Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.347.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 października 2020 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2020/C 347/07)

(Dz.U.UE C z dnia 19 października 2020 r.)

Uwagę osób, których dotyczą dane, zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest decyzja Rady 2013/255/WPZiB 2 , wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1506 3 , i rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1505 5 .

Administratorem tej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG RELEX (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest RELEX.1.C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2013/255/WPZiB, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2020/1506, i z rozporządzeniem (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1505.

Osoby, których dotyczą dane, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 36/2012.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji odnośnej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane jeszcze przez 5 lat od momentu, gdy osoba, której dotyczą dane, zostanie usunięta z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, jeżeli zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla sądowych, administracyjnych i pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
3 Dz.U. L 342 I, 16.10.2020, s. 6.
4 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
5 Dz.U. L 342 I, 16.10.2020, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.