Dz.U.UE.C.2018.447A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU NA PRZEWODNICZĄCEGO EUNB (AD 15) - PARYŻ, FRANCJA - EBA TA 21/2018

(2018/C 447 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 grudnia 2018 r.)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) to niezależny urząd Unii Europejskiej powołany w dniu 1 stycznia 2011 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 1 .

Dążąc do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, EUNB wnosi wkład w zapewnianie wysokiej jakości skutecznych i spójnych regulacji i nadzoru w obszarze podlegającym jego kompetencjom. Urząd promuje również wartości społeczne, takie jak stabilność systemu finansowego, przejrzystość rynków i produktów finansowych oraz ochrona deponentów i inwestorów.

Do zadań Urzędu należy zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu i gwarantowanie równych warunków konkurencji, wzmacnianie międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego, promowanie konwergencji nadzorczej i doradzanie instytucjom Unii w dziedzinach bankowości, płatności, przepisów w zakresie pieniądza elektronicznego i nadzoru nad nim oraz pokrewnych kwestii ładu korporacyjnego, audytów i sprawozdawczości finansowej.

Przewodniczący jest zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, niezależnym specjalistą i członkiem personelu EUNB. Będzie odpowiadał przed Radą Organów Nadzoru i na bieżąco informował Radę Organów Nadzoru o postępach w działalności EUNB.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ogłoszeniu o naborze na stanowisko dyrektora administracyjnego oraz o procedurze aplikacyjnej należy odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem:

https://eba.europa.eu/about-us/careers

Podpisane i opatrzone datą zgłoszenia wraz z życiorysem sporządzonym najlepiej w formacie Europass, listem motywacyjnym i należycie wypełnionym formularzem oświadczenia należy przesyłać w języku angielskim na poniższy adres: EBAChair-Applications@eba.europa.eu do dnia 11 stycznia 2019 r. godz. 12.00 (południe) czasu londyńskiego.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).