Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.167.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

Ogłoszenie skierowane do osoby, do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/798/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2017/901, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/890, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

(2017/C 167/01)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2017 r.)

Osoba wyszczególniona w załączniku do decyzji Rady 2013/798/WPZiB 1 , wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2017/901 2 , i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 224/2014 3 , wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/890 4 , w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej proszona jest o zwrócenie uwagi na poniższe informacje.

W dniu 17 maja 2017 r. Komitet Sankcji ustanowiony na mocy rezolucji 2127 (2013) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych umieścił jedną osobę w wykazie osób i podmiotów objętych środkami przewidzianymi w punktach 30 i 32 rezolucji 2134 (2014).

Osoba ta może w każdym momencie złożyć do komitetu ONZ ustanowionego na mocy rezolucji nr 2127 (2013) wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu go w wykazie ONZ. Wniosek należy przesłać na adres:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 0853B

United Nations

New York, N.Y. 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 9173679448

Faks +1 2129631300

Email: delisting@un.org

Bardziej szczegółowe informacje - zob.: http://www.un.org/sc/committees/2127/

Nawiązując do decyzji ONZ, Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoba wyznaczona przez ONZ powinna zostać umieszczona w wykazach osób i podmiotów, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji 2013/798/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 224/2014. Podstawy do umieszczenia tej osoby w wykazach znajdują się w stosownych wpisach w załączniku do decyzji Rady i w załączniku I do rozporządzenia Rady.

Zwraca się uwagę tej osoby na możliwość wystąpienia do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim (odpowiednich państwach członkowskich), które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 224/2014, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 7 rozporządzenia).

Osoba może także złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu jej w wyżej wspomnianych wykazach. Wniosek należy przesłać na adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DGC 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się również uwagę tej osoby na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 51.
2 Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 140.
3 Dz.U. L 70 z 11.3.2014, s. 1.
4 Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.