Dz.U.UE.C.2019.36.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/135 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/132, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

(2019/C 36/04)

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2019 r.)

Uwagę podmiotów danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 :

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2011/72/WPZiB 2 , zmieniona decyzją Rady (WPZiB) 2019/135 3 , i rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/132 5 .

Administratorem tej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem dokonującym operacji przetwarzania jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2011/72/WPZiB, zmienioną decyzją (WPZiB) 2019/135, i z rozporządzeniem (UE) nr 101/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/132.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji Rady 2011/72/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji określonych osób, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każdy podmiot danych może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725.

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.
3 Dz.U. L 25 z 29.1.2019, s. 32.
4 Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.
5 Dz.U. L 25 z 29.1.2019, s. 12.