Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.310.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2014 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2014/658/WPZiB, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 961/2014, w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

(2014/C 310/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 września 2014 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady 2014/658/WPZiB 2 , oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 961/2014 4 , w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach - zmienionych i wdrożonych - powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji 2014/145/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Uzasadnienie wskazania tych osób podano w odnośnych wpisach zawartych w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą złożyć do dnia 1 lutego 2015 r. wniosek do Rady (wraz z dokumentami uzupełniającymi) o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionym wykazie; wniosek należy skierować na następujący adres:

Rada Unii Europejskiej

Sekretariat Generalny

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie otrzymane uwagi zostaną uwzględnione przy okresowym przeglądzie wspomnianego wykazu osób i podmiotów dokonywanym przez Radę zgodnie z art. 6 akapit trzeci decyzji 2014/145/WPZiB oraz art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L 271 z 12.9.2014, s. 47.
3 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
4 Dz.U. L 271 z 12.9.2014, s. 8.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.