Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu... - OpenLEX

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.129.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 marca 2022 r.

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie
(2022/C 129/05)

Poniższe informacje skierowane są do następujących osób: Min Aung Hlaing (nr 15), Myint Swe (nr 16), Soe Win (nr 17), Mya Tun Oo (nr 20), Maung Maung Kyaw (nr 23), U Chit Naing (nr 35), Soe Htut (nr 36), Tun Tun Naung (nr 37) i Win Shein (nr 38), które to osoby figurują w załączniku do decyzji Rady 2013/184/WPZiB 1  i w załączniku IV do rozporządzenia Rady (UE) nr 401/2013 2  dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie.

Rada zamierza utrzymać środki ograniczające wobec tych osób z nowym uzasadnieniem. Osoby te informuje się niniejszym, że mogą złożyć do Rady wniosek o uzyskanie proponowanego uzasadnienia umieszczenia ich w wykazie; wniosek taki należy złożyć do dnia 29 marca 2022 r. na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu.

1 Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75.
2 Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.