Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.437.17

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

(2020/C 437/06)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2020 r.)

Poniższe informacje przeznaczone są do wiadomości następujących osób i podmiotów: Aleksei Mikhailovich CHALIY; Nikolai Ivanovich RYZHKOV; Valery Vladimirovich KULIKOV; Dmitry Nikolayevich KOZAK; Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV; Vladimir Nikolaevich PLIGIN; Aleksandr Yurevich BORODAI; Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYA- REV; Vladimir Abdualiyevich VASILYEV; Alexandr Mikhailovich BABAKOV; Sergey Yurievich KOZYAKOV; Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV i State Unitary Enterprise of the »Republic of Crimea«»Production-Agrarian Union »Massandra«« (jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu »Stowarzyszenie Produkcyjno-Rolne »Massandra««).; Public Joint Stock Company »Russian National Commercial Bank«; Peace to Luhansk Region (Pokój Ługańszczyźnie) i Luhansk Economic Union (Ługański Związek Gospodarczy); te osoby i podmioty figurują w załączniku do decyzji Rady 2014/145/ WPZiB 1  oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 2  w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi.

Rada rozważa utrzymanie środków ograniczających wobec wyżej wymienionych osób i podmiotów wraz z nowymi uzasadnieniami. Niniejszym informuje się wspomniane osoby i podmioty, że mogą złożyć do Rady wniosek o uzyskanie proponowanych uzasadnień umieszczenia w wykazie; wniosek taki należy złożyć do dnia 1 stycznia 2021 r. na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16.
2 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.