Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.169.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2017 r.

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

(2017/C 169/07)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB 1 , zmienionej decyzją (WPZiB) 2017/917 2 , oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/907 4  w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

Rada Unii Europejskiej, po przeanalizowaniu wykazu osób i podmiotów wyznaczonych w wyżej wymienionych załącznikach, zdecydowała, że środki ograniczające przewidziane w decyzji 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 powinny dalej obowiązywać wobec tych osób i podmiotów.

Zwraca się uwagę tych osób i podmiotów na możliwość wystąpienia do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim (odpowiednich państwach członkowskich), które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku IIa do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 16 rozporządzenia).

Zwraca się również uwagę odnośnych osób i podmiotów na to, że mogą one złożyć do Rady, przed dniem 1 marca 2018 r., wniosek - wraz z dokumentami uzupełniającymi - o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionym wykazie; wnioski takie należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów następnego przeprowadzanego przez Radę przeglądu wykazu osób i podmiotów zgodnie z art. 34 decyzji 2013/255/WPZiB i art. 32 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
2 Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 62.
3 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
4 Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 15.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.