Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.166.58

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2005 r.

Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

(2005/C 166/15)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2005 r.)

I.

PRZEDMIOT

1. Przystępuje się do przetargu na refundację wywozową do jęczmienia zaliczonego do pozycji CN 1003 00 90 do niektórych państw trzecich.

2. 1 Całkowita ilość, jaka może stać się przedmiotem ustalenia maksymalnej wysokości refundacji wywozowej, o której mowa w art. 4 ust.1 rozporządzenia Komisji nr 1501/95(1), obejmuje około 3.000.000 ton.

3. Przetarg przeprowadza się zgodnie z postanowieniami:

– rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003(2),

– rozporządzenia (WE) nr 1501/95,

– rozporządzenia Komisji (WE) nr 1058/2005(3).

€II.[] TERMINY

1. Termin składania ofert w pierwszym z przetargów cotygodniowych rozpoczyna się w dniu 8 lipca 2005 r. i wygasa w dniu 14 lipca 2005 r. o godz. 10.00.

2. Dla następnych przetargów cotygodniowych termin składania ofert wygasa w każdy czwartek o godz. 10.00, z wyjątkiem 21 lipca 2005 r., 4 sierpnia 2005 r., 18 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 3 listopada 2005 r., 29 grudnia 2005 r., 13 kwietnia 2006 r. oraz 25 maja 2006 r.

Termin składania ofert do drugiego przetargu cotygodniowego i do następnych rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu upłynięcia wcześniejszego terminu.

3. Niniejsze ogłoszenie publikuje się tylko dla celów otwarcia niniejszego przetargu. Bez uszczerbku dla jego zmian lub zastąpienia, ogłoszenie zachowuje ważność w odniesieniu do wszystkich przetargów cotygodniowych przeprowadzonych w okresie ważności przetargu.

Tymczasem w tygodniach, w których nie odbywa się posiedzenie Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż, składanie ofert jest zawieszone.

III.

OFERTY

1. Pisemne oferty powinny wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II, jako złożone z potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, teleksem, faksem lub telegraficznie na jeden z poniższych adresów:

– Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

télécopieur: (32-2) 287 25 24,

– Státní zemědělský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Téléphone (420) 222 87 14 58

Télécopieur (420) 222 87 15 63

– Direktoratet for FødevareErhverv

Kampmannsgade 3

DK-1780 København

télex: 15137 DK;

télécopieur: 33 92 69 48

– Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax: (49-228) 68 45 36 24

– Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

Téléphone (372) 7 37 12 00

Télécopieur (372) 7 37 12 01

E-mail: pria@pria.ee

– OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Athènes

télex: 221736 ITAG GR;

télécopieur: 862 93 73

– Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

télex: 23427 FEGA E;

télécopieur: (521) 98 32, 522 43 87

– Office national interprofessionnel des céréales

120, Boulevard de Courcelles

F-75 017 Paris

Fax: (33-1) 44 18 23 19, (33-1) 47 05 61 32

– Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

Fax: 053 42843

– Ministero per il commercio con l'estero, direzione generale

per la politica commerciale e per la gestione del

regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

télex: MINCOMES 623437, 610083, 610471;

télécopieur: 59 26 21 74, 59 93 22 48, 59 64 75 31

– Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

telephone (357) 22 55 77 77

fax (357) 22 55 77 55

E-mail commissioner@capo.gov.cy

– Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Téléphone (371) 702 42 47

Télécopieur (371) 702 71 20

Email: LAD@lad.gov.lv

– Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Užsienio Prekybos Departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

Téléphone (370) 52 68 39 54

Télécopieur (370) 52 39 13 76

– Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

télex: AGRIM L 2537;

télécopieur: 45 01 78

– Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

Téléphone (36) 12 19 45 14

Télécopieur (36) 12 19 45 11

– Agenzija ta' Pagamenti - Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

Téléphone (356) 22 95 22 27/225/115

Télécopier (356) 22 95 22 24

– Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

télex: HOVAKKER 32579

télécopieur: (31-70) 346 14 00

– AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

télécopieur: (43-1) 331 51 44 69, (43-1) 331 51 46 24

– Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Produktów przetworzonych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone (48-22) 661 75 90

Télécopier (48-22) 661 70 90

– Ministério da Economia, Direcção-Geral das Relações

Económicas Internacionais

(DGREI)

Av. da República, 79

P-1000 Lisboa

télex: 13418;

télécopieur: 796 37 23, 793 05 08, 793 22 10

– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trze in

Razvoj podezelja

Dunajska Cesta 160

SL-1000 Ljubljana

Téléphone (386) 14 78 92 28

Télécopier (386) 14 79 92 06

– Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Télephone (421) 259 26 63 97

Télécopier (421) 259 26 63 61

– Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 232

FIN-00171 Helsinki

télécopieur: (09) 16052772, (09) 16052778

– Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

télex: 70991 SJV-S;

télécopieur: 46 36 19 05 46

– Cereal Exports - Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM

United Kingdom

Téléphone 44 (0191) 226 5286

télécopieur: 44 (0191) 226 5101

Oferty złożone inaczej niż za pośrednictwem teleksu, faksu czy telegraficznie powinny wpłynąć pod wskazany adres w dwóch zapieczętowanych kopertach. Na kopercie wewnętrznej, również zapieczętowanej, należy zamieścić następującą uwagę:

"Oferta do przetargu na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich, - [rozporządzenie (WE) nr 1058/2005 - Poufne"

Złożone oferty pozostają zamknięte do chwili powiadomienia zainteresowanego przez dane Państwo Członkowskie o wyniku przetargu.

2. Oferta oraz dowód i zobowiązanie, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1501/95 sporządzone są w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych Państwa Członkowskiego, którego właściwa instytucja otrzymała ofertę.

IV.

WADIUM PRZETARGOWE

Wadium przetargowe ustanawia się na rzecz właściwej instytucji.

V.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Udzielenie zamówienia:

a) Daje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na wywóz podającego wysokość refundacji wywozowej, o której mowa w ofercie i przyznanej dla rozpatrywanej ilości;

b) Zobowiązuje zainteresowaną stronę do wystąpienia w Państwie Członkowskim, o którym mowa w lit. a), o wydanie pozwolenia na wywóz dla tej ilości.

______

(1) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(3) Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 12.

1 Tytuł I, pkt 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 5 października 2005 r. (Dz.U.UE.C.05.245.17).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.