Dz.U.UE.C.2019.27.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotu objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2018/1544, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/86, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1542, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/84 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

(2019/C 27/01)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotu wymienionych w załączniku do decyzji Rady (CFSP) 2018/1544 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/86 2 , oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) 2018/1542 3  wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2019/84 4  w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej.

Rada Unii Europejskiej postanowiła, że osoby i podmiot wymienione w wyżej wspomnianych załącznikach powinny zostać zamieszczone w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji (WPZiB) 2018/1544 i rozporządzeniu (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej. Powody umieszczenia tych osób i podmiotu wykazie podano przy odnośnych wpisach w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotu na to, że mogą złożyć wniosek do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/1542, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 3 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby i podmiot mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed 1 lipca 2019 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowej weryfikacji przeprowadzanej przez Radę zgodnie z art. 8 decyzji (WPZiB) 2018/1544 i z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/1542.

Zwraca się także uwagę odnośnych osób i podmiotu na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 25.
2 Dz.U. L 18 I z 21.1.2019, s. 10.
3 Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 12.
4 Dz.U. L 18 I z 21.1.2019, s. 1.