Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/2432, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/2430, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.473.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/2432, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/2430, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi
(2022/C 473/05)

Poniższe informacje skierowane są do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB 1 , zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2022/2432 2 , oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 3 , wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2022/2430 4 , w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

W art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wymaga się, by wspomniane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy zgłosiły przed dniem 1 września 2022 r. lub w terminie sześciu tygodni od dnia umieszczenia w wykazie w załączniku I - w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza - środki finansowe lub zasoby gospodarcze, podlegające jurysdykcji państwa członkowskiego, należące do nich, będące ich własnością, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te środki finansowe lub zasoby gospodarcze się znajdują. Muszą one współpracować z właściwym organem krajowym przy weryfikacji takich informacji. Niewypełnienie tych obowiązków zostanie uznane za obchodzenie środków dotyczących zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych.

Informacje, które mają zostać zgłoszone, muszą zostać przesłane do właściwego organu odpowiedniego państwa członkowskiego za pośrednictwem jego strony internetowej wskazanej w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 5 .

Obowiązek zgłaszania informacji na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 269/2014 nie ma zastosowania przed dniem 1 stycznia 2023 r. w odniesieniu do środków finansowych lub zasobów gospodarczych znajdujących się w państwie członkowskim, które określiło podobny obowiązek zgłaszania informacji na podstawie prawa krajowego przed dniem 21 lipca 2022 r.

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L 318 I z 12.12.2022, s. 31.
3 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
4 Dz.U. L 318 I z 12.12.2022, s. 20.
5 Ostatnia wersja skonsolidowana dostępna na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269- 20220916&qid=1666170179071

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.