Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 2022/C 297 I/01

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.297I.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
(2022/C 297 I/01)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2014/145/WPZiB 2 , zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2022/1355 3 , i rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/1354 5 .

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1 w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady; dane kontaktowe tego działu są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2014/145/WPZiB, zmienioną decyzją (WPZiB) 2022/1355, i z rozporządzeniem (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1354.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2014/145/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń przewidzianych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 (edp s@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
3 Dz.U. L 204 z 4.8.2022, s. 4.
4 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
5 Dz.U. L 204 z 4.8.2022, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.