Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą i do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/740, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2024/1731, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/735, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2024/1725, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3931

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą i do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/740, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2024/1731, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/735, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2024/1725, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym
(C/2024/3931)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 1  zwraca się uwagę osób, których dane dotyczą, na następujące informacje:
Podstawą prawną tej operacji przetwarzania jest decyzja Rady (WPZiB) 2015/740 2 , wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2024/1731 3 , i rozporządzenie Rady (UE) 2015/735 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2024/1725 5 .

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest dział RELEX.1. w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX) Sekretariatu Generalnego Rady; dane kontaktowe tego działu są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją (WPZiB) 2015/740, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2024/1731, i z rozporządzeniem (UE) 2015/735, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2024/1725.

Osoby, których dane dotyczą, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji (WPZiB) 2015/740 i w rozporządzeniu (UE) 2015/735.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez pięć lat od momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, zostanie usunięta z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Bez uszczerbku dla wszelkich środków ochrony prawnej, administracyjnej lub pozasądowej osoby, których dane dotyczą, mogą wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 117 z 8.5.2015, s. 52.
3 Dz.U. L, 2024/1731, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1731/oj.
4 Dz.U. L 117 z 8.5.2015, s. 13.
5 Dz.U. L, 2024/1725, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1725/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.