych ze zgłoszeń celnych między krajowymi organami statystycznymi państw członkowskich do celów statystycznych w celu tworzenia zharmonizowanych statystyk dotyczących międzynarodowego handlu towarami oraz poprawy jakości tych statystyk. Konieczne jest określenie ustaleń dotyczących tej wymiany danych jednostkowych między krajowymi organami statystycznymi, określenie jej zakresu, stworzenie wykazu danych jednostkowych, które mają być wymieniane, oraz określenie formatu, środków bezpieczeństwa i procedury wymiany tych danych.

(3) Należy zmienić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 2  w odniesieniu do pierwszego okresu odniesienia do celów stosowania definicji państwa członkowskiego wywozu poza Unię, odraczając jego stosowanie o dwa lata. Ma to na celu zapewnienie, aby krajowe organy statystyczne były w stanie identyfikować towary quasi- wywożone i określać w sposób spójny państwo członkowskie rzeczywistego wywozu, przy pomocy danych jednostkowych, które mają być wymieniane, a także umożliwienie krajowym organom statystycznym zapewnienia odpowiedniej jakości sporządzanych statystyk.

(4) Konieczna jest również zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1197 w odniesieniu do obowiązków importerów i eksporterów w zakresie wspierania krajowych organów statystycznych w wyjaśnianiu problemów z jakością danych.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowionego na mocy art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 3 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa zasady wymiany danych między organami celnymi a krajowymi organami statystycznymi oraz wymiany danych między organami podatkowymi a krajowymi organami statystycznymi. Określono w nim również zasady wymiany między krajowymi organami statystycznymi danych jednostkowych ze zgłoszeń celnych dotyczących wywozu i przywozu towarów.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)
"odprawa scentralizowana w okresie przejściowym" oznacza odprawę scentralizowaną w rozumieniu art. 179 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 4 , w której uczestniczą organy celne więcej niż jednego państwa członkowskiego, oraz w przypadku gdy środki wymiany informacji między organami celnymi określono w art. 18 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341 5 ;
b)
"wysyłające państwo członkowskie" oznacza państwo członkowskie, w którym składane jest zgłoszenie celne, w przypadku gdy ewidencja ze zgłoszeń celnych odnosi się do odprawy scentralizowanej w okresie przejściowym lub do towarów quasi-wywożonych;
c)
"otrzymujące państwo członkowskie" oznacza państwo członkowskie, które otrzymuje dane jednostkowe od wysyłającego państwa członkowskiego.
Artykuł  3

Uzgodnienia dotyczące wymiany danych między organami celnymi a krajowymi organami statystycznymi

1. 
Ewidencja ze zgłoszeń celnych, o której mowa w załączniku VI lit. c) do rozporządzenia (UE) 2019/2152, przekazywana jest przez organy celne ich krajowym organom statystycznym niezwłocznie i najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zgłoszenia celne zostały przyjęte lub były przedmiotem decyzji celnych.
2. 
W przypadku gdy ewidencja z dostarczonych zgłoszeń celnych jest poprawiana lub zmieniana, organy celne przekazują krajowym organom statystycznym skorygowane informacje.
3. 
Na wniosek krajowych organów statystycznych organy celne sprawdzają poprawność i kompletność przekazanych przez nie danych zawartych w zgłoszeniach celnych.
Artykuł  4

Uzgodnienia dotyczące wymiany danych między organami podatkowymi a krajowymi organami statystycznymi

1. 
Organy podatkowe przekazują informacje, o których mowa w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2019/2152, swoim krajowym organom statystycznym po ich otrzymaniu, a najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym te informacje stały się dostępne.
2. 
W przypadku gdy informacje z dostarczonych zgłoszeń celnych są poprawiane lub zmieniane, organy celne przekazują krajowym organom statystycznym skorygowane dane.
3. 
Na wniosek krajowych organów statystycznych organy celne sprawdzają poprawność i kompletność przekazanych przez nie danych.
Artykuł  5

Uzgodnienia między państwami członkowskimi dotyczące wymiany danych jednostkowych ze zgłoszeń celnych do celów statystycznych

1. 
W przypadku gdy ewidencja ze zgłoszeń celnych odnosi się do odprawy scentralizowanej w okresie przejściowym lub do towarów quasi-wywożonych, krajowe organy statystyczne wysyłającego państwa członkowskiego przekazują krajowym organom statystycznym otrzymującego państwa członkowskiego dane jednostkowe dotyczące wywozu lub przywozu towarów dostarczone przez organ celny wysyłającego państwa członkowskiego.
2. 
W przypadku gdy ewidencja ze zgłoszeń celnych odnosi się do odprawy scentralizowanej w okresie przejściowym, otrzymujące państwo członkowskie jest państwem członkowskim, na obszarze statystycznym którego towary znajdują się w chwili zwolnienia do procedury celnej lub w chwili powrotnego wywozu.
3. 
W przypadku gdy ewidencja ze zgłoszeń celnych odnosi się do towarów quasi-wywożonych, o których mowa w sekcji 1 lit. l) załącznika V do rozporządzenia (UE) 2020/1197, otrzymującym państwem członkowskim jest państwo członkowskie rzeczywistego wywozu, o którym mowa w sekcji 17 ust. 2 akapit drugi załącznika V do rozporządzenia (UE) 2020/1197.
4. 
Dane jednostkowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:
a)
w przypadku gdy ewidencja ze zgłoszeń celnych odnosi się do przywozu w ramach odprawy scentralizowanej w okresie przejściowym - dane jednostkowe określone w kolumnie C1 załącznika;
b)
w przypadku gdy ewidencja ze zgłoszeń celnych odnosi się do wywozu w ramach odprawy scentralizowanej w okresie przejściowym - dane jednostkowe określone w kolumnie C2 załącznika;
c)
w przypadku gdy ewidencja ze zgłoszeń celnych odnosi się do towarów quasi-wywożonych - dane jednostkowe określone w kolumnie C3 załącznika.
5. 
Krajowe organy statystyczne wysyłającego państwa członkowskiego dostarczają krajowym organom statystycznym otrzymującego państwa członkowskiego metadane, które są stosowne w kontekście wykorzystania wymienianych danych jednostkowych przy zestawianiu statystyki.
6. 
Ust. 1-5 nie mają zastosowania w przypadku, gdy wysyłające państwo członkowskie jest państwem członkowskim rzeczywistego wywozu, o którym mowa w sekcji 17 ust. 2 akapit drugi załącznika V do rozporządzenia (UE) 2020/1197.
Artykuł  6

Harmonogram wymiany danych jednostkowych między państwami członkowskimi

1. 
Krajowe organy statystyczne wysyłającego państwa członkowskiego dostarczają krajowym organom statystycznym otrzymującego państwa członkowskiego dane jednostkowe, o których mowa w art. 5 najpóźniej 30 dni kalendarzowych po upływie miesiąca odniesienia.
2. 
Jeżeli dodatkowa, poprawiona lub zmieniona ewidencja staje się dostępna dla krajowych organów statystycznych wysyłającego państwa członkowskiego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, urząd ten przekazuje krajowym organom statystycznym otrzymującego państwa członkowskiego zmienione dane jednostkowe, możliwie jak najszybciej, a najpóźniej 30 dni kalendarzowych po upływie miesiąca, w którym ta dodatkowa, poprawiona lub zmieniona ewidencja ze zgłoszeń celnych stała się dostępna.
Artykuł  7

Środki ochrony

Zgodnie z art. 10 ust. 2 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/443 6 , aby mieć uprawnienia do otrzymywania danych jednostkowych i metadanych zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia, krajowe organy statystyczne otrzymujące lub przetwarzające te informacje statystyczne i metadane w otrzymującym państwie członkowskim przywozu muszą zapewnić, aby ich systemy informatyczne były chronione na poziomie równoważnym polityce bezpieczeństwa systemów komunikacji i informacji Komisji określonej w decyzji Komisji (UE, Euratom) 2017/46 7 , jej przepisach wykonawczych i odnośnych standardach bezpieczeństwa.

Artykuł  8

Ochrona danych

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych krajowe organy statystyczne wykonują swoje zadania do celów niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 8 .

Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję (Eurostat) odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 9 .

Artykuł  9

Format wymienianych danych jednostkowych i metadanych oraz procedura wymiany

1. 
Dane jednostkowe i metadane wymieniane zgodnie z art. 5 wymieniane są w formie elektronicznej, a przesyła się je lub ładuje za pośrednictwem pojedynczego punktu wprowadzania danych jednostkowych Komisji (Eurostatu) i - w stosownych przypadkach - metadanych.
2. 
Państwa członkowskie powinny wdrażać standardy wymiany zgodnie z wytycznymi wykonawczymi przekazanymi przez Komisję (Eurostat).
Artykuł  10

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1197

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/1197 wprowadza się następujące zmiany:

a)
w załączniku V sekcja 2, ust. 2, lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) »państwo członkowskie wywozu poza Unię« oznacza państwo członkowskie, na którego terytorium statystycznym znajdują się towary w chwili zwolnienia do procedury celnej lub w chwili ponownego wywozu.

W przypadku towarów quasi-wywożonych oraz począwszy od okresu referencyjnego styczeń 2024 r., »państwem członkowskim wywozu poza Unię« jest jednak państwo członkowskie rzeczywistego wywozu, jeżeli można określić »państwo członkowskie rzeczywistego wywozu poza Unię« zgodnie z sekcją 17 ust. 2 akapit drugi niniejszego załącznika;";

b)
w załączniku V sekcja 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie wystąpienia problemów z jakością danych w związku z informacjami statystycznymi importer w państwie członkowskim przywozu lub eksporter w państwie członkowskim wywozu ma obowiązek współpracować w tym zakresie z krajowymi organami statystycznymi odpowiednio w państwie członkowskim przywozu lub państwie członkowskim wywozu, wyłącznie w celu zapewnienia jakości danych dotyczących międzynarodowego handlu towarami.".

Artykuł  11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Dane jednostkowe podlegające wymianie

Pozycje oznaczone literą "M" są obowiązkowe, pozycje oznaczone literą "C" są obowiązkowe, jeżeli są dostępne w krajowym systemie celnym, a pozycje oznaczone literą "O" są nieobowiązkowe. Pozycje oznaczone znakiem "-" nie mają zastosowania.
ABC1C2C3
Dane jednostkowe podlegające wymianie (1)Scentralizowana odprawa celna dla importuScentralizowana odprawa celna dla eksportuTowary quasi- wywożone
Grupa 1 - Ogólne
1.1.Data przyjęcia zgłoszenia celnegoCCC
1.2.Okres odniesieniaMMM
1.3.PrzepływMMM
1.4.Załącznik dotyczący danych celnychMMM
1.5.Odbierające państwo członkowskieMMM
1.6.Rodzaj zgłoszeniaCCC
1.7.Rodzaj dodatkowego zgłoszenia/deklaracjiCCC
1.8.ProceduraCCC
1.9.Procedury dodatkoweCCC
1.10.Numer pozwolenia wydany jego posiadaczowiCC-
Grupa 2 - Jednostki pomiaru
2.1.Wartość statystycznaCCC
2.2.Masa nettoCCC
2.3.Jednostki uzupełniająceCCC
Grupa 3 - Podział
3.1.Kod towaru na poziomie TARIC (10-cyfrowy)C--
3.2.Kod towaru na poziomie CN (8-cyfrowy)-CC
3.3.Kod kraju pochodzeniaC--
3.4.Kod kraju preferencyjnego pochodzeniaC--
3.5.Kod państwa wysyłki/wywozu [Państwo przesyłki]C--
3.6.Kod państwa przeznaczenia

[Państwo ostatniego znanego miejsca przeznaczenia]

-CC
3.7.Kod państwa przeznaczenia

[Państwo członkowskie zakładanego przeznaczenia]

C--
3.8.Kod państwa wysyłki/wywozu

[Państwo członkowskie rzeczywistego wywozu]

--C
3.9.Rodzaj transakcjiCCC
3.10.PreferencjeC--
Dane jednostkowe podlegające wymianie (1)Scentralizowana odprawa celna dla importuScentralizowana odprawa celna dla eksportuTowary quasi- wywożone
3.11.KontenerCCC
3.12.Rodzaj transportu na granicyCCC
3.13.Środek transportu wewnętrznegoCCC
3.14.Waluta fakturyCCC
Grupa 4 - Strony
4.1.Nr identyfikacyjny importeraC--
4.2.Nr identyfikacyjny kupującegoC--
4.3.Nr identyfikacyjny odbiorcy (2)C--
4.4.Nr identyfikacyjny eksporteraCC
Grupa 5 - Dane fakultatywne
5.1.Całkowita zafakturowana kwotaOOO
5.2.Kurs wymianyO--
5.3.Warunki dostawyOOO
5.4.Zafakturowana kwota pozycjiO--
(1) Tekst w nawiasach wskazuje odpowiedni element danych statystycznych określony w załączniku V do rozporządzenia (UE) 2020/1197.

(2) Wyłącznie w odniesieniu do wymogów dotyczących danych celnych na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/341.

1 Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 271 z 18.8.2020, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).
6 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).
7 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. dotycząca bezpieczeństwa systemów komunikacyjnych i informacyjnych wykorzystywanych przez Komisję Europejską (Dz.U. L 6 z 11.1.2017, s. 40).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39). b) w załączniku V sekcja 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.