Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.441A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
VEXT/18/351/AD 14 - Zastępca dyrektora wykonawczego

(2018/C 441 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zwany dalej "Urzędem", poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego Urzędu.

Nazwa stanowiskaZastępca dyrektora wykonawczego EUIPO (M/K)
Grupa funkcyjna/grupa zaszeregowaniaAD 14
Rodzaj umowyPracownik zatrudniony na czas określony
Nr ref.VEXT/18/351/AD 14_Deputy Executive Director
Termin składania zgłoszeń18 stycznia 2019 r.
Miejsce zatrudnieniaAlicante, HISZPANIA
Przewidywana data rozpoczęcia wykonywania obowiązkówOd dnia 1 października 2019 r.
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Tło politycznoprawne

Urząd ustanowiono rozporządzeniem Rady (WE) nr 40/94 1  (obecne rozporządzenie (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 2  (RZTUE) jako zdecentralizowaną agencję Unii Europejskiej (UE) oferującą ochronę praw własności intelektualnej przedsiębiorstwom i innowatorom w całej UE i poza nią. Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 3  utworzono zarejestrowany wzór wspólnotowy, którym również zarządza Urząd, a później rozporządzenie (UE) nr 386/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady 4  powierzyło Urzędowi europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej.

Od czasu utworzenia Urzędu w 1994 r. jego siedzibą jest Alicante w Hiszpanii. Urząd zarządza rejestracją znaku towarowego UE i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, które są ważne na całym terytorium UE. Zadania na szczeblu UE obejmują również konwergencję narzędzi i praktyk we współpracy z partnerami w krajowych i regionalnych urzędach własności intelektualnej z UE-28, użytkownikami i innymi partnerami instytucjonalnymi. Razem te urzędy tworzą Sieć Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPN) i współpracują ze sobą, aby móc zaoferować użytkownikom spójny proces rejestracji na szczeblu krajowym lub unijnym.

Językami Urzędu są: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

Organizacja, zarządzanie i struktura EUIPO

Struktura organizacyjna EUIPO składa się z zarządu i komitetu budżetowego, które składają się z jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej i jednego przedstawiciela Parlamentu Europejskiego. EUIPO ma autonomię prawną, administracyjną i finansową.

Rada decyduje o powołaniu dyrektora wykonawczego, zastępcy(-ów) dyrektora wykonawczego oraz przewodniczącego i członków Rad Odwoławczych. Dyrektor wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Urzędu, ponosi odpowiedzialność za kierowanie nim i odpowiada przez zarządem i komitetem budżetowym. Dyrektora wykonawczego wspiera jeden lub więcej zastępców.

Budżet Urzędu na 2018 r. wynosi około 402,9 mln EUR, a liczba stanowisk w planie zatrudnienia to 890.

EUIPO podzielony jest na kilka działów funkcyjnych; każdy z nich podlega dyrektorowi wykonawczemu.

Mimo że Izby Odwoławcze stanowią część systemu administracyjnego i zarządzania Urzędu, powstały na podstawie RZTUE jako odrębna jednostka w ramach Urzędu, której celem jest przedstawianie niezależnego przeglądu decyzji Urzędu, a od ich decyzji można się odwołać do sądów UE w Luksemburgu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/home

2. OBOWIĄZKI

Zgodnie z art. 57 ust. 5 RZTUE zastępca dyrektora wykonawczego wspiera dyrektora wykonawczego w wykonywaniu jego zadań.

W przypadku nieobecności lub niedyspozycji dyrektora wykonawczego zastępca dyrektora wykonawczego lub jeden z zastępców dyrektora wykonawczego zastępuje go zgodnie z procedurą określoną przez zarząd Urzędu.

Ponadto zastępca dyrektora wykonawczego zapewnia doradztwo i opinie nt. poszczególnych dokumentów, rozwoju strategii i określenia celów strategicznych oraz wypełnia konkretne zadania z zakresu zarządzania ustalone z dyrektorem wykonawczym.

3. KRYTERIA KWALIFIKACJI

Aby kandydat mógł zostać dopuszczony do procedury selekcji, musi spełnić wszystkie wymienione poniżej warunki przed upływem terminu składania zgłoszeń:

Warunki ogólne 5

- obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i korzystanie z pełni praw obywatelskich,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa,
- spełnienie wymogów dotyczących predyspozycji 6  do wykonywania obowiązków wiążących się z danym stanowiskiem,
- zdolność fizyczna do wykonywania powierzonych obowiązków,
- zdolność do wypełnienia całej 5-letniej kadencji, począwszy od przewidywanej daty objęcia obowiązków, przed osiągnięciem wieku emerytalnego ustalonego na koniec miesiąca, w którym kandydat osiągnie wiek 66 lat 7 . Przewidywana data objęcia stanowiska to 1 października 2019 r.

Wykształcenie

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem, jeżeli studia uniwersyteckie w normalnym trybie trwają cztery lub więcej lat,

LUB

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem, oraz co najmniej jednoroczne doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy studia uniwersyteckie w normalnym trybie trwają co najmniej trzy lata.

Doświadczenie zawodowe

W chwili upływu terminu składania zgłoszeń kandydat ma co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego (16 lat w przypadku studiów trzyletnich) nabytego po dniu otrzymania dyplomu ukończenia studiów.

Z wyżej wymienionych 15 lat doświadczenia zawodowego co najmniej 5 lat musi być związane z dziedziną porównywalną do działalności Urzędu.

Ponadto co najmniej 5 z tych 15 lat doświadczenia zawodowego musiało zostać nabyte na wysokim szczeblu kierowniczym 8 .

Okresy doświadczenia zawodowego w obszarze porównywalnym z działalnością Urzędu oraz doświadczenia zawodowego nabytego na wysokim szczeblu kierowniczym mogą się pokrywać.

Znajomość języków obcych

- biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (min. poziom C1) - język 1,
- zadowalająca znajomość jednego z języków Urzędu (min. poziom B2) w zakresie niezbędnym do pełnienia obowiązków na tym stanowisku - język 2 9 .

Pięć języków Urzędu to: angielski (EN), francuski (FR), hiszpański (ES), niemiecki (DE) i włoski (IT). Wskazane poziomy odpowiadają wspólnemu europejskiemu systemowi opisu kształcenia językowego.

4. KRYTERIA WYBORU/ATUTY

W celu wyboru najlepiej wykwalifikowanych kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej, zastosowane zostaną następujące kryteria:

a) Doświadczenie w kierowaniu zespołem i w zarządzaniu, a w szczególności:
- wyróżnianie się jako przywódca (należy przedstawić dowody) w co najmniej jednej organizacji porównywalnych pod względem rozmiaru i charakteru z Urzędem,
- doświadczenie w sprawowaniu istotnych obowiązków na szczeblu kierowniczym, w tym planowanie zasobów ludzkich i budżetowych oraz zarządzanie finansowe,
- wykazanie umiejętności związanych z komunikacją zewnętrzną na wysokim poziomie np. przemawianie podczas konferencji oraz komunikacja z prasą i innymi mediami,
- wykazanie dobrego zrozumienia środowiska służby publicznej, w której działa Urząd,
- doświadczenie w negocjacjach lub we współpracy na szczeblu międzynarodowym,
- doświadczenie w praktykach zarządzania zmianami.
b) Wiedza i/lub doświadczenie techniczne, w szczególności:
- w dziedzinie własności intelektualnej,
- w zakresie europejskiego środowiska własności intelektualnej i przepisów, w tym spraw dotyczących podrabiania produktów i naruszania przepisów,
- dotycząca instytucji Unii Europejskiej, zasad ich funkcjonowania i wzajemnych kontaktów,
- dotycząca organizacji świadczących usługi publicznie lub w sektorze biznesowym.
c) Inne doświadczenie i wiedza, w szczególności:
- środowisko pracy: udokumentowana zdolność do pracy w środowisku wielokulturowym lub międzynarodowym.
d) Języki:
- doświadczenie zawodowe w pracy w języku innym niż język ojczysty kandydata;
- biegła znajomość innego języka Urzędu (EN, FR, DE, IT, ES) (poziom min. C1) poza językami wymienionymi w pkt 3 - język 3 i dalsze.

Oprócz spełnienia kryteriów wymienionych powyżej kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną ocenieni pod względem następujących wymogów:

e) Umiejętności, w szczególności:
- komunikacja: komunikowanie się w sposób jasny i precyzyjny, zarówno w mowie i na piśmie oraz zdolność do zawierania konsensusu w celu osiągania wyników,
- zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów; wskazywanie faktów o znaczeniu krytycznym dla złożonych kwestii oraz opracowywanie kreatywnych i praktycznych rozwiązań,
- praca z innymi: współpraca z innymi w zespołach i ponad granicami organizacyjnymi z poszanowaniem różnic między poszczególnymi osobami; krzewienie ducha pracy zespołowej poprzez promowanie wspólnych celów i wymianę wiedzy i doświadczeń,
- uczenie się i rozwój: rozwój i doskonalenie indywidualnych umiejętności oraz wiedzy na temat organizacji i jej otoczenia; zaangażowanie w szkolenie innych, dzielenie się wiedzą i systematyczne udoskonalanie metod pracy,
- wyznaczanie priorytetów i organizacja: zdolność wyznaczania priorytetów w realizacji najważniejszych zadań, elastyczność w pracy i efektywna organizacja własnej i cudzej pracy,
- jakość i rezultaty: przyjmowanie osobistej odpowiedzialności za osiąganie wysokiej jakości wyników pracy w ramach ustalonych procedur i podejmowanie inicjatywy w tym zakresie; wykazywanie wyraźnej orientacji na klienta (wewnętrznego i zewnętrznego); wdrażanie procesów systemowych i metodycznych w projekty i prace realizowane samodzielnie i przez własny zespół,
- odporność: utrzymywanie skuteczności w czasie pracy pod presją, wykazywanie elastyczności i dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia pracy; zachęcanie do takiego podejścia innych osób oraz dostosowywanie podejścia swojego i zespołu w celu sprostania zmieniającym się okolicznościom,
- przywództwo: kierowanie i zarządzanie ludźmi w celu osiągania wyników.
5. PROCEDURA SELEKCJI Ogólne

Nadzór nad przebiegiem procedury kwalifikacyjnej będzie sprawował zarząd Urzędu.

Prace przygotowawcze

Podkomisja przygotowawcza powołana przez zarząd dokona wstępnej oceny zgłoszeń i przeprowadzi rozmowy z kandydatami dysponującymi najlepszymi kwalifikacjami.

Istnieje możliwość zwrócenia się do kandydatów, których zgłoszenia klasyfikują się wśród najlepiej wykwalifikowanych osób zgodnie z kryteriami wyboru wymienionymi szczegółowo w pkt 4, o zweryfikowanie swoich umiejętności językowych, jak również o udowodnienie swojego doświadczenia zawodowego lub innych umiejętności, wiedzy i kompetencji. Kandydaci, z którymi skontaktowano się na etapie selekcji wstępnej, niekoniecznie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Nawiązanie kontaktu może być wykorzystane jako jeden z etapów przy wyborze najbardziej odpowiednich kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.

Podkomisja przygotowawcza powiadomi kandydatów o stanie postępowania zgodnie ze specyfikacjami określonymi w upoważnieniu udzielonym przez zarząd.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Alicante. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poinformowani o dokładnym terminie i godzinie rozmowy w odpowiednim czasie. Rozmowa będzie prowadzona w jednym z języków Urzędu (EN, DE, ES, FR, IT), innym niż język ojczysty kandydata wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie będzie podlegać wiedza i doświadczenie kandydata w zakresie kwestii dotyczących obowiązków wiążących się z danym stanowiskiem, wiedza techniczna, kompetencje behawioralne oraz aspekty wymienione w kryteriach wyboru, a także wiedza nt. działalności Urzędu i środowiska UE oraz predyspozycje kandydata do wykonywania wyznaczonych zadań i pracy w otoczeniu międzynarodowym.

Po rozmowach podkomisja przygotowawcza opracuje sprawozdanie z prac przygotowawczych dla zarządu, w którym znajdzie się wstępna lista co najmniej trzech kandydatów o najlepszych kwalifikacjach; kandydaci ci mogą zostać zaproszeni na przesłuchanie przed zarządem.

Przesłuchanie przed zarządem

Przesłuchanie kandydatów o najlepszych kwalifikacjach odbędzie się w Alicante. Kandydaci zaproszeni na przesłuchanie zostaną w odpowiednim czasie poinformowani o dokładnym terminie i godzinie rozmowy. Przesłuchanie będzie prowadzone w jednym z języków Urzędu (EN, DE, ES, FR, IT), innym niż język ojczysty kandydata wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Członkowie zarządu zadadzą kandydatom pytania dotyczące wiedzy i doświadczenia kandydata w zakresie kwestii dotyczących obowiązków wiążących się ze stanowiskiem.

Lista kandydatów i powołanie

Po przesłuchaniu kandydatów zarząd zdecyduje, którzy kandydaci zostaną umieszczeni liście najwyżej trzech kandydatów, mających zostać zaproponowanymi Radzie zgodnie z art. 158 RZTUE.

Przed powołaniem kandydaci wybrani przez zarząd mogą zostać poproszeni o złożenie oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania jej członków. Przed powołaniem w celu uzyskania opinii nt. kandydatów dyrektor wykonawczy zostanie poproszony o konsultację.

Poza wyżej wymienionymi rozmowami kwalifikacyjnym lub testami od kandydatów może być również wymagane uczestniczenie w dodatkowych rozmowach kwalifikacyjnych lub testach.

6. WARUNKI ZATRUDNIENIA

Wyłoniony kandydat zostanie powołany przez Radę z listy kandydatów zaproponowanych przez zarząd Urzędu. Kadencja wynosi pięć lat. Zwracamy uwagę, że kandydat musi być zdolny do wypełnienia całej, pierwszej 5-letniej kadencji przed osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. na koniec miesiąca, w którym kandydat osiągnie wiek 66 lat 10  - bieg rozpoczyna się od dnia przedstawienia propozycji i zgody na przyjęcie do służby.

Kandydatowi zostanie zaproponowana umowa na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej w kategorii AD i grupie zaszeregowania 14.

Obecna wysokość podstawowego miesięcznego wynagrodzenia odpowiadająca pierwszemu stopniowi w tej grupie zaszeregowania wynosi 14 303,51 EUR. Oprócz wynagrodzenia przysługują dodatki w zależności od stanu cywilnego i dzieci na utrzymaniu. Ponadto osoba zatrudniona otrzyma rozmaite dodatki związane z przeprowadzką i podróżami oraz ubezpieczenie od wypadków, chorobowe i emerytalne. Od wynagrodzenia zostanie pobrany podatek UE i inne potrącenia przewidziane w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Wynagrodzenie jest jednak zwolnione z jakichkolwiek podatków krajowych. Dzieci pozostające na utrzymaniu mogą nieodpłatnie uczęszczać do szkoły europejskiej w Alicante.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 RZTUE kadencja zastępcy dyrektora wykonawczego może zostać przedłużona jednokrotnie i na okres nie dłuższy niż pięć lat, po konsultacji z dyrektorem wykonawczym.

Stosunek pracy zakończy się bądź z upływem kadencji albo na wniosek dyrektora wykonawczego za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Niezależność i oświadczenie o braku konfliktu interesów

Zgodnie z art. 157 RZTUE dyrektor wykonawczy jest niezależny w pełnieniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego podmiotu. Zastępca dyrektora wykonawczego może zostać odwołany ze stanowiska jedynie na mocy decyzji Rady przyjętej w oparciu o propozycję zarządu i po konsultacji z dyrektorem wykonawczym, i, w stosownym przypadku, z pełniącym obowiązki dyrektora wykonawczego zgodnie z procedurą określoną w art. 158 ust. 2 RZTUE.

Powołany zastępca dyrektora wykonawczego będzie zatem poproszony o złożenie oświadczenia, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz o złożenie oświadczenia dotyczącego wszelkich interesów, które można by uznać za mające niekorzystny wpływ na jego niezależność. Zgłaszający się kandydaci muszą potwierdzić gotowość do złożenia takich oświadczeń w swoim zgłoszeniu.

Ze względu na szczególny charakter zadań od zgłaszających się kandydatów wymagać się będzie podpisania oświadczenia dotyczącego ich obecnych lub przyszłych interesów, które mogłyby wpływać na ich niezależność.

7. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia można składać najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej na poniższy adres e-mail:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu, korzystając z formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie Urzędu:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies

Zgłoszenia składane pocztą kurierską należy wysyłać na adres:

Chairperson of the Management Board

EUIPO - European Union Intellectual Property Office

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

HISZPANIA

Zgłoszenia muszą dotrzeć przed północą w dniu 18 stycznia 2019 r.

Należy pamiętać w szczególności o dokładnym wypełnieniu wszystkich pól formularza. Niepełny formularz zgłoszeniowy (na przykład zawierający uwagi typu "zob. CV lub list motywacyjny w załączeniu") nie zostanie wzięty pod uwagę.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (zob. pkt 5 "procedury selekcji") będą również zobowiązani do dostarczenia przed terminem rozmowy odpowiednich dokumentów poświadczających spełnienie podstawowych wymogów oraz potwierdzających inne kwalifikacje i doświadczenie, o których wspomniano w zgłoszeniu:

- kopii dokumentu tożsamości (np. paszportu lub dowodu osobistego),
- kopii dyplomów,
- kopii zaświadczeń dotyczących doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt 3.

Inne dokumenty, zwłaszcza CV, nie będą brane pod uwagę. Należy zwrócić uwagę, że kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe niepoparte dowodami w postaci dokumentów, tj. kopiami dyplomów ukończenia studiów lub świadectwami pracy, nie będą brane pod uwagę, w wyniku czego zgłoszenie może zostać odrzucone.

8. RÓWNOŚĆ SZANS

Urząd stosuje politykę równych szans i przyjmuje zgłoszenia bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, wyznanie lub przekonania, opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jako organ odpowiedzialny za przeprowadzenie selekcji Urząd zapewnia przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych 11 . Odnosi się to w szczególności do poufności i bezpieczeństwa takich danych.

10. ODWOŁANIE

Jeżeli kandydat uważa, że z daną decyzją wiążą się niekorzystne dla niego skutki, może wnieść zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej ("Regulamin pracowniczy"), kierując je na następujący adres:

EUIPO - European Union Intellectual Property office

Human Resources Department

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

HISZPANIA

Kandydaci mogą również wnieść odwołanie do sądu zgodnie z art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 91 regulaminu pracowniczego, przesyłając je na adres:

General Court

Rue du Fort Niedergrünewald

2925 Luxembourg

LUKSEMBURG

Szczegółowe informacje na temat sposobu wnoszenia odwołania można uzyskać na stronie internetowej Sądu: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/en/

11. INNE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Susana PÉREZ FERRERAS

dyrektor Działu Kadr

EUIPO - European Union Intellectual Property office

Office AA1-P5-A180

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

HISZPANIA

e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu

Kandydatom przypomina się, że prace komisji selekcyjnych są poufne. Kandydatom zabrania się nawiązywania bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z członkami komisji lub komitetu bądź korzystania z pomocy innych osób w celu nawiązania takiego kontaktu.

UWAGA:

- Jakiekolwiek nawiązanie w niniejszym ogłoszeniu do osoby płci męskiej oznaczać będzie również nawiązanie do osoby płci żeńskiej.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi ogłoszenia właściwą wersją jest wersja angielska.
1 Dz.U. L 11 z 14.1.1994, s. 1.
2 Dz.U. L 154 z 16.6.2017, s. 1.
3 Dz.U. L 3 z 5.1.2002, s. 1.
4 Dz.U. L 129 z 16.5.2012, s. 1.
5 Zgodnie z art. 12 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
6 Kandydat nie może być karany ani uznany za winnego popełnienia przestępstwa.
7 Zgodnie z art. 47 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
8 Kandydaci powinni opisać każde swoje doświadczenie zawodowe na wysokim szczeblu kierowniczym, zaznaczając na formularzu zgłoszeniowym: 1) nazwy i role pełnionych funkcji kierowniczych; 2) liczbę nadzorowanych pracowników na tych stanowiskach; 3) rozmiar zarządzanego budżetu 4) liczbę szczebli hierarchicznych (poniżej i powyżej) i równorzędnych stanowisk w organizacji.
9 Języki 1 i 2 muszą być różne.
10 Zgodnie z art. 47 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.
11 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.