Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.149.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1601/91
z dnia 10 czerwca 1991 r.
ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100a,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

nie ma obecnie szczególnych zasad wspólnotowych regulujących wina aromatyzowane, aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane koktajle winopodobne, zwane dalej "napojami aromatyzowanymi", w szczególności w odniesieniu do ich definicji oraz wymogów dotyczących opisu i prezentacji; z uwagi na gospodarcze znaczenie tych napojów, konieczne jest, w celu wspomożenia funkcjonowania wspólnego rynku, ustanowienie wspólnych przepisów w tym zakresie;

aromatyzowane napoje stanowią duży rynek zbytu dla rolnictwa Wspólnoty; zbyt ten jest w dużej mierze wynikiem dobrej opinii uzyskanej przez niektóre z tych napojów w całej Wspólnocie i na rynku światowym; reputację tę można przypisać dobrej jakości omawianych napojów; należy w związku z tym utrzymać określony standard jakości omawianych napojów w celu utrzymania zbytu na tym samym poziomie; odpowiednimi środkami utrzymania standardu jakości jest zdefiniowanie omawianych napojów, z uwzględnieniem tradycyjnych metod produkcji, na których opiera się ich reputacja; zdefiniowane w ten sposób nazwy powinny być stosowane tylko w odniesieniu do napojów takiej samej jakości jak napoje tradycyjne w celu zapobieżenia ich dewaluacji;

zaleca się stworzenie odpowiednich ram dla napojów aromatyzowanych złożonych głównie z wina i moszczu, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozwoju i innowacji kompozycji tych napojów; cel ten może być łatwiej osiągnięty w wyniku utworzenia trzech kategorii napojów opartych na zawartości wina, mocy alkoholu oraz możliwość dodawania bądź nie alkoholu;

właściwe jest, aby wspólnotowe zasady zastrzegły, dla pewnych terytoriów, używanie przypisań geograficznych do tych terytoriów, pod warunkiem że stadia produkcji, w trakcie których gotowy produkt uzyskuje swoje charakterystyczne i definitywne właściwości, odbywają się na danym obszarze geograficznym;

zwyczajowym środkiem informowania konsumenta jest umieszczanie niektórych informacji na etykietach; etykietowanie napojów aromatyzowanych podlega ogólnym zasadom ustalonym w dyrektywie Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych na sprzedaż końcowemu konsumentowi(4), ostatnio zmienionej dyrektywą 89/395/EWG(5); z uwagi na charakter omawianych napojów oraz w celu pełniejszej informacji konsumenta należy przyjąć dodatkowe przepisy do zasad ogólnych;

w przeświadczeniu konsumenta, reputacja pewnych aromatyzowanych napojów jest ściśle związana z ich tradycyjnym pochodzeniem; w celu zapewnienia odpowiedniego informowania konsumenta i uwzględnienia tych szczególnych przypadków, właściwe jest wprowadzenie przymusowego wskazywania pochodzenia napoju, w przypadkach gdy nie pochodzi on z tradycyjnych regionów produkcji;

w celu zapewnienia właściwej informacji o składzie napoju należy przyjąć określone reguły etykietowania dotyczące rodzaju użytego alkoholu;

dyrektywa Rady 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(6), ostatnio zmieniona dyrektywą 81/858/EWG(7) i dyrektywa Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych(8), ostatnio zmieniona dyrektywą 85/7/EWG(9), określają cechy charakterystyczne wody, która może być używana w środkach spożywczych; należy je uwzględnić;

dyrektywa Rady 88/388/EWG z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących aromatów przeznaczonych do użytku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji(10) podaje definicje różnych terminów, których należy używać w związku z aromatyzowaniem; w niniejszym rozporządzeniu stosuje się tę samą terminologię;

należy przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące opisu i prezentacji przywożonych napojów aromatyzowanych z uwzględnieniem zobowiązań Wspólnoty w stosunkach z państwami trzecimi;

w celu ochrony reputacji wspólnotowych napojów aromatyzowanych na rynku światowym, tymi samymi zasadami należy objąć wywożone napoje, o ile przepisy nie stanowią inaczej, uwzględniając tradycyjne zwyczaje i praktyki;

preferowanym sposobem zapewnienia jednolitego i jednoczesnego wdrożenia omawianych środków jest działanie w drodze niniejszego rozporządzenia;

w celu uproszczenia i usprawnienia procedury, należy zlecić Komisji wydanie technicznych przepisów wykonawczych; w tym celu należy przyjąć przepisy dotyczące procedury, umożliwiającej ścisłą współpracę Państw Członkowskich i Komisji w ramach Komitetu Wykonawczego;

konieczne są środki przejściowe w celu ułatwienia przejścia do systemu wprowadzonego niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady definiowania, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopochodnych.

Artykuł  2
1. Dla celów niniejszego rozporządzenia rozumie się przez:
a) 1 wino aromatyzowane:

napój:

otrzymane z jednego lub więcej produktów winnych określonych w pkt 5 oraz pkt 12-18 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 822/87(11), łącznie z gatunkowymi winami produkowanymi w określonych regionach wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 823/87(12) oraz z wyłączeniem wina stołowego Retsina, z możliwym dodatkiem moszczu winogronowego i/lub moszczu winogronowego w fermentacji
do którego dodano alkohol, zgodnie z definicją zawartą z art. 3 lit. d), oraz
do którego dodano następujące aromaty:
substancje aromatyczne lub preparaty aromatyczne określone w art. 3 ust. 2 lit. b) i d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących stosowanych w środkach spożywczych(13), lub
zioła aromatyczne i/lub przyprawy korzenne i/lub aromatyzujące środki spożywcze,
który z reguły został dosłodzony oraz, z wyjątkami podanymi w ust. 2, mógł być zabarwiony karmelem,
który ma minimalną moc alkoholu 14,5 % obj. lub większą oraz maksymalną moc alkoholu poniżej 22 % obj. oraz minimalną całkowitą moc alkoholu 17,5 % obj. lub więcej; jednakże w odniesieniu do produktów, które stosownie do ust. 5 noszą opis "wytrawny" lub "bardzo wytrawny", minimalną całkowitą moc alkoholu według objętości ustala się odpowiednio na poziomie 16 % i 15 %.

Wino i/lub świeży moszcz winogronowy z zatrzymaną fermentacją przez dodanie alkoholu, stosowane w przygotowaniu wina aromatyzowanego, muszą być obecne w produkcie końcowym w nie mniejszym udziale niż 75 %. Bez względu na art. 5 minimalna naturalna moc objętościowa alkoholu wykorzystywanych produktów jest taka jak określona w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 822/87.

Nazwa "wino aromatyzowane" może być zastąpione nazwą "aperitif winopochodny". Używanie nazwy "aperitif" w tym kontekście nie narusza jego używania do definiowania produktów nie objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

b) 2 aromatyzowany napój winopochodny:

napój:

otrzymane z jednego lub więcej win określonych w pkt 11-13 oraz pkt 15-18 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 822/87, włączając wina gatunkowe produkowane w określonych regionach wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 823/87 oraz z wyłączeniem win produkowanych z dodaniem alkoholu oraz wina stołowego Retsina, z możliwym dodatkiem moszczu winogronowego i/lub częściowo sfermentowanym moszczem winogronowym,
do którego dodano następujące aromaty:
substancje aromatyczne lub preparaty aromatyczne określone w art. 3 ust. 2 lit. b) i d) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, lub
zioła aromatyczne i/lub przyprawy korzenne i/lub aromatyzujące środki spożywcze,
który mógł być dosłodzony,
do którego nie dodano alkoholu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w definicji produktu podanej w niniejszym rozporządzeniu lub przyjętych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14,
który ma rzeczywistą moc alkoholu 7 % obj. lub więcej i mniej niż 14,5 % obj.

Wina używane w przygotowywaniu aromatyzowanych napojów winopochodnych muszą występować w gotowym produkcie w proporcji nie mniejszej niż 50 %. Bez uszczerbku dla przepisów art. 5, minimalna naturalna moc alkoholu użytych produktów wynosi, jak podano w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 822/87;

c) 3 aromatyzowany koktajl winopodobny oznacza napój:
uzyskany z wina i/lub moszczu gronowego:
do którego dodano następujące aromaty:
substancje aromatyczne lub preparaty aromatyczne określone w art. 3 ust. 2 lit. b) i d) rozporządzenia (WE) nr 1334/2008, lub
aromatyczne zioła i/lub przyprawy korzenne i/lub aromatyzujące środki spożywcze,
mógł być dosłodzony i mógł być zabarwiony,
do którego nie dodano żadnego alkoholu,
który ma moc alkoholu poniżej 7 % obj.

Wino i/lub moszcz gronowy użyte w przygotowywaniu aromatyzowanego koktajlu winopodobnego muszą występować w gotowym produkcie w proporcji nie mniejszej niż 50 %. Bez uszczerbku dla przepisów art. 5, minimalna naturalna moc alkoholu według objętości użytych produktów wynosi, jak podano w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 822/87.

Szczególne nazwy można przyjąć na mocy i zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13.

Używanie nazwy "koktajl" w tym kontekście stosuje się bez uszczerbku dla jego stosowania przy definiowaniu produktów nie objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

2. Definicje różnych kategorii wina aromatyzowanego, którego nazwa może być zastąpiona wyrazem "wino aromatyzowane":
a) Wermut:

wino aromatyzowane przygotowane na bazie wina określonego w ust. 1 lit. a), którego charakterystyczny aromat uzyskiwany jest poprzez użycie odpowiednio przyrządzonych substancji, pochodzących w szczególności z gatunków Artemisia, których należy używać w każdym przypadku; napój ten może być dosładzany tylko przy pomocy karmelizowanego cukru, sacharozy, moszczu gronowego, rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego i zagęszczonego moszczu gronowego.

b) Gorzkie wino aromatyzowane:

wino aromatyzowane o charakterystycznym gorzkim aromacie. Po nazwie "gorzkie wino aromatyzowane" podaje się nazwę głównej substancji nadającej gorzki aromat, bez uszczerbku dla przepisów art. 8 ust. 3.

Następujące nazwy lub ich synonimy funkcjonujące w innych urzędowych językach Wspólnoty można stosować w celu uzupełnienia lub zastąpienia omawianego opisu:

"Wino chininowe" ("Quinquina wine"), w którym głównym środkiem aromatyzującym jest naturalny aromat chininy,
"Wino gorzkie" ("Bitter vino"): wino, w którym głównym środkiem aromatyzującym jest korzeń goryczki żółtej i napój został zabarwiony dopuszczalnym żółtym i/lub czerwonym barwnikiem; używanie wyrazu "gorzkie", w tym kontekście, nie narusza jego używania w odniesieniu do innych produktów nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia.
"Americano": wino, w którym smak jest wynikiem obecności naturalnych substancji uzyskanych z piołunu i korzeni goryczki i napój został zabarwiony dopuszczalnym barwnikiem żółtym i/lub czerwonym.
c) Wino aromatyzowane jajeczne:

wino aromatyzowane, do którego dodano żółtko jaj lub jego ekstrant i które zawiera cukier w przeliczeniu na cukier inwertowany powyżej 200 gramów i minimalną zawartość żółtka jaj wynoszącą przynajmniej 10 gramów na litr gotowego produktu.

Nazwa "cremovo" może towarzyszyć nazwie "wino aromatyzowane jajeczne", w którym wino takie zawiera wino typu Marsala w proporcji nie mniejszej niż 80 %.

Nazwa "cremovo zabaione" może towarzyszyć nazwie "wino aromatyzowane jajeczne", kiedy wino takie zawiera wino typu Marsala w proporcji nie mniejszej niż 80 % i zawiera żółtka jaj w ilości nie mniejszej niż 60 gramów na litr.

d) 4 Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Wino aromatyzowane, które zostało przygotowane z wina, o którym mowa w ust. 1 lit. a), o charakterystycznym smaku, który uzyskiwany jest poprzez stosowanie goździków i/lub cynamonu, które muszą zawsze być stosowane razem z innymi przyprawami; napój ten może być dosładzany zgodnie z art. 3 lit. a).

3. Definicje różnych kategorii aromatyzowanych napojów winopochodnych, których opisy można:
zastąpić opisem "aromatyzowany napój winopochodny" w Państwie Członkowskim, w którym jest produkowane.
stosować jako uzupełnienie nazwy "aromatyzowany napój winopochodny" w innych Państwach Członkowskich.
a) 5 Sangria:

napój uzyskiwany z wina:

aromatyzowany z dodatkiem naturalnych ekstraktów lub esencji z owoców cytrusowych,
zawierający lub niezawierający soku z takich owoców,
z możliwością:
dodatku przypraw korzennych,
słodzone,
z dodatkiem CO2,

i o zawartości alkoholu wynoszącej mniej niż 12 % objętości

Napój ten może zawierać cząstki stałe pulpy owoców cytrusowych lub skórki, a jego kolor musi pochodzić od użytego surowca.

Nazwie "Sangria" muszą towarzyszyć wyrazy "wyprodukowano w...", po których następuje nazwa Państwa Członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu, w którym produkuje się napój z wyjątkiem przypadku, gdy jest on produkowany w Hiszpanii lub Portugalii.

Nazwę "Sangria" może zastąpić opis "aromatyzowany napój winopochodny" tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii lub Portugalii.

b) Clarea:

napój uzyskany z wina z zachowaniem takich samych warunków jak w lit. a).

Nazwie "Clarea" muszą towarzyszyć wyrazy "wyprodukowano w...", po których następuje nazwa Państwa Członkowskiego produkującego napój bądź mniejszego regionu, z wyjątkiem przypadku, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii.

Nazwa "Clarea" może zastąpić nazwę "aromatyzowany napój winopochodny" tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w Hiszpanii.

c) Zurra:

napój uzyskany poprzez dodanie brandy lub spirytusów winnych, określonych w rozporządzeniu/EWG/nr 1576/89(14), do napojów zdefiniowanych w lit. a) i b), z możliwością dodania kawałków owocu. Rzeczywista moc alkoholu według objętości musi wynosić, co najmniej 9 % i mniej niż 14 %;

d) Bitter soda:

napój aromatyzowany uzyskany z gorzkiego wina, którego zawartość w gotowym produkcie nie może być mniejsza niż 50 % objętości, z dodanym CO2 lub wodą nasyconą dwutlenkiem węgla z możliwością użycia tych samych barwników co w "bitter vino". Rzeczywista moc alkoholu musi wynosić, co najmniej 8 % obj. i mniej niż 10,5 %. Używanie wyrazów "gorzki", w tym kontekściepozostaje bez uszczerbku dla jego używania do definiowania produktów nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia;

e) 6 Kalte Ente:

aromatyzowany napój winopochodny uzyskiwany ze zmieszania wina, wina półmusującego lub wina półmusującego z dodatkiem CO2 z winem musującym lub winem musującym z dodatkiem CO2 i dodania naturalnych substancji cytrynowych lub ich ekstraktów. Gotowy produkt nie może zawierać mniej niż 25 % objętości wina musującego lub wina musującego z dodatkiem CO2;

f) 7 Glühwein:

napój aromatyzowany, otrzymywany wyłącznie z czerwonego lub białego wina, przyprawiony głównie cynamonem i/lub goździkami; bez wpływu na ilości wody wynikające z odwołania się do art. 3 lit. a), zakazane jest dodawanie wody. W przypadku gdy do jego produkcji użyto wina białego, nazwa handlowa "Glühwein" musi być uzupełniona wyrazami "białe wino";

f)a 8 Viiniglögi/Vinglögg:

napój aromatyzowany, otrzymywany wyłącznie z czerwonego lub białego wina, przyprawiony głównie cynamonem i/lub goździkami. W przypadku gdy został on uzyskany z wina białego handlowa nazwa Viiniglögi/Vinglögg musi być uzupełniona słowami "wino białe";

g) Maiwein:

napój aromatyzowany uzyskany z wina z dodaniem roślin asperula odorata lub z dodatkiem wyciągu z nich w taki sposób, aby zapewnić dominujący smak asperula odorata;

h) Maitrank:

napój aromatyzowany uzyskany z białego wina wytrawnego, do którego dodano rośliny asperula odorata lub wyciąg z nich, z dodatkiem pomarańczy i/lub innych owoców, z możliwością dodania ich w formie soku, zagęszczonych lub wyciągów z nich, z maksymalnym dosłodzeniem cukrem do 5 % zawartości;

i) 9 Pelin: aromatyzowany napój winopochodny produkowany z białego lub czerwonego wina, z koncentratu moszczu gronowego, z soku winogronowego (lub z cukru buraczanego) oraz z określonej nalewki ziołowej, który ma zawartość alkoholu nie mniejszą niż 8,5 % obj., zawartość cukru wyrażoną w cukrze inwertowanym 45-50 gramów na litr, oraz całkowitą kwasowość nie mniejszą niż 3 gramy na litr wyrażoną w kwasie winowym
j) 10 inne definicje:

inne definicje przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13.

4. Definicje kategorii aromatyzowanych koktajli winopodobnych, których opisy można:
zastąpić nazwą "aromatyzowany koktajl winopodobny", w państwie w którym są produkowane,
stosować jako uzupełnienie nazwy "aromatyzowany koktajl winopodobny" w innych Państwach Członkowskich.
a) Koktajl winny:

aromatyzowany napój, w którym:

proporcja koncentratu moszczu gronowego nie przewyższa 10 % całości gotowego produktu,
zawartość cukru, wyrażonego jako cukier inwertowany, jest mniejsza niż 80 gramów na litr.
b) Aromatyzowany półmusujący koktajl gronowy:

napój:

przygotowywany wyłącznie z moszczu gronowego,
o rzeczywistej mocy alkoholu mniejszej niż 4 % obj.,
zawierający dwutlenek węgla uzyskany wyłącznie z fermentacji użytych produktów;
c) Inne definicje:

inne definicje przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13.

5. Opisy, określone w ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 2 i 3 mogą również zawierać następujące szczegóły, z zawartością cukru wyrażoną, w każdym odnośnym akapicie, jako cukier inwertowany:
a) "bardzo wytrawny": w wypadku produktów o zawartości cukru poniżej 80 gramów na litr,
b) "wytrawny": w wypadku produktów o zawartości cukru poniżej 50 gramów na litr,
c) "półwytrawny": w wypadku produktów o zawartości cukru między 50 a 90 gramów na litr,
d) "półsłodki": w wypadku produktów o zawartości cukru między 90 a 130 gramów na litr,
e) "słodki": w wypadku produktów o zawartości cukru powyżej 130 gramów na litr.

Nazwę "półsłodki" i "słodki" można zastąpić nazwą zawartości cukru, wyrażoną w gramach cukru inwertowanego na litr.

6. W przypadku gdy nazwa handlowa aromatyzowanych napojów produkowanych w oparciu o wino zawiera nazwę "musujący", ilość użytego wina musującego nie może być mniejsza niż 95 %.
7. Przepisy wykonawcze do tego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14.
Artykuł  3

Definicje uzupełniające

Dla celów niniejszego rozporządzenia rozumie się przez:

a) "słodzenie":

użycie jednego lub większej liczby następujących produktów w przygotowywaniu win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych:

cukier półbiały, cukier biały, rafinowany cukier biały, dekstroza, fruktoza, syrop glukozowy, cukier płynny, inwertowany cukier płynny, inwertowany syrop cukrowy, rektyfikowany zagęszczony moszcz gronowy, zagęszczony moszcz gronowy, świeży moszcz gronowy, cukier palony, miód, syrop "carob" lub inne naturalne substancje węglowodanowe, dające rezultat podobny jak w przypadku wyżej podanych produktów.

"Cukier palony" oznacza produkt uzyskany wyłącznie w wyniku kontrolowanego podgrzewania sacharozy bez zasad, kwasów mineralnych lub innych dodatków chemicznych,

b) "aromatyzowanie":

używanie jednej lub większej liczby aromatów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 88/388/EWG i/lub aromatycznych ziół i/lub przypraw korzennych i/lub aromatyzujących środków spożywczych w przygotowywaniu win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych,

Dodanie takich substancji nadaje gotowemu produktowi cechy organoleptyczne inne niż cechy organoleptyczne wina;

c) "barwienie":

używanie jednego lub większej liczby barwników w przygotowywaniu win aromatyzowanych lub aromatyzowanych koktajli winopodobnych;

d) "dodawanie alkoholu":

używanie jednego lub większej liczby następujących produktów w przygotowywaniu win aromatyzowanych oraz, w razie potrzeby, aromatyzowanych napojów winopochodnych:

alkohol etylowy pochodzenia winiarskiego,
alkohol winny lub alkohol z suszonych winogron,
alkohol etylowy pochodzenia rolniczego,
destylat winny lub destylat z suszonych winogron,
destylat pochodzenia rolniczego,
spirytus winny lub spirytus z wyt łoków winogron,
spirytus z suszonych winogron,

które zgodne są z cechami określonymi przez przepisy wspólnotowe, w szczególności właściwości alkoholu etylowego muszą być zgodne z właściwościami podanymi w załączniku I;

e) "rzeczywista moc alkoholu według objętości":

liczba objętości czystego alkoholu przy 20 °C zawarta w 100 objętościach produktu w tej samej temperaturze;

f) "potencjalna moc alkoholu według objętości":

liczba objętości czystego alkoholu przy 20 °C, która byłaby wyprodukowana przez całkowitą fermentację cukru zawartego w 100 objętościach produktu w tej samej temperaturze;

g) "całkowita moc alkoholu według objętości":

suma rzeczywistej i potencjalnej mocy alkoholu według objętości;

h) "naturalna moc alkoholu według objętości":

całkowita moc alkoholu według objętości produktu przed jakimkolwiek wzbogaceniem.

Artykuł  4
1. W odniesieniu do napojów określonych w niniejszym rozporządzeniu, listę dopuszczalnych dodatków do żywności, sposoby ich stosowania oraz stosowania omawianych produktów określa się zgodnie z procedurą przewidzianą w dyrektywie 89/107/EWG(15).
2. W celu przygotowywania tych napojów można zezwolić na dodanie wody, która może być destylowana lub demineralizowana, pod warunkiem, że jakość wody odpowiada przepisom krajowym przyjętym zgodnie z dyrektywami 90/777/EWG i 80/778/EWG oraz że dodana woda nie zmieni charakteru napoju.
3. Alkohol etylowy używany do rozcieńczenia lub rozpuszczenia barwników, aromatów lub wszelkich innych dopuszczalnych dodatków stosowanych w przygotowywaniu omawianych produktów aromatyzowanych musi być pochodzenia rolnego i musi być stosowany w ściśle określonych dawkach niezbędnych do rozcieńczenia lub rozpuszczenia barwników, aromatów lub wszelkich innych dopuszczalnych dodatków.
4. Szczegółowe zasady, w tym metody stosowane do analizowania produktów objętych niniejszym rozporządzeniem, przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13.
Artykuł  5 11
1. Procesy i praktyki enologiczne określone zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 822/87 stosuje się do win i moszczy, które są zawarte w składzie produktów wymienionych w art. 1.
2. Procesy odnoszące się do produktów przygotowywanych w celu uzyskania jednego z produktów końcowych, określonych w niniejszym rozporządzeniu, są ustalane zgodnie z procedurą określoną w art. 14.
Artykuł  6
1. Używanie opisów wymienionych w art. 2 oraz w niniejszym artykule, zastrzega się dla napojów w nich zdefiniowanych, z uwzględnieniem wymagań ustanowionych w art. 2 i 4. Opisy te należy stosować do opisywania we Wspólnocie omawianych napojów.

W stosunku do napojów nie spełniających wymogów ustanowionych dla napojów zdefiniowanych w art. 2, nie można używać opisów przypisanych tym ostatnim.

2.
a) Nazwy geograficzne podane w załączniku II mogą zastąpić nazwy w ust. 1 lub mogą je uzupełniać, tworząc nazwy złożone.
b) Te nazwy geograficzne zastrzega się dla napojów, w odniesieniu do których faza produkcyjna, w trakcie której uzyskują one swój charakter i ostateczne właściwości jakościowe, zachodzi na wskazanym obszarze geograficznym, pod warunkiem że konsument nie będzie wprowadzony w błąd odnośnie do użytych surowców.
3. Nazwy handlowe określone w ust. 1 nie mogą być uzupełniane przypisaniami geograficznymi dozwolonymi dla produktów winiarskich.
4. Państwa Członkowskie mogą stosować szczególne zasady krajowe dotyczące produkcji, przepływu w Państwie Członkowskim, nazw i prezentacji napojów określonych w załączniku II produkowanych na ich terytorium, o ile zasady takie są zgodne z prawem wspólnotowym.
Artykuł  7
1. Nazwy handlowe napojów aromatyzowanych zawierających produkty winiarskie i środki aromatyzujące i mające minimalną moc alkoholu 1,2 % obj., które nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie mogą zawierać żadnego odniesienia do produktów sektora winiarskiego.
2. Napoje aromatyzowane nie spełniające wymogów niniejszego rozporządzenia nie mogą być wprowadzane do obrotu, do spożycia przez ludzi, przy użyciu wyrazów lub zwrotów, takich jak "podobny", "typu", "w stylu", "o smaku" lub wszelkich innych nazw odwołujących się do nazw przytoczonych w niniejszym rozporządzeniu.
3. Najpóźniej sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, Komisja przedstawia Radzie właściwy wniosek dotyczący napojów aromatyzowanych, obejmujących produkty sektora win, uzyskiwanych przez dodawanie alkoholu, a nieobjętych niniejszym rozporządzeniem.

Dopuszcza się stosowanie wyrazów używanych do opisywania napojów znanych jako "napoje chłodzące produkowane na bazie wina", dopóki Rada nie podejmie decyzji co do wyżej wymienionego wniosku.

Artykuł  8
1. Oprócz zgodności z zasadami krajowymi przyjętymi zgodnie z dyrektywą 79/112/EWG, etykietowanie, prezentacja i reklamowanie napojów wymienionych w art. 2, muszą być zgodne z niniejszym artykułem.
2. Nazwa handlowa produktów określonych w art. 2 to jedna z nazw, która jest im zastrzeżona na mocy art. 6.
3. Nazwy określone w art. 2 mogą być uzupełnione informacją odnoszącą się do głównego aromatu użytego w napoju.
4. Jeśli alkohol użyty do wytworzenia napojów objętych niniejszym rozporządzeniem jest jednego rodzaju (np. tylko alkohol winny, alkohol melasowy lub alkohol zbożowy), rodzaj alkoholu może być wskazany na etykiecie.

Jeśli alkohol składał się z kilku różnych składników, nie wskazuje się na etykiecie informacji o rodzaju alkoholu.

Alkohol etylowy używany w przygotowywaniu napojów objętych niniejszym rozporządzeniem w celu rozcieńczenia lub rozpuszczenia barwników, aromatów czy jakichkolwiek innych dodatków, nie może być uważany za składnik.

4a. 12 Począwszy od dnia 1 stycznia 1993 r., butelkowane produkty objęte niniejszym rozporządzeniem nie mogą być przeznaczone do sprzedaży ani wprowadzane na rynek w zbiornikach wyposażonych w zamknięcia z ołowianych kapsuł lub folii. Jednakże, dopuszcza się zbyt produktów w butelkach wyposażonych przed wymienioną datą w takie kapsuły lub folię do czasu wyczerpania ich zapasów
5. Nazwy geograficzne wymienione w załączniku II nie mogą być tłumaczone.
6. Szczegółowe informacje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu podaje się w jednym, bądź więcej niż w jednym języku urzędowym Wspólnoty w taki sposób, aby końcowy konsument mógł z łatwością zrozumieć każdą pozycję, dopóki nabywcy nie otrzymają informacji w inny sposób.
7. Dopuszcza się, w wypadku napojów pochodzących z państw trzecich, używanie urzędowego języka państwa trzeciego, w którym produkt został wyprodukowany, jeśli szczegółowe informacje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu podane są także w języku urzędowym Wspólnoty w taki sposób, aby konsument końcowy mógł z łatwością zrozumieć każdą z nich.
8. Bez uszczerbku dla art. 11, w wypadku napojów pochodzących ze Wspólnoty i przeznaczonych na wywóz, szczegółowe informacje wymagane niniejszym rozporządzeniem mogą być powtórzone w innym języku; przepisu tego nie stosuje jednak do nazw określonych w ust. 5.
9. W przypadku napojów określonych w art. 2, następujące kwestie mogą być określone zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13:
a) szczególne przepisy regulujące używanie terminów dotyczących niektórych właściwości produktu, takie jak jego historia lub metoda jego produkcji;
b) zasady regulujące etykietowanie produktów w zbiornikach, nie przeznaczonych dla konsumenta końcowego.
Artykuł  9
1. Państwa Członkowskie podejmą środki niezbędne do zapewnienia przestrzegania wspólnotowych przepisów dotyczących win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych. Wyznaczają one jedną lub więcej agencji do monitorowania przestrzegania tych przepisów.

W przypadku napojów wymienionych w załączniku II, można, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13, podjąć decyzję, że nadzór i ochrona są skuteczne do celów przepływu we Wspólnocie, przy pomocy dokumentów handlowych, weryfikowanych przez administrację oraz poprzez prowadzenie stosownych rejestrów.

2. W odniesieniu do napojów wymienionych w załączniku II, które są wywożone, można ustanowić zgodnie z procedurą przyjętą w art. 13, system potwierdzania autentyczności dokumentó, w w celu eliminowania praktyk oszukańczych i podrabiania dokumentów.

Jeśli system wymieniony w pierwszym akapicie nie został wprowadzony, Państwa Członkowskie przyjmują własne systemy potwierdzania autentyczności pod warunkiem, że spełniają one wymogi zasad wspólnotowych.

3. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, przyjmuje środki niezbędne do jednolitego stosowania wspólnotowych przepisów odnoszących się do win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych, zwłaszcza w odniesieniu do kontroli i stosunków między kompetentnymi organami Państw Członkowskich.
4. Państwa Członkowskie i Komisja przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia. Szczegółowe zasady przekazywania i rozpowszechniania takich informacji przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13.
Artykuł  10a 13
1. Państwa Członkowskie podejmą wszelkie środki niezbędne, aby zezwolić tym, których to dotyczy, na zapobieżenie, na warunkach określonych w art. 23 i 24 Prozumienia w sprawie Handlowych Aspeków Praw Własności Intelektualnej, używania wewnątrz Wspólnoty nazwy geograficznej identyfikującej produkty objęte niniejszym rozporządzeniem do produktów nie pochodzących z miejscaokreślonego w danej nazwie geograficznej, łącznie z przypadkami gdzie rzeczywiste pochodzenie produktu jest wskazane lub gdzie nazwa geograficzna jest przetłumaczona lub występuje obok wyrazów takich jak: "podobne" "odmiana", "styl", "imitacja" lub inne.

Dla celów niniejszego artykułu "nazwa geograficzna" oznacza każde oznaczenie identyfikujące produkt jako pochodzący z terytorium państwa trzeciego będącego członkiem Światowej Organizacji Handlu lub z region, lub też okolicy tego terytorium, gdzie jakość, reputacja lub inne specyficzne cechy charakterystyczne tego produktu mogą zasadniczo być przypisane do tego pochodzenia geograficznego.

2. Ustęp 1 stosuje się niezależnie od art. 10 tego rozporządzenia i innych przepisów wspólnotowych określających zasady opisu i prezentacji produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.
3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, w razie konieczności, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14.
Artykuł  10

Przywożone napoje zdefiniowane w niniejszym rozporządzeniu i noszące przypisanie geograficzne, w celu wprowadzenia do obrotu do spożycia przez ludzi we Wspólnocie, mogą, na zasadzie wzajemnych uzgodnień, kwalifikować się do nadzoru i ochrony, określonych w art. 9 ust. 1 akapit drugi.

Przepisy akapitu pierwszego wdraża się w drodze porozumień negocjowanych i zawieranych z zainteresowanymi państwami trzecimi, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 113 Traktatu.

Przepisy wykonawcze oraz listę produktów określonych w ust. 1 przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14.

Artykuł  11

Wina aromatyzowane, aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane koktajle winopodobne przeznaczone na wywóz, poza wyjątkami objętymi procedurą przewidzianą w art. 13, muszą być zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  12 14
1. Niniejszym powołuje się komitet wykonawczy ds. napojów określonych w niniejszym rozporządzeniu (zwany dalej "Komitetem").
2. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  13 15

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE(16) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc

Artykuł  14 16

W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE(17) stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł  15

Komitet może badać wszelkie inne kwestie, które zostały mu przedstawione przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego.

Artykuł  16
1. W celu ułatwienia przejścia od obecnych ustaleń do tych wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem przyjmuje się środki przejściowe, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 13.
2. Środki przejściowe tego rodzaju stosuje się nie dłużej niż dwa lata od daty wdrożenia niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 17 grudnia 1991 r., z wyjątkiem art. 12-15, które stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Jednakże, napoje wyprodukowane i etykietowane przed tą datą mogą być sprzedawane aż do wyczerpania się zapasów.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 1991 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. C 269 z 25.10. 1986, str. 15.

(2) Dz.U. C 127 z 14.5.1984, str. 185 oraz Dz.U. C 129 z 20.5.1991.

(3) Dz.U. C 124 z 9.5.1983, str. 16.

(4) Dz.U. L 33 z 8.2.1989, str. 1.

(5) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 17.

(6) Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 11.

(7) Dz.U. L 319 z 7.11.1981, str. 19.

(8) Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 1.

(9) Dz.U. L 2 z 3.1.1985, str. 22.

(10) Dz.U. L 184 z 15.7.1988, str. 61.

(11) Dz.U. L 84 z 27.3.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1544/95 (Dz.U. L 148 z 30.6.1995, str. 31).

(12) Dz.U. L 84 z 27.3.1987, str. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3011/95 (Dz.U. L 314 z 28.12.1995, str. 14).

(13) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(14) Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1.

(15) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27.

(16) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

(17) Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 Charakterystyka alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 3 lit. d)

1. Właściwości organoleptyczneNiewykrywalny smak inny niż pochodzący od surowca
2. Minimalna moc alkoholu według objętości96,0 %
3. Dopuszczalny poziom pozostałości:
- kwasowość całkowita wyrażona w gramach

kwasu octowego na hektolitr alkoholu 100 %

obj.:

1,5
- estry wyrażone w gramach octanu etylowego

na hektolitr alkoholu 100 % obj.:

1,3
- aldehydy wyrażone w gramach aldehydu

octowego na hektolitr alkoholu 100 % obj.:

0,5
- alkohole wyższe wyrażone w gramach metyl-2

propanol-1 na hektolitr alkoholu 100 %

obj.:

0,5
- metanol wyrażony w gramach na hektolitr

alkoholu 100 % obj.:

50
- suchy ekstrakt wyrażony w gramach na

hektolitr alkoholu 100 % obj.:

1,5
- zasady lotne zawierające azot wyrażone w

gramach azotu na hektolitr alkoholu 100 %

obj.:

0,1
- Furfural:niewykrywalny

ZAŁĄCZNIK  II

  17 Napoje aromatyzowane produkowane w oparciuo produkty winiarskie

nazwy geograficzne

określone w art. 6 ust. 2

Nürnberger Glühwein

Samoborski bermet

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

1 Art. 2 ust. 1 lit. a):

- zmieniona przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2061/96 z dnia 8 października 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.277.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1996 r.

- zmieniona przez art. 26 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U.UE.L.08.354.34) z dniem 22 kwietnia 2013 r.

2 Art. 2 ust. 2 lit. b):

- zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2061/96 z dnia 8 października 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.277.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1996 r.

- zmieniona przez art. 26 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U.UE.L.08.354.34) z dniem 22 kwietnia 2013 r.

3 Art. 2 ust. 1 lit. c) zmieniona przez art. 26 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz.U.UE.L.08.354.34) z dniem 22 kwietnia 2013 r.
4 Art 2 ust. 2 lit. d) dodana przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.
5 Art. 2 ust. 3 lit.a) zmieniona przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3279/92 z dnia 9 listopada 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.327.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 1992 r.
6 Art. 2 ust. 3 lit.e):

- zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 3279/92 z dnia 9 listopada 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.327.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 1992 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 4 ppkt. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2061/96 z dnia 8 października 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.277.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1996 r.

7 Art. 2 ust. 3 lit. f) zmieniona przez art. 1 pkt 4 ppkt ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2061/96 z dnia 8 października 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.277.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1996 r.
8 Art. 2 ust. 3 lit. f)a:

- dodana przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniona przez art. 1 pkt 4 ppkt iii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2061/96 z dnia 8 października 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.277.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1996 r.

9 Art. 2 ust. 3 lit. i) dodana przez art. 19 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.05.157.203) z dniem 1 stycznia 2007 r.
10 Art. 2 ust. 3 lit. j) według numeracji ustalonej przez art. 19 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.05.157.203) z dniem 1 stycznia 2007 r.
11 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2061/96 z dnia 8 października 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.277.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1996 r.
12 Art. 8 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 3279/92 z dnia 9 listopada 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.327.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 1992 r.
13 Art. 10a dodany przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 3378/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.366.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1996 r.
14 Art. 12 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.284.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2003 r.
15 Art. 13 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.284.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2003 r.
16 Art. 14 zmieniony przez art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1882/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.284.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2003 r.
17 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2061/96 z dnia 8 października 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.277.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 listopada 1996 r.

- zmieniony przez art. 15 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Dz.U.UE.L.12.112.21) z dniem 1 lipca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.