Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.446.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/1930, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2018/1929 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2018/C 446/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2018 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2018/1930 2 , oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2018/1929 4 , w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby te powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji 2014/145/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi. Powody wskazania tych osób wymieniono przy odnośnych wpisach w wyżej wymienionych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na to, że mogą one złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 4 rozporządzenia).

Osoby te mogą także złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie; wniosek należy przesłać na adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwraca się także uwagę odnośnych osób na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L 314 I z 11.12.2018, s. 5.
3 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
4 Dz.U. L 314 I z 11.12.2018, p. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.