Dz.U.UE.C.2018.464.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/2054, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/2053 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

(2018/C 464/02)

(Dz.U.UE C z dnia 27 grudnia 2018 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób figurujących w załączniku I do decyzji Rady 2013/184/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/2054 2 , oraz w załączniku IV do rozporządzenia Rady (UE) nr 401/2013 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/2053 4  dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wymienione we wspomnianych wyżej załącznikach powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów, do których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 401/2013 - dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/ Birmie. Powody umieszczenia zainteresowanych osób w wykazie podano przy odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 401/2013 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4b rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed dniem 1 lutego 2019 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 12 decyzji 2013/184/WPZiB i z art. 4i ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 401/2013.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75.
2 Dz.U. L 327 I z 21.12.2018, s. 5.
3 Dz.U. L 121 z 3.5.2013, s. 1.
4 Dz.U. L 327 I z 21.12.2018, s. 1.