Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.133.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

(2020/C 133/03)

(Dz.U.UE C z dnia 24 kwietnia 2020 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2013/184/WPZiB 2 , zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2020/563 3 , i rozporządzenie Rady (UE) nr 401/2013 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/562 5 .

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem dokonującym operacji przetwarzania jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union General Secretariat RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2013/184/WPZiB, zmienioną decyzją (WPZiB) 2020/563, i z rozporządzeniem (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/562.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 401/2013.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub przez okres trwania postępowania sądowego, o ile zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75.
3 Dz.U. L 130 z 24.4.2020, s. 25.
4 Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 130 z 24.4.2020, s. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.