Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.377.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/642/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1650, i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1648, dotyczących środków ograniczających wobec Białorusi

(2020/C 377/04)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2012/642/WPZiB 1 , wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1650 2 , oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2020/1648 4 , dotyczących środków ograniczających wobec Białorusi.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że te osoby powinny znaleźć się w wykazie osób, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji 2012/642/WPZiB i rozporządzeniu (WE) nr 765/2006. Uzasadnienie umieszczenia tych osób w wykazie podano w odnośnych wpisach zawartych w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 3 rozporządzenia).

Zwraca się również uwagę odnośnych osób na to, że mogą one wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed dniem 31 grudnia 2020 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie otrzymane uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu wspomnianego wykazu wskazanych osób i podmiotów przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 8 ust. 2 decyzji 2012/642/WPZiB oraz art. 8a ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2006.

1 Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 370 I z 6.11.2020, s. 9.
3 Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.
4 Dz.U. L 370 I z 6.11.2020, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.