Nowość Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (k./m.) w Parmie (Włochy) (Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14) - COM/2023/20094

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.185A.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (k./m.) w Parmie (Włochy) (Zatrudnienie na czas określony - grupa zaszeregowania AD 14)
COM/2023/20094
(2023/C 185 A/02)

Kim jesteśmy?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest niezależną agencją UE ustanowioną rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenie ustanawiające) 1 .

Misją EFSA jest zapewnianie doradztwa i wsparcia naukowego w zakresie prawodawstwa i polityki UE we wszystkich dziedzinach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz, a także dostarczanie niezależnych informacji na temat wszystkich kwestii wchodzących w zakres tych dziedzin oraz informowanie o zagrożeniach. EFSA przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi, uwzględniając także zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin i środowisko, w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego. Urząd zbiera i analizuje dane w celu umożliwienia przygotowania charakterystyki i monitorowania zagrożeń, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz. Jego misja obejmuje również doradztwo naukowe w zakresie żywienia w odniesieniu do prawodawstwa Unii, w zakresie innych kwestii związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem roślin, a także w zakresie produktów innych niż żywność i pasze, odnoszących się do organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Urząd wydaje opinie naukowe, które stanowią naukową podstawę opracowywania i przyjmowania środków unijnych w dziedzinach wchodzących w zakres jego misji.

Opis misji i zadań Urzędu znajduje się w rozporządzeniu ustanawiającym. Zgodnie z decyzją dyrektora wykonawczego dotyczącą systemu językowego Urzędu jego językiem roboczym jest język angielski.

Więcej informacji, w tym na temat strategii EFSA do 2027 r., można znaleźć na stronie internetowej EFSA: http://www.efsa. europa.eu/.

Co oferujemy?

Pracę na stanowisku dyrektora wykonawczego EFSA.

Dyrektor wykonawczy jest prawnym przedstawicielem EFSA i odpowiada przed jego zarządem. Dyrektor kieruje EFSA i zarządza jego pracą oraz ponosi ogólną odpowiedzialność za prowadzone przez EFSA działania, zapewniając wykonanie wyznaczonych celów. W 2022 r. budżet EFSA wyniósł około 150 mln EUR. Urząd zatrudnia 584 osoby.

Do obowiązków dyrektora wykonawczego należy:

- bieżące zarządzanie EFSA zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami zarządu,

- odpowiedzialność za zarządzanie personelem EFSA, wspieranie ducha zespołu i dobrego środowiska pracy,

- sporządzanie wniosku w sprawie strategii i programów prac EFSA w porozumieniu z Komisją oraz składanie zarządowi sprawozdań z ich realizacji,

- zapewnienie odpowiedniego wsparcia naukowego, technicznego i administracyjnego dla komitetu naukowego i paneli naukowych,

- zapewnienie wykonywania przez EFSA swoich zadań zgodnie z wymogami prawnymi oraz zapewnienie rozpatrywania wszystkich wniosków użytkowników przez służby na odpowiednim poziomie i zgodnie z oczekiwanym harmonogramem,

- odpowiedzialność za całościowe wykonanie zadań powierzonych EFSA, w tym nadzorowanie jakości stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania,

- przygotowywanie i wykonywanie budżetu EFSA oraz zapewnianie wydajnego zarządzania nim zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami,

- odpowiedzialność w kwestiach finansowych EFSA, w tym m.in. odpowiedzialność za końcowe sprawozdania finansowe i decyzje w sprawie finansowania,

- reprezentowanie EFSA i utrzymywanie kontaktów z różnymi zainteresowanymi stronami i opinią publiczną we wszystkich kwestiach wchodzących w zakres jego misji,

- zapewnienie współpracy między EFSA, Komisją, Parlamentem Europejskim, agencjami UE, państwami członkowskimi, a także współpracy z odpowiednimi podmiotami na szczeblu międzynarodowym,

- zarządzanie współpracą z właściwymi organami państw członkowskich wykonującymi zadania podobne do zadań EFSA, w szczególności przewodniczenie Forum Doradczemu,

- budowanie skutecznej sieci kontaktów z przedstawicielami zainteresowanych stron, takimi jak przedstawiciele konsumentów, producentów, przetwórców i wszelkich innych zainteresowanych stron.

Pełny opis obowiązków dyrektora wykonawczego znajduje się w art. 26 rozporządzenia ustanawiającego EFSA.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Kandydaci powinni mieć:

a) umiejętności zarządzania:

- dowiedzione umiejętności kierowania dużą i złożoną organizacją, zarówno na poziomie strategicznym, jak i zarządzania operacyjnego,

- umiejętności w zakresie opracowywania i wprowadzania w życie strategicznej wizji, wyznaczania celów oraz motywowania i prowadzenia dużego zespołu w wielokulturowym, wielojęzycznym i wielodyscyplinarnym środowisku,

- bardzo dobre umiejętności decyzyjne, w tym zdolności do podejmowania decyzji w kwestiach złożonych, również w nieprzewidzianych lub zmieniających się okolicznościach,

- jasną wizję promowania misji EFSA na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

b) wiedzę specjalistyczną:

- bardzo dobrą znajomość agencji i instytucji Unii Europejskiej, ich funkcjonowania oraz wzajemnych powiązań,

- rzetelną znajomość lub bogate doświadczenie w zakresie polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, GMO i żywienia ludzi, powiązanych działań międzynarodowych i innych polityk mających znaczenie dla działalności EFSA,

- dobre zrozumienie lub doświadczenie w zakresie oceny ryzyka i informowania o ryzyku,

- praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zasobami budżetowymi, finansowymi i ludzkimi w środowisku krajowym, europejskim lub międzynarodowym.

c) cechy osobiste i umiejętności:

- umiejętność uczciwego postępowania oraz skutecznego i płynnego komunikowania się na wszystkich szczeblach w sposób przejrzysty i otwarty z zainteresowanymi stronami, ogółem społeczeństwa, europejskimi, międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi władzami, organizacjami międzynarodowymi i prasą, a także zdolność do reprezentowania Urzędu na forach międzynarodowych,

- umiejętności interpersonalne, decyzyjne, organizacyjne i negocjacyjne oraz zdolność budowania opartych na zaufaniu stosunków roboczych z instytucjami Unii Europejskiej i zainteresowanymi stronami,

- bardzo dobre zrozumienie i przestrzeganie zasad przewodnich EFSA - otwartości, przejrzystości, niezależności oraz doskonałości naukowej.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne)

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących wymogów formalnych, które muszą zostać spełnione przed upływem terminu składania zgłoszeń:

- Obywatelstwo: kandydat musi mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

- Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydat musi mieć:

- poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów,

- lub poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (to roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej).

- Doświadczenie zawodowe: kandydat musi mieć przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe 2 , liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje. Przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte w obszarze działalności EFSA.

- Doświadczenie w zarządzaniu: przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych powinno być zdobyte na wyższym stanowisku kierowniczym 3  w dziedzinie związanej z ogłaszanym stanowiskiem.

- Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 4  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać przeprowadzona w tym języku.

- Limit wieku: kandydat musi być w stanie, w momencie zgłoszenia, sprawować powierzoną funkcję przez całą pięcioletnią kadencję przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dla pracownika Unii Europejskiej zatrudnionego na czas określony wiek emerytalny rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym pracownik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej 5 ).

Procedura naboru i powołanie

Dyrektor wykonawczy zostanie powołany przez zarząd EFSA na podstawie listy kandydatów przedstawionej przez Komisję Europejską.

W celu utworzenia takiej listy Komisja Europejska przeprowadza nabór zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. Document on Senior Officials Policy, dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla 6 ).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przeprowadza wstępną weryfikację kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten zdecyduje, którzy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i testów przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji dyrektora wykonawczego EFSA.

Kandydaci, którzy znajdą się na tej liście, zostają zaproszeni na rozmowę z członkami Komisji odpowiedzialnymi za dyrekcję generalną, w której gestii leżą stosunki z EFSA.

Po tych rozmowach Komisja Europejska sporządzi listę kandydatów najlepiej spełniających określone wymagania, którą przekaże zarządowi EFSA. Umieszczenie kandydata na wspomnianej liście nie gwarantuje zatrudnienia. Zarząd EFSA przeprowadzi rozmowy z tymi kandydatami i wybierze jednego kandydata. Przed powołaniem przez zarząd od kandydata można również wymagać złożenia oświadczenia przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na pytania zadane przez członków tej instytucji.

Kandydaci mogą zostać zaproszeni na dodatkowe rozmowy lub testy poza wymienionymi powyżej.

Polityka równych szans

Komisja oraz EFSA dążą do realizacji strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie równości płci na wszystkich szczeblach zarządzania do końca obecnej kadencji, oraz stosują politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 7 , zachęcając do zgłoszeń kandydatur, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia różnorodności, równości płci i ogólnej równowagi geograficznej.

Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony przez zarząd EFSA w charakterze pracownika na czas określony w grupie zaszeregowania AD 14 8 . W zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie.

Wybrany kandydat zostanie powołany na początkowy okres pięciu lat, który może zostać przedłużony o nie więcej niż pięć lat, zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EFSA mającym zastosowanie w momencie powołania.

Informujemy kandydatów, że warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej nakładają na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Parma (Włochy), gdzie mieści się siedziba EFSA.

Stanowisko jest dostępne od 1 czerwca 2024 r.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić kogokolwiek o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja Europejska zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 9 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Kandydat będzie miał obowiązek złożenia oświadczenia, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (określone w części "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu i doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie na poniższej stronie internetowej oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Kandydaci muszą mieć ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu złożenia zgłoszenia należy załadować życiorys w formacie PDF, najlepiej w formacie Europass CV 10 , oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

W interesie kandydata leży upewnienie się, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, szczegółowe i prawdziwe.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa 26 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

1 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
2 Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy stanowi faktyczny stosunek pracy zdefiniowany jako rzeczywista, prawdziwa praca za wynagrodzeniem i w charakterze pracownika (każdy rodzaj umowy) lub usługodawcy. Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze. Urlop macierzyński/rodzicielski/adopcyjny jest uwzględniany, jeżeli odbywa się w ramach umowy o pracę. Studia doktoranckie uznaje się za równoważne z doświadczeniem zawodowym, nawet jeśli są niezarobkowe, jednak maksymalnie przez okres trzech lat, pod warunkiem że zakończyły się zrobieniem doktoratu. Dany okres może być policzony tylko raz.
3 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie zarządzania: 1) nazwy zajmowanych stanowisk kierowniczych i pełnione funkcje; 2) liczbę pracowników nadzorowanych na tych stanowiskach; 3) wielkość budżetów, którymi zarządzał; 4) liczbę szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej swojego stanowiska; oraz 5) liczbę osób na równorzędnych stanowiskach.
4 Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385). Tekst skonsolidowany: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701.
5 Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385). Tekst skonsolidowany: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20230101.
7 Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (Dz.U. 45 z 14.6.1962, s. 1385). Tekst skonsolidowany: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20230101.
8 Od 1 lipca 2022 r. współczynnik korygujący dla Włoch mający zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wynosi 94,7 %. Współczynnik ten jest co roku aktualizowany.
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
10 Instrukcje tworzenia życiorysu w formacie Europass CV są dostępne pod adresem: https://europa.eu/europass/pl/create-europass-cv.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.