Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1963.12.139

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 1962 r.

DECYZJA RADY
z dnia 18 grudnia 1962 r.
w sprawie określenia organu upoważnionego do mianowania do Komisji Obrachunkowej

(63/32/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 25 stycznia 1963 r.)

RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ,

uwzględniając art. 2 statutu urzędników Wspólnoty i art. 6 regulaminu stosowanego dla pozostałych pracowników,

uwzględniając art. 10 akapit pierwszy statutu Komisji Obrachunkowej z dnia 15 maja 1959 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 

Uprawnienia zastrzeżone przez statut urzędników dla organu upoważnionego do mianowania i przez regulamin stosowany do pozostałych pracowników dla organu uprawnionego do zawierania umów zatrudnienia - w odniesieniu do kadry kierowniczej podlegającej organowi Komisji Obrachunkowej - wykonywane są:

a) przez Radę, na wniosek Komisji Obrachunkowej i za jej zgodą, stosownie do art. 1, art. 30 akapit drugi, art. 31 i 50 statutu;

b) przez Komisję Obrachunkową w pozostałych wypadkach.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 1962 r.

W imieniu Rady
E. COLOMBO
Przewodniczący
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.