Ogłoszenie skierowane do osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1967 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 nakładającym dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.401.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 października 2022 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1967 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 nakładającym dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym
(2022/C 401/03)

Informacje przeznaczone dla osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów figurujących w załączniku do decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 1  zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/1967 2  i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) 2016/1686 3  nakładającego dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym.

Rada Unii Europejskiej, po przeanalizowaniu wykazu osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów wskazanych w wyżej wymienionych załącznikach, zdecydowała, że środki ograniczające, o których mowa w decyzji (WPZiB) 2016/1693 i w rozporządzeniu (UE) 2016/1686, powinny dalej obowiązywać wobec tych osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/1686, po to aby otrzymać upoważnienie do użycia zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia.

Zainteresowane osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty mogą złożyć wniosek o uzyskanie uzasadnienia Rady dotyczącego umieszczenia i utrzymywania ich w wyżej wymienionym wykazie. Wszystkie takie wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Rada Unii Europejskiej

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Zainteresowane osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty w dowolnym momencie mogą przesłać do Rady, na wyżej wskazany adres, wniosek, wraz z ewentualnymi dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wykazie. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanych osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów na regularny przegląd wykazu, przeprowadzany przez Radę zgodnie z art. 6 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2016/1693 i art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1686. Aby wnioski mogły być rozpatrzone przy najbliższym przeglądzie, należy je przedłożyć do dnia 14 lipca 2023 r.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25.
2 Dz.U. L 270 z 18.10.2022, s. 84.
3 Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.