Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/413/WPZiB (załącznik II) oraz art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 (załącznik VIII).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.292.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 października 2010 r.

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/413/WPZiB (załącznik II) oraz art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 (załącznik VIII)

(2010/C 292/11)

(Dz.U.UE C z dnia 28 października 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Poniższa informacja skierowana jest do osób i podmiotów wymienionych w załączniku II do decyzji Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r.(1), zmienionej decyzją Rady 2010/644/WPZiB(2), oraz w załączniku VIII do rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010(3).

Po dokonaniu przeglądu wykazów osób i podmiotów, do których mają zastosowanie odpowiednio art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji 2010/413/WPZiB oraz art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu, Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że osoby i podmioty wymienione w wyżej wymienionych załącznikach powinny nadal podlegać środkom ograniczającym przewidzianym w ww. decyzji Rady i rozporządzeniu Rady.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku V do wspomnianego rozporządzenia, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 17, 18 i 19 rozporządzenia).

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi i art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.

(2) Dz.U. L 281 z 27.10.2010, s. 81.

(3) Dz.U. L 281 z 27.10.2010, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.