Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/788/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1183/2005 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.469.33

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/788/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1183/2005 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga
(2022/C 469/08)

Uwagę osób, których dane dotyczą, zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1725 1 .

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania są: decyzja Rady 2010/788/WPZiB 2 , wykonywana decyzją wykonawczą Rady (WPZiB)/2022/2398 3 , i rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 4 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/2397 5 , w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga.

Administratorem na potrzeby przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej, reprezentowana przez dyrektora generalnego DG RELEX (Stosunki Zewnętrzne) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, któremu powierzono operację przetwarzania danych, jest RELEX.1, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi 175 / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Sekretariacie Generalnym Rady:

Inspektor ochrony danych

data.protection@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z decyzją 2010/788/WPZiB, wykonywaną decyzją wykonawczą (WPZiB) 2022/2398, i z rozporządzeniem (WE) nr 1183/2005, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/2397.

Osoby, których dane dotyczą, są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie, określone w decyzji 2010/788/WPZiB i w rozporządzeniu (WE) nr 1183/2005.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne powiązane dane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 2018/1725 wykonywanie praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, takich jak prawo dostępu, jak również prawo do sprostowania lub prawo do sprzeciwu, będzie zapewnione zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725.

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, zostanie usunięta z wykazu osób objętych środkami ograniczającymi lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono wszczęte.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek sądowych, administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

1 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
2 Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30.
3 Dz.U. L 316 I z 8.12.2022, s. 7.
4 Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.
5 Dz.U. L 316 I z 8.12.2022, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.