Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.98A.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2020 r.

Ogłoszenie o naborze ECA/2020/8

Dyrektor - jedno stanowisko (k/m)

(grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14)

Sekretariat Generalny - Dyrekcja ds. tłumaczeń, usług językowych i publikacji (SG3)

(2020/C 98 A/02)

(Dz.U.UE C z dnia 25 marca 2020 r.)

KIM JESTEŚMY

Europejski Trybunał Obrachunkowy pełni funkcję zewnętrznego kontrolera Unii Europejskiej. Został utworzony w 1977 r. i należy do grona siedmiu instytucji unijnych.

Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 900 osób - kontrolerów oraz pracowników służb pomocniczych i administracyjnych - ze wszystkich krajów UE.

Trybunał działa jako organ kolegialny, w skład którego wchodzi 27 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE.

Rola kontrolerów Trybunału polega na sprawdzaniu, czy UE prowadzi solidną sprawozdawczość finansową i prawidłowo stosuje unijne przepisy finansowe, a także czy unijne strategie i programy pozwalają osiągnąć wyznaczone cele i zapewniają gospodarne wykorzystanie środków.

Za sprawą prowadzonych prac Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE oraz propaguje rozliczalność i przejrzystość, a także ostrzega przed zagrożeniami, poświadcza wiarygodność, wskazuje niedociągnięcia i udane rozwiązania oraz formułuje wytyczne dla unijnych decydentów i prawodawców.

Trybunał przedstawia swoje uwagi i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz opinii publicznej.

Dyrekcja ds. tłumaczeń, usług językowych i publikacji (SG3) składa się z 23 zespołów językowych, które w pracy wspierają trzy zespoły o strukturze horyzontalnej. W dyrekcji zatrudnionych jest około 140 pracowników, których zadaniem jest terminowe dostarczanie dobrej jakości tłumaczeń pisemnych na potrzeby Trybunału, publikowanie przetłumaczonych tekstów i świadczenie innych usług językowych w celu zapewnienia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w językach urzędowych Unii. Dzięki wysokim kwalifikacjom i odpowiedniemu doświadczeniu pracownicy dyrekcji dbają, aby jakość świadczonych usług była niezmiennie wysoka.

PROPONUJEMY

Nabór na stanowisko dyrektora nastąpi na poziomie grupy zaszeregowania AD14. Wynagrodzenie podstawowe na tym stanowisku wynosi 14 838 euro miesięcznie. Kwota wynagrodzenia podstawowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym i jest zwolniona z podatku krajowego, może zostać zwiększona o określone dodatki zgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie.

Dyrektor Dyrekcji ds. tłumaczeń, usług językowych i publikacji jest urzędnikiem cywilnym wysokiego szczebla. Jest on odpowiedzialny za:

formułowanie i nadzorowanie realizacji polityki, zarządzanie dyrekcją i podejmowanie decyzji w sprawie jej funkcjonowania na podstawie programu prac Sekretariatu Generalnego,
opracowywanie rocznego programu prac, wdrażanie go oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,
organizowanie działalności tłumaczeniowej oraz koordynację tłumaczeń i innych usług językowych,
nadzorowanie, kontrolę i koordynowanie wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych dyrekcji,
nadzorowanie, monitorowanie i koordynowanie wykorzystania narzędzi wspomagających tłumaczenie w sposób efektywny,
reprezentowanie Trybunału oraz dyrekcji w kwestiach dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej,
nadzór nad jakością systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej dyrekcji,
czuwanie nad przestrzeganiem przepisów, regulaminów i procedur związanych z zakresem działalności dyrekcji,
dbanie o przestrzeganie norm jakości i terminowość prac.

POSZUKUJEMY

I. Kryteria kwalifikowalności
1. Warunki rekrutacji

Zgodnie z art. 28 regulaminu pracowniczego w dniu złożenia zgłoszenia kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
posiadać cechy charakteru odpowiednie do wykonywania odnośnych obowiązków służbowych.
2. Kwalifikacje

Zgodnie z art. 5 regulaminu pracowniczego:

i) poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej cztery lata; lub
ii) poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej jednego roku, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej trzy lata; lub
iii) gdy jest to uzasadnione interesem służby, wykształcenie zawodowe na równoważnym poziomie.
3. Doświadczenie zawodowe

Udokumentowane, co najmniej 18-letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania wyżej wymienionych kwalifikacji, w tym co najmniej czteroletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym zarządzanie zasobami ludzkimi i budżetowymi.

4. Znajomość języków

Ze względu na charakter obowiązków na wymienionym stanowisku konieczna jest dogłębna znajomość języka angielskiego oraz francuskiego, ponieważ są to języki robocze Trybunału. W przypadku jednego z tych języków wymagane są umiejętności w zakresie rozumienia oraz komunikowania się w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie C1, a w przypadku drugiego języka - co najmniej na poziomie B2.

Znajomość innych języków UE będzie dodatkowym atutem.

W celu dokonania oceny swoich umiejętności językowych należy skorzystać z informacji na następującej stronie internetowej:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr

II. Wstępne kryteria wyboru
Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym,
Ponad 4 lata doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi i budżetowymi,
Doświadczenie w realizowaniu projektów innowacyjnych i we wdrażaniu zmian,
Wszechstronność i zróżnicowane doświadczenie na przestrzeni całej kariery zawodowej.
III. Kryteria wyboru
Doskonałe umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania strategii, wyznaczania celów oraz zamierzonych rezultatów, a także sprawozdawczości z ich realizacji,
Doskonała znajomość metod zarządzania,
Doskonałe zdolności w zakresie kierowania zespołami wielojęzycznymi i wielokulturowymi oraz ich motywowania, określania i pełnego wykorzystania potencjału pracowników oraz postępowania w sytuacjach konfliktów,
Motywacja, aby przynależeć do kadry kierowniczej administracji w instytucji Unii Europejskiej, która stawia sobie za cel stałą poprawę jakości świadczonych usług,
Doskonałe zdolności interpersonalne i umiejętność komunikacji,
Bardzo dobre umiejętności w zakresie kontaktów z zainteresowanymi stronami: zdolności negocjacyjne, wyczucie taktu i dyplomacja,
Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia lub terminologii, obejmujące narzędzia i systemy informatyczne wspomagające tłumaczenie (CAT).

PROCEDURA WYBORU

Zgodnie z decyzją Trybunału nr 31-2015 w sprawie procedur wyboru kierowników i dyrektorów powołana zostanie komisja ds. wstępnej rekrutacji, której zadaniem będzie dokonanie oceny kwalifikowalności kandydatów na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze.

a) Etap wstępnego wyboru

W pierwszej kolejności komisja oceni i porówna kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i umiejętności wszystkich spełniających warunki kandydatów na podstawie informacji zawartych w złożonych przez nich zgłoszeniach (zob. wstępne kryteria wyboru powyżej). W oparciu o tę ocenę porównawczą wyłoni ona 8 najbardziej odpowiednich kandydatów 1 .

Ponieważ podstawę pierwszego etapu procedury wyboru stanowi ocena porównawcza, spełnienie warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu o naborze nie gwarantuje przejścia do kolejnego etapu procedury.

b) Etap wyboru

Komisja rekrutacyjna oceni następnie kwalifikacje 8 wyłonionych kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz innych środków, które uzna za stosowane (zob. kryteria wyboru powyżej).

Wyniki oceny dokonanej na etapie wyboru, wraz z wynikami etapu wstępnego wyboru, posłużą komisji za podstawę do sporządzenia listy kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają wymogom stanowiska.

Na podstawie sprawozdania komisji rekrutacyjnej Trybunał podejmie decyzję o powołaniu na stanowisko jednego kandydata.

KANDYDATURY

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Kandydatury, sporządzone obowiązkowo w języku angielskim lub francuskim, należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dotyczącego tego ogłoszenia o naborze.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty (w języku angielskim lub francuskim):

list motywacyjny (maks. trzy strony),
aktualny życiorys (maks. pięć stron) sporządzony według modelu "Europass curriculum vitae" z uwzględnieniem dokładnych dat (zob. http://europass.cedefop.europa.eu).

Proszę zwrócić uwagę, że podczas oceny kandydatur na etapie oceny kwalifikowalności i wstępnego wyboru będą brane pod uwagę tylko informacje podane w życiorysie i liście motywacyjnym.

Szczegółowe informacje zawarte w zgłoszeniu uznawane są za prawdziwe i poprawne, a w związku z tym są wiążące dla kandydata.

Jeżeli Trybunał uzna to za konieczne, kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i obecne zatrudnienie.

Kandydatury niesporządzone według powyższych instrukcji zostaną odrzucone.

POLITYKA REKRUTACJI

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym") Europejski Trybunał Obrachunkowy postanowił rozpocząć procedurę mającą na celu obsadzenie stanowiska dyrektora (grupa zaszeregowania AD14) w celu zapewnienia organowi powołującemu większego wyboru kandydatów.

Zgodnie z polityką Trybunału dotyczącą równych szans oraz na mocy art. 1d regulaminu pracowniczego Trybunał działa z poszanowaniem różnorodności i wspiera równość szans. Trybunał przyjmuje zgłoszenia bez dyskryminacji z jakiegokolwiek względu oraz podejmuje działania służące zapewnieniu, by w ramach rekrutacji kobiety i mężczyźni byli reprezentowani w równym stopniu, jak wymaga tego art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Z uwagi na niską reprezentację kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla Trybunał szczególnie chętnie przyjmie zgłoszenia na to stanowisko ze strony kobiet. W przypadku równoważnych kwalifikacji lub zasług wybrana zostanie kandydatka. Trybunał podejmuje również działania mające na celu umożliwienie godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Jeżeli potrzebują Państwo specjalnego dostosowania (związanego z konkretnym rodzajem niepełnosprawności) w celu uczestnictwa w procedurze naboru, należy z wyprzedzeniem przesłać wiadomość drogą elektroniczną na adres: ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Trybunał stawia sobie za cel zapewnienie, by dane osobowe kandydatów były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 2 .

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności w związku z procedurami naboru pod adresem:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Priyacy_Statement_yacancies/Specific_Priyacy_Statement_vacancies_PL.PDF

WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE DECYZJI - SKARGI I PROCEDURY ODWOŁAWCZE - SKARGI DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Kandydat, który na dowolnym etapie procedury wyboru stwierdzi, że powzięta wobec niego decyzja jest niesłuszna, ma do dyspozycji następujące środki:

I. Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji komisji rekrutacyjnej

Kandydat może złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji komisji rekrutacyjnej, podając w nim uzasadnienie swojej prośby. Wniosek taki należy złożyć w ciągu 10 dni od daty powiadomienia kandydata o decyzji podjętej przez komisję rekrutacyjną na adres:

ECA-Recours@eca.europa.eu.

II. Skargi i procedury odwoławcze

Zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego kandydat, w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia go o decyzji Trybunału o odrzuceniu jego kandydatury, może złożyć skargę na tę decyzję, wysyłając ją na następujący adres:

The Secretary-General European Court of Auditors 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg LUXEMBOURG

III. Procedura odwoławcza

Zgodnie z art. 91 regulaminu pracowniczego jeżeli skarga kandydata zostanie odrzucona, a decyzja ta jest niesłuszna, może on wnieść odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości. Odwołanie musi zostać wniesione przez prawnika w terminie trzech miesięcy od otrzymania przez kandydata powiadomienia o decyzji o odrzuceniu skargi.

IV. Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Jeżeli kandydat jest zdania, że podczas rozpatrywania jego zgłoszenia doszło ze strony Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do niewłaściwego administrowania, może on złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich po uprzednim skontaktowaniu się z Trybunałem w celu rozstrzygnięcia sporu. Skargę należy złożyć na piśmie w terminie dwóch lat od momentu powzięcia wiedzy o faktach istotnych dla sprawy. Stosowny formularz elektroniczny jest dostępny na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymuje biegu terminów na odwołanie wspomnianych powyżej.

1 Pod warunkiem wyłonienia wystarczającej liczby kandydatów spełniających warunki.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.