Dz.U.UE.C.2019.9.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie ograniczenia podróżowania przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2017/1775 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

(2019/C 9/03)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2019 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osoby wskazanej w załączniku do decyzji Rady (WPZiB) 2017/1775 1 , wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2019/29 2 , w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali.

W dniu 20 grudnia 2018 r. komitet ONZ ustanowiony na mocy pkt 9 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2374 (2017) dodał trzy osoby do wykazu osób objętych zakazem podróżowania określonym w pkt 1-3 rezolucji nr 2374 (2017).

Zainteresowana osoba może w każdej chwili złożyć w komitecie ONZ, ustanowionym na mocy pkt 9 rezolucji RB ONZ nr 2374 (2017), wniosek - wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi - o to, by decyzja o wpisaniu tych osób do wyżej wspomnianego wykazu ONZ została ponownie rozważona. Wniosek taki należy przesłać na następujący adres:

United Nations - Focal point for delisting Security Council Subsidiary Organs Branch Room S-3055 E New York, NY 10017 United States of America

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/2374_mali_committee_guidelines_en.pdf

W następstwie decyzji ONZ Rada Unii Europejskiej postanowiła, że ograniczenia podróżowania przewidziane w art. 1 decyzji (WPZiB) 2017/1775 powinny mieć zastosowanie do tych osób.

Zainteresowane osoby mogą wystąpić do Rady o ponowne rozważenie decyzji o ich umieszczeniu w wyżej wspomnianym wykazie; wniosek w tej sprawie wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zwracamy także uwagę, że decyzję Rady można zaskarżyć do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. L 251 z 29.9.2017, s. 23.
2 Dz.U. L 8 z 10.1.2019, s. 30.