Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady... - OpenLEX

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.25.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi
(2023/C 25/09)

Poniższe informacje przeznaczone są dla następujących osób: Mikhail Grigorievich MALYSHEV (nr 30), Denys Volodymy- rovych PUSHYLIN (nr 46), Marat Faatovich BASHIROV (nr 66), Pavel Yurievich GUBAREV (nr 82), Ekaterina Yurievna GUBAREVA (nr 83), Miroslav Vladimirovich RUDENKO (nr 98), Andrey Yurevich PINCHUK (nr 100), osób figurujących w załączniku do decyzji Rady 2014/145/WPZiB 1  i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 2  w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Rada rozważa utrzymanie środków ograniczających wobec wyżej wymienionych osób z nowymi uzasadnieniami.

Niniejszym informuje się wspomniane osoby, że mogą złożyć do Rady wniosek o uzyskanie przewidzianych uzasadnień umieszczenia ich w wykazie; wniosek taki należy przesłać do dnia 30 stycznia 2023 r. na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.