Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzjami Rady (WPZiB) 2023/432, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/429, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.70I.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 2023 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzjami Rady (WPZiB) 2023/432, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/429, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi
(2023/C 70 I/03)

Poniższe informacje skierowane są do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/432 2 , oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/429 4 , w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że te osoby, podmioty i organy powinny znaleźć się w wykazie osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi. Uzasadnienie wskazania tych osób, podmiotów i organów podano w odnośnych wpisach zawartych w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, podmiotów i organów na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby, podmioty i organy mogą złożyć - przed dniem 1 czerwca 2023 r. - wniosek do Rady (wraz z dokumentami uzupełniającymi) o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionym wykazie; wniosek należy skierować na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób, podmiotów i organów na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L 59 I z 25.2.2023, s. 437.
3 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
4 Dz.U. L 59 I z 25.2.2023, s. 278.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.