Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3499

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2024 r.

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(C/2024/3499)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2024 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2024/1510 2 , oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2024/1517 4  w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Rada Unii Europejskiej, po dokonaniu przeglądu wykazu osób i podmiotów wymienionych w wyżej wspomnianych załącznikach, zdecydowała, że środki ograniczające przewidziane w decyzji 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 powinny dalej obowiązywać wobec tych osób i podmiotów.

Zwraca się uwagę tych osób i podmiotów na możliwość wystąpienia do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim (odpowiednich państwach członkowskich), które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 16 rozporządzenia).

Wspomniane osoby i podmioty mogą złożyć przed dniem 1 lutego 2025 r. do Rady wniosek - wraz z dokumentami uzupełniającymi - o ponowne rozważenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie. Wnioski takie należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów następnego przeglądu wykazu osób i podmiotów przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 34 decyzji 2013/255/WPZiB i art. 32 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
2 Dz.U. L, 2024/1510, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1510/oj.
3 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
4 Dz.U. L, 2024/1517, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1517/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.