Ogłoszenie skierowane do NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal w związku z ich umieszczeniem w decyzji Rady 2014/512/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.481I.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie skierowane do NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal w związku z ich umieszczeniem w decyzji Rady 2014/512/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(2022/C 481 I/04)

Rada umieściła wyżej wymienione podmioty w załączniku IX do decyzji Rady 2014/512/WPZiB 1  i w załączniku XV do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 2  dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, mając na celu zastosowanie tych środków od dnia 1 lutego 2023 r., z zastrzeżeniem podjęcia przez Radę decyzji po przeprowadzeniu analizy.

Odnośne podmioty informuje się niniejszym, że mogą skierować do Rady wniosek o uzyskanie informacji dotyczących takiego umieszczenia; wniosek ten należy skierować na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

1 Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13.
2 Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.