Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w... - OpenLEX

Nowość Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.25.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie
(2023/C 25/08)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady 1  uwagę osób, których dotyczą dane, zwraca się na przedstawione poniżej informacje.
Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2011/235/WPZiB 2 , wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2023/153 3 , i rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/152 5 .

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1 w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady; dane kontaktowe tego działu są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2011/235/WPZiB, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2023/153, i z rozporządzeniem (UE) nr 359/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/152.

Osoby, których dotyczą dane, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2011/235/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 359/2011.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat, od momentu gdy osoba, której dotyczą dane, zostanie usunięta z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Bez uszczerbku dla środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej każda osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps. europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51.
3 Dz.U. L 20 I z 23.1.2023, s. 23.
4 Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1.
5 Dz.U. L 20 I z 23.1.2023, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.