Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.27.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, które to podmioty zostały objęte środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

(2019/C 27/02)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady (WPZiB) 2018/1544 2 , zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2019/86 3 , i rozporządzenie Rady (UE) 2018/1542 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/84 5 .

Administratorem tej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest Dział 1C w DG RELEX, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją (WPZiB) 2018/1544, zmienioną decyzją (WPZiB) 2019/86, i z rozporządzeniem (UE) 2018/1542, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/84.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji (WPZiB) 2018/1544 i w rozporządzeniu (UE) 2018/1542.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących podmiotom danych, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 25.
3 Dz.U. L 18 I z 21.1.2019, s. 10.
4 Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 12.
5 Dz.U. L 18 I z 21.1.2019, p. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.