Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.164A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR ECA/2017/7
Prawnik - specjalista w zakresie prawa europejskiego z doświadczeniem - jedno stanowisko Służby Prezesa - Sprawy prawne

(Grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 7-9)

(2017/C 164 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2017 r.)

KIM JESTEŚMY

Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej "Trybunałem") jest instytucją Unii Europejskiej ustanowioną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami UE. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania unijnymi finansami i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej.

Trybunał przeprowadza kontrole, na podstawie których ocenia pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i przedstawione, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność i skuteczność.

Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, rzeczowych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje również opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał promuje rozliczalność i przejrzystość oraz pomaga Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, w szczególności w ramach procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być sprawnie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

Siedziba Trybunału Obrachunkowego znajduje się w Luksemburgu.

Służba prawna zapewnia Trybunałowi doradztwo i wsparcie prawne w odniesieniu do całej jego działalności, w tym do zakresu odpowiedzialności i prerogatyw Trybunału, do zagadnień prawnych pojawiających się w ramach działalności kontrolnej oraz do kwestii dotyczących pracowników i administracji. Reprezentuje ona Trybunał w procesach sądowych, w szczególności przed sądami Unii Europejskiej.

PROPONUJEMY

Na podstawie art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (zwanego dalej "regulaminem") Trybunał postanowił rozpocząć procedurę mającą na celu obsadzenie stanowiska prawnika (grupa zaszeregowania od AD 7 do AD 9) w służbie prawnej stanowiącej część Służb Prezesa oraz stworzenia rezerwy pod kątem przyszłego naboru na stanowiska, które mogą zostać zwolnione w okresie ważności listy rezerwowej. Ta wyjątkowa procedura, mająca na celu obsadzenie stanowiska wymagającego szczególnych kwalifikacji, na podstawie art. 29 ust. 1 lit. a)-c) regulaminu odbędzie się równocześnie z wewnętrzną i międzyinstytucjonalną procedurą naboru, tak aby rozszerzyć możliwość wyboru kandydata przez organ powołujący.

Prawnik, wykonujący swoje obowiązki pod bezpośrednim zwierzchnictwem szefa służby prawnej, jest odpowiedzialny za zapewnienie doradztwa prawnego na wewnętrzny użytek instytucji i obronę interesów Trybunału w postępowaniach procesowych. Do jego obowiązków należy realizowanie zadań prawnych obejmujących w szczególności opracowywanie projektów decyzji i opinii prawnych z zakresu prawa unijnego, pomoc członkom Trybunału i izbom kontroli w rozwiązywaniu kwestii prawnych, wewnętrzne doradztwo prawne w zakresie prawa instytucjonalnego, administracyjnego i pracowniczego, reprezentowanie Trybunału przed sądami, a także, w ramach wewnętrznej współpracy, pomoc służbom administracyjnym w zakresie umów i zamówień publicznych.

Rekrutacja kandydatów z listy rezerwowej będzie miała na celu początkowo obsadzenie jednego wolnego stanowiska, a następnie zatrudnianie kolejnych kandydatów w zależności od potrzeb działu i dostępności stanowisk.

Wynagrodzenie podstawowe w grupach zaszeregowania AD 7, AD 8 i AD 9 (stopień 1) wynosi, odpowiednio, 5 937,01 euro, 6 717,35 euro i 7 600,25 euro miesięcznie. Powyższa kwota wynagrodzenia podstawowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem wewnętrznym na rzecz Unii Europejskiej i jest zwolniona z podatku krajowego, może zostać uzupełniona określonymi dodatkami i płatnościami, w zależności od sytuacji osobistej i rodzinnej pracownika, zgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie.

W grupie zaszeregowania AD 7 wymagane jest osiem lat doświadczenia zawodowego, w grupie AD 8 - 10 lat doświadczenia zawodowego, a w grupie AD 9 - 12 lat doświadczenia.

Instytucje UE posiadają własne systemy emerytalne i systemy zabezpieczenia społecznego, opierające się na składkach potrącanych co miesiąc z wynagrodzeń pracowników. Dzieci pracowników UE mogą bezpłatnie uczęszczać do szkoły europejskiej.

POSZUKUJEMY

Trybunał poszukuje dynamicznych prawników - specjalistów w zakresie prawa europejskiego z doświadczeniem.

I. Warunki udziału w rekrutacji

Niniejsza procedura naboru jest otwarta dla kandydatów, którzy w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, spełniają następujące warunki dopuszczenia do rekrutacji:

- zgodnie z art. 28 regulaminu kandydaci muszą w szczególności:
- posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
- korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- posiadać cechy charakteru odpowiednie do wypełniania obowiązków na danym stanowisku,
- zgodnie z art. 5 regulaminu kandydaci muszą w szczególności posiadać:
- poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu w zakresie prawa, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej cztery lata,
- poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu w zakresie prawa oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe długości co najmniej jednego roku, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej trzy lata, lub
- w przypadku gdy jest to uzasadnione interesem służby - wykształcenie zawodowe na równoważnym poziomie,
- kandydaci muszą wykazać się co najmniej ośmioletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku prawnika, w tym co najmniej sześcioletnim doświadczeniem w pełnieniu obowiązków prawnych związanych bezpośrednio z oferowanym stanowiskiem,
- posiadać gruntowną znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej (poziom C1 w mowie i w piśmie) oraz znajomość w stopniu zadowalającym (poziom minimum B2 w mowie i w piśmie) co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE. Z uwagi na charakter obowiązków związanych z oferowanym stanowiskiem wymagana jest bardzo dobra znajomość języków francuskiego i angielskiego (poziom minimum C1 w mowie i w piśmie), które są językami roboczymi Trybunału.

Aby określić poziom znajomości języków obcych, proszę udać się na stronę internetową:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

II. Warunki szczegółowe

Spośród osób spełniających powyższe warunki komisja rekrutacyjna wyłoni i wpisze na listę rezerwową kandydatów, którzy w swoich zgłoszeniach i w czasie rekrutacji w najwyższym stopniu wykażą się:

- doskonałą znajomością prawa Unii Europejskiej i postępowań procesowych w tym zakresie,
- znajomością ram prawnych stosowanych w Trybunale,
- dogłębną znajomością dziedzin prawa mających znaczenie dla prac Trybunału, a mianowicie prawa bankowego UE, prawa finansów publicznych, prawa europejskiej służby publicznej, prawa umów, prawa dotyczącego dotacji i zamówień publicznych, prawa dotyczącego zwalczania nadużyć finansowych itd.,
- udokumentowanym doświadczeniem na stanowisku prawnika, w szczególności w instytucjach lub organach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych instytucjach finansowych, instytucjach administracji publicznej, kancelariach adwokackich,
- doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi, a także w zakresie argumentowania, negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
- poczuciem służby obywatelom (ukierunkowanie na odbiorcę usługi i poszukiwanie rozwiązań), potwierdzoną umiejętnością przestrzegania terminów i poleceń oraz pracy zespołowej,
- doskonałymi zdolnościami komunikacji ustnej oraz sporządzania dokumentów prawnych w językach roboczych Trybunału - francuskim i angielskim (wymagany w tym celu minimalnym poziom znajomości to C1 w mowie i w piśmie),
- dobrą znajomością innych języków UE (wymagany poziom wyższy niż B2 w mowie i w piśmie).

POLITYKA REKRUTACJI

POLITYKA RÓWNYCH SZANS

W polityce zatrudnienia Trybunał kieruje się zasadą równych szans, a w szczególności zapewnia równowagę płci podczas rekrutacji, zgodnie z przepisami art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 1d regulaminu. Trybunał ma do dyspozycji instrumenty wspierające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

PROCEDURA WYBORU

Na podstawie nadesłanych dokumentów, w oparciu o warunki szczegółowe (opisane w pkt II powyżej) komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru spośród spełniających je kandydatów. W ten sposób wyłoni ona 12 najlepszych kandydatów *  (maksymalnie), sześć kobiet i sześciu mężczyzn, którzy zostaną poproszeni o przygotowanie pisemnej analizy przypadku i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której przede wszystkim zaprezentują wyniki tej analizy. Komisja rekrutacyjna dokona oceny tych dwóch etapów rekrutacji w oparciu o warunki szczegółowe (opisane w pkt II powyżej).

W wyniku tej procedury komisja rekrutacyjna sporządzi listę rezerwową, na której znajdą się nazwiska ośmiu kandydatów (maksymalnie) najlepiej spełniających warunki szczegółowe określone w niniejszym ogłoszeniu (opisane w pkt II powyżej). Przy założeniu, że komisja będzie mogła wyłonić wystarczającą liczbę kandydatów obu płci najlepiej odpowiadających wspomnianym warunkom, lista ta będzie obejmowała cztery kobiety i czterech mężczyzn. Nazwiska wyłonionych kandydatów zostaną przedstawione w porządku alfabetycznym.

Fakt, że nazwisko kandydata znajdzie się na liście rezerwowej, nie jest równoznaczny z uzyskaniem prawa do zatrudnienia. Ewentualne zatrudnienie leży w gestii organu mianującego Trybunału. Lista rezerwowa będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2018 r., a okres jej ważności może zostać przedłużony.

SKŁADANIE KANDYDATUR

Kandydatury, obowiązkowo sporządzone w języku angielskim lub francuskim, należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego, dołączonego do ogłoszenia o naborze opublikowanego na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/JobOpportunities.aspx

W zgłoszeniu należy powołać się na numer ogłoszenia o naborze. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć następujące dokumenty:

- list motywacyjny (maks. 1 strona),
- aktualny życiorys sporządzony według modelu "Europass", z dokładnymi datami (maks. 3 strony) (zob. http://europass.cedefop.europa.eu),
- wypełnione, opatrzone datą i podpisem oświadczenie (w załączniku).

Zgłoszenia niesporządzone ściśle według wszystkich powyższych instrukcji zostaną odrzucone.

Termin składania kandydatur upływa dnia 16 czerwca 2017 r. o godz. 12.00.

Na prośbę kandydaci będą zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające odbyte studia, posiadane doświadczenie zawodowe i obecnie zajmowane stanowisko.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 1  "odbiorca przetwarza dane osobowe tylko do celów, dla których zostały one przekazane".

WNIOSEK O REWIZJĘ - PROCEDURY ODWOŁAWCZE - SKARGI DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Kandydat, który na dowolnym etapie procedury wyboru stwierdzi, że powzięta wobec niego decyzja jest niesłuszna, ma do dyspozycji następujące środki:

I. Wniosek o rewizję decyzji podjętej przez komisję rekrutacyjną

W ciągu 10 dni od daty powiadomienia kandydata o decyzji podjętej przez komisję rekrutacyjną kandydat może złożyć pisemny wniosek o jej rewizję, podając w nim uzasadnienie swojej prośby. Wniosek należy przesłać na następujący adres:

ECA-Recours@eca.europa.eu.

II. Procedura odwoławcza

Zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia go o decyzji, kandydat może złożyć do organu powołującego skargę na tę decyzję, wysyłając ją na adres Europejskiego Trybunału Obrachunkowego:

Cour des comptes européenne

Monsieur le Secrétaire général

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUKSEMBURG

Kandydat może wnieść odwołanie od decyzji o odrzuceniu skargi, jeżeli stwierdzi, że ta decyzja jest niesłuszna, na mocy art. 91 regulaminu, wysyłając je na adres Sądu Unii Europejskiej. Odwołanie to musi zostać wniesione przez adwokata w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia kandydata o decyzji o odrzuceniu skargi.

III. Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Jeżeli kandydat ocenia, że Trybunał niewłaściwie zarządzał jego dokumentacją, może on wnieść skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, po uprzednim skontaktowaniu się z Trybunałem w celu rozwiązania sporu. Skargę w formie pisemnej należy przesłać do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu dwóch lat od daty, w której kandydat dowiedział się o faktach stanowiących przedmiot skargi. Na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest formularz skargi online. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymuje biegu wskazanych wcześniej terminów odwołań.

* Przy założeniu wystarczającej liczby kandydatów.
1 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.