Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.28.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 269/91
z dnia 1 lutego 1991 r.
ustanawiające ogólne przepisy wykonawcze dotyczące standardowych kwot stosowanych przy finansowaniu wydatków w związku ze składowaniem w magazynach państwowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1676/85 z dnia 11 czerwca 1985 r. w sprawie wartości jednostki rozliczeniowej i kursów przeliczeniowych, jakie mają być stosowane do celów wspólnej polityki rolnej(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2205/90(2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 787/89(4), w szczególności jego art. 6 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1678/85(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3609/90(6), ustanawia rolniczy kurs przeliczeniowy stosowany w odniesieniu do kwot standardowych wymienionych w art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78; obowiązujący termin, od którego stosuje się ustalone kursy, musi pokrywać się z pierwszym dniem roku budżetowego Sekcji Gwarancji EFOGR;

jednakże Rada podjęła decyzję w sprawie rolniczego kursu przeliczeniowego na rok budżetowy 1991 po rozpoczęciu tego roku; w związku z tym, obowiązujący termin operacyjny na rok budżetowy 1991 wymaga osobnego ustalenia;

z uwagi na zmiany w sposobie ustalania wyżej wspomnianych kwot standardowych, muszą one ponownie być wypłacone w całości;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1643/89(7) dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 1a

W przypadku wydatków na składowanie w magazynach państwowych, kwoty standardowe przelicza się na walutę krajową w oparciu o rolniczy kurs przeliczeniowy, mający zastosowanie od pierwszego dnia roku budżetowego Sekcji Gwarancji EFOGR.

Jednakże w przypadku roku budżetowego 1991 stosuje się rolniczy kurs przeliczeniowy obowiązujący w dniu 17 grudnia 1990 r."

Artykuł  2

Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1730/86 z dnia 3 czerwca 1986 r. w sprawie niektórych szczegółowych zasad finansowania interwencji przez Sekcję Gwarancji EFOGR(8), skreśla się z mocą od dnia 1 października 1990 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 164 z 24.6.1985, str. 1.

(2) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 9.

(3) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1.

(4) Dz.U. L 85 z 30.3.1989, str. 1.

(5) Dz.U. L 164 z 24.6.1985, str. 11.

(6) Dz.U. L 351 z 15.12.1990, str. 1.

(7) Dz.U. L 162 z 13.6.1989, str. 12.

(8) Dz.U. L 150 z 4.6.1986, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.