Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/964, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.174.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 maja 2023 r.

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/964, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim
(2023/C 174/07)

Następujące informacje są skierowane do wiadomości osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów wymienionych w załączniku do decyzji Rady (WPZiB) 2019/797 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/964 2 , i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) 2019/796 3  w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim.

Rada Unii Europejskiej, po przeanalizowaniu wykazu osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów wskazanych w wyżej wymienionych załącznikach, zdecydowała, że środki ograniczające przewidziane w decyzji (WPZiB) 2019/797 i w rozporządzeniu (UE) 2019/796 powinny dalej obowiązywać wobec tych osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, które to organy wskazano na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim, o uzyskanie zezwolenia na skorzystanie z zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności.

Zainteresowane osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty mogą wystąpić do Rady o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianych wykazach; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć przed 15 stycznia 2024 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 10 decyzji (WPZiB) 2019/797 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim.

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów na to, że mogą one zaskarżyć decyzję Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 129 I z 17.5.2019, s. 13.
2 Dz.U. L 129 z 16.5.2023, s. 16.
3 Dz.U. L 129 I z 17.5.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.