Ogłoszenie o naborze ECA/2020/6 - Inspektor ochrony danych (k/m, jedno stanowisko - grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania AD 9-AD 12).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.124A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE ECA/2020/6 - Inspektor ochrony danych
(k/m, jedno stanowisko - grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania AD 9-AD 12)

(2020/C 124 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 17 kwietnia 2020 r.)

KIM JESTEŚMY

Europejski Trybunał Obrachunkowy pełni funkcję zewnętrznego kontrolera Unii Europejskiej. Został utworzony w 1975 r. i należy do grona siedmiu instytucji unijnych. Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 900 osób - kontrolerów oraz pracowników służb pomocniczych i administracyjnych - ze wszystkich krajów UE.

Trybunał działa jako organ kolegialny, w skład którego wchodzi 27 członków, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE. Rola kontrolerów Trybunału polega na sprawdzaniu, czy UE prowadzi solidną sprawozdawczość finansową i prawidłowo stosuje unijne przepisy finansowe, a także czy unijne strategie i programy pozwalają osiągnąć wyznaczone cele i zapewniają gospodarne wykorzystanie środków.

Za sprawą prowadzonych prac Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE oraz propaguje rozliczalność i przejrzystość, a także ostrzega przed zagrożeniami, poświadcza wiarygodność, wskazuje niedociągnięcia i udane rozwiązania oraz formułuje wytyczne dla unijnych decydentów i prawodawców. Trybunał przedstawia swoje uwagi i zalecenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz opinii publicznej.

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (rozporządzenia o ochronie danych) 1  inspektor ochrony danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i jest powoływany na stanowisko bezpośrednio przez Trybunał.

PROPONUJEMY

Na podstawie art. 29 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym") Europejski Trybunał Obrachunkowy postanowił rozpocząć procedurę mającą na celu obsadzenie stanowiska inspektora ochrony danych (grupa zaszeregowania AD 9-AD 12) oraz sporządzenie listy rezerwowej kandydatów spełniających warunki naboru na to stanowisko. Ta nietypowa procedura, która dotyczy stanowiska wymagającego szczególnych kwalifikacji, zostanie przeprowadzona równocześnie z wewnętrzną i międzyinstytucjonalną procedurą naboru, zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. a)-c) regulaminu pracowniczego, tak aby rozszerzyć możliwości wyboru, z których korzysta organ powołujący.

Rolę, uprawnienia i obowiązki inspektora ochrony danych określono w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 oraz w przyjętych przez Trybunał przepisach wykonawczych dotyczących tego stanowiska. Inspektor ochrony danych w niezależny sposób zapewnia, by instytucja prawidłowo stosowała przepisy prawa chroniące osoby fizyczne w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Trybunał.

Do zadań inspektora ochrony danych, działającego pod zwierzchnictwem Prezesa Trybunału, należy m.in.:

zapewnianie w sposób niezależny, by Trybunał wywiązywał się ze swoich obowiązków w zakresie ochrony danych wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725,
informowanie, udzielanie porad i szerzenie wiedzy w Trybunale oraz wśród pracowników Trybunału na temat zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych,
doradzanie w sprawie ogólnych działań administracyjnych, które mogą mieć wpływ na ochronę danych osobowych, zwłaszcza w zakresie nowych technologii,
zapewnianie, by administratorzy oraz osoby, których dane dotyczą, były informowane o swoich prawach i obowiązkach wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725,
przedstawianie opinii i zapewnianie doradztwa służbom Trybunału w zakresie przetwarzania danych osobowych w Trybunale, a także w zakresie zatwierdzania zmian w ramach zarządzania nimi,
prowadzenie rejestru i wykazu przeprowadzonych przez Trybunał operacji przetwarzania danych osobowych,
prowadzenie rejestru przypadków naruszenia ochrony danych osobowych,
prowadzenie anonimowego rejestru w związku z wykonywaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą,
przyjmowanie i analizowanie skarg oraz wniosków złożonych przez osoby, których dane dotyczą, oraz prowadzenie postępowań w odpowiedzi na wniesione skargi lub z własnej inicjatywy w sprawach wchodzących w zakres odpowiedzialności inspektora ochrony danych,
badanie na wniosek lub z własnej inicjatywy zagadnień i faktów związanych z możliwym naruszeniem przepisów zawartych w rozporządzeniu oraz prowadzenie odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie,
opracowywanie wytycznych i procedur dotyczących najlepszych praktyk ochrony danych, w których promowana będzie możliwość stosowania zasady uwzględniania ochrony prywatności już w fazie projektowania oraz zasady domyślnej ochrony prywatności,
współpraca z administratorem danych w zakresie przeprowadzania oceny wpływu operacji przetwarzania danych osobowych na prywatność,
odpowiadanie na wnioski Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz, w ramach kompetencji inspektora ochrony danych, współpraca z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych na wniosek tego organu lub z własnej inicjatywy,
zawiadamianie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o operacjach przetwarzania, które mogą się wiązać z konkretnym ryzykiem,
regularne uczestniczenie w spotkaniach z dziedziny ochrony danych, prowadzenie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz zapewnienie wymiany informacji z innymi instytucjami i organami UE.

Grupa zaszeregowania kandydatów wyłonionych w ramach naboru zostanie określona na podstawie ich odpowiedniego doświadczenia zawodowego w następujący sposób: co najmniej 9 lat doświadczenia - grupa zaszeregowania AD 9, 12 lat - grupa zaszeregowania AD 10, 15 lat - grupa zaszeregowania AD 11 i 18 lat - grupa zaszeregowania AD 12.

Wynagrodzenie podstawowe dla pracowników w grupie zaszeregowania AD 9 i AD 12 (stopień 1) wynosi odpowiednio 8 002,30 euro i 11 590,57 euro miesięcznie.

Zgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie pracowniczym i w zależności od sytuacji osobistej i rodzinnej pracownika kwota wynagrodzenia podstawowego, która podlega opodatkowaniu podatkiem wspólnotowym i jest zwolniona z podatku krajowego, może zostać zwiększona o pewne dodatki.

Instytucje UE oferują własny system emerytalno-rentowy i system zabezpieczeń społecznych, który opiera się na składkach odliczanych od wynagrodzenia.

Dzieci pracowników mogą nieodpłatnie uczęszczać do szkoły europejskiej.

POSZUKUJEMY

I.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Procedura naboru jest otwarta dla kandydatów, którzy w dniu, w którym upływa termin składania kandydatur, spełniają następujące warunki:

1.
Wymogi prawne

Zgodnie z art. 28 regulaminu pracowniczego:

posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
uregulowany stosunek do służby wojskowej,
odznaczanie się cechami charakteru odpowiednimi do wykonywania odnośnych obowiązków służbowych.
2.
Kwalifikacje

Zgodnie z art. 5 regulaminu pracowniczego:

poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej cztery lata, lub
poziom wykształcenia odpowiadający pełnemu cyklowi studiów uniwersyteckich, potwierdzony uzyskaniem dyplomu, oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej jednego roku, w przypadku gdy normalny czas trwania wspomnianych studiów wynosi co najmniej trzy lata.

Uwzględniane będą wyłącznie kwalifikacje uzyskane w państwach członkowskich UE lub kwalifikacje potwierdzone świadectwem równoważności wydanym przez organy państw członkowskich UE.

3.
Doświadczenie zawodowe

Kandydaci muszą posiadać udokumentowane, co najmniej dziewięcioletnie (9) doświadczenie zawodowe, w tym pięcioletnie (5) doświadczenie w pełnieniu zadań odpowiadających obowiązkom inspektora ochrony danych liczone od momentu uzyskania kwalifikacji potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia określonego powyżej.

4.
Znajomość języków

Jako że języki angielski i francuski to języki robocze Trybunału, wymagana jest biegła znajomość jednego z tych języków (umiejętności w zakresie rozumienia oraz komunikowania się w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie C1) oraz dobra znajomość drugiego z tych języków (umiejętności w wyżej opisanym zakresie co najmniej na poziomie B1).

W celu dokonania oceny swoich umiejętności językowych należy skorzystać z informacji na następującej stronie internetowej:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-leyels-cefr.

II.
WYMOGI SZCZEGÓŁOWE
1.
Znajomość przedmiotowej dziedziny
Udokumentowane doświadczenie zawodowe w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w miarę możliwości zdobyte w instytucjach, agencjach lub organach UE bądź powiązanych służbach w krajowej administracji państw członkowskich UE bądź w ramach współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami,
znajomość technologii informacyjnych, w tym technicznych aspektów bezpieczeństwa.
2.
Dodatkowe kwalifikacje
Dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa, informatyki lub w innej dziedzinie dotyczącej opisanych wyżej zadań,
certyfikat inspektora ochrony danych wydany przez podmiot certyfikujący określony w art. 42-43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 2  lub przez międzynarodowe stowarzyszenie ochrony danych.
3.
Umiejętności psychospołeczne
Zdolność osiągania wysokiej jakości rezultatów i skutecznego wykorzystywania dostępnych zasobów, a także otwartość i komunikatywność, dyplomacja oraz bezstronność,
udokumentowana zdolność analizowania złożonych informacji, umiejętność rozważania różnych rozwiązań w sposób przejrzysty i uporządkowany, zdolność proponowania i wdrażania zaleceń oraz podejmowania należycie uzasadnionych decyzji,
udokumentowana zdolność pracy pod presją i przy napiętym harmonogramie, umiejętność terminowego podejmowania decyzji, zdolność przegrupowania ustalonych priorytetów w odpowiedzi na zmiany zachodzące w szybko zmieniającym się otoczeniu,
doskonałe zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów i rozstrzygania konfliktów,
zdolności negocjacyjne na bardzo dobrym poziomie oraz zdolność opowiedzenia się po stronie zasad ochrony danych i powiązanych z nimi praw w sposób niezależny od kierownictwa wyższego szczebla w Trybunale, jednostek kontrolowanych i usługodawców,
doskonałe zdolności interpersonalne i komunikacyjne.

PROCEDURA WYBORU

Komisja rekrutacyjna dokona wstępnego wyboru spełniających warunki kandydatów na podstawie ich znajomości przedmiotowej dziedziny lub posiadanego w niej doświadczenia, a także w oparciu o dodatkowe kwalifikacje, wymienione powyżej w sekcji II jako wymogi szczegółowe. Wyłonionych zostanie w ten sposób maksymalnie dziesięcioro kandydatów 3 , którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto wezmą oni udział w pisemnym teście sprawdzającym ich kompetencje.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej i testu pisemnego jest ocena umiejętności psychospołecznych kandydatów, wymienionych powyżej w sekcji II jako wymogi szczegółowe, a także ich kompetencji technicznych.

Następnie komisja rekrutacyjna sporządzi listę rezerwową, na której znajdą się nazwiska maksymalnie pięciorga kandydatów najlepiej odpowiadających wymaganiom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu o naborze. Nazwiska będą uporządkowane w porządku alfabetycznym.

Umieszczenie nazwiska kandydata na liście rezerwowej w żadnym przypadku nie daje mu gwarancji zatrudnienia. Za wszelkie oferty zatrudnienia odpowiada organ powołujący Trybunału. Lista rezerwowa będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2021 r., a okres jej ważności może zostać przedłużony.

KANDYDATURY

Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 22 maja 2020 r. o godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Kandydatury, sporządzone obowiązkowo w języku angielskim lub francuskim, należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dotyczącego tego ogłoszenia o naborze dostępnego pod adresem:

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search-index-lang-en_US.

Do kandydatury należy obowiązkowo dołączyć następujące dokumenty:

list motywacyjny (maks. 3 strony),
aktualny życiorys (maks. 3 strony) sporządzony według modelu Europass z uwzględnieniem dokładnych dat (zob. http://europass.cedefop.europa.eu/),
urzędnicy unijni zatrudnieni poza Trybunałem są proszeni o przedłożenie oprócz dwóch powyższych dokumentów także dokumentu potwierdzającego ich grupę funkcyjną, grupę zaszeregowania i status urzędnika,
laureaci konkursów otwartych lub laureaci, których nazwiska umieszczono na liście rezerwowej, muszą podać numer tego konkursu lub listy rezerwowej w przedkładanych dokumentach (życiorysie/liście motywacyjnym/formularzu elektronicznym).

Proszę zwrócić uwagę, że podczas oceny kandydatur będą brane pod uwagę tylko informacje podane w życiorysie i liście motywacyjnym.

Informacje te uznawane są za prawdziwe i poprawne, a w związku z tym są wiążące dla kandydata.

Jeżeli Trybunał uzna to za konieczne, kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i obecne zatrudnienie.

Kandydatury należy przesłać w określonym terminie. Zdecydowanie zachęcamy kandydatów, aby nie czekali ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili, może się bowiem zdarzyć, że tuż przed upływem terminu składania kandydatur system będzie przeciążony. Miało to już miejsce w przeszłości i może uniemożliwić złożenie kandydatury na czas.

Kandydatury niesporządzone ściśle według powyższych instrukcji zostaną odrzucone.

POLITYKA REKRUTACJI

Zgodnie z polityką Trybunału dotyczącą równych szans oraz na mocy art. 1d regulaminu pracowniczego Trybunał działa z poszanowaniem różnorodności i wspiera równość szans. Trybunał przyjmuje zgłoszenia bez dyskryminacji z jakiegokolwiek względu oraz podejmuje działania służące zapewnieniu, by w ramach rekrutacji kobiety i mężczyźni byli reprezentowani w równym stopniu, jak wymaga tego art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Trybunał podejmuje również działania mające na celu umożliwienie godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Jeżeli potrzebują Państwo specjalnego dostosowania (związanego z konkretnym rodzajem niepełnosprawności) w celu uczestnictwa w procedurze wyboru, należy z wyprzedzeniem przesłać wiadomość drogą elektroniczną na adres: ECA-Recrutement@eca.europa.eu.

OCHRONA DANYCH

Trybunał stawia sobie za cel zapewnienie, by dane osobowe kandydatów były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym procedur naboru pod adresem:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Specific_Privacy_Statement_yacancies/Specific_Priyacy_Statement_vacancies_PL.PDF.

WNIOSKI O PONOWNE ROZPATRZENIE DECYZJI - SKARGI I PROCEDURY ODWOŁAWCZE - SKARGI DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Kandydat, który na dowolnym etapie procedury wyboru stwierdzi, że powzięta wobec niego decyzja jest niesłuszna, ma do dyspozycji następujące środki:

I.
Wystąpienie z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o ponowne przeanalizowanie podjętej decyzji

Kandydat może złożyć pisemny wniosek o ponowne przeanalizowanie decyzji komisji rekrutacyjnej, podając w nim uzasadnienie swojej prośby. Wniosek taki należy przesłać w ciągu 10 dni od daty powiadomienia kandydata o decyzji podjętej przez komisję rekrutacyjną na adres: ECA-Recours@eca.europa.eu.

II.
Skargi

Zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego kandydat, w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia go o decyzji Trybunału o odrzuceniu jego kandydatury, może złożyć skargę na tę decyzję. Skargę należy skierować na następujący adres:

Secretary-General

European Court of Auditors

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

III.
Procedura odwoławcza

Zgodnie z art. 91 regulaminu pracowniczego, jeżeli skarga kandydata zostanie odrzucona, a decyzja ta jest niesłuszna, może on wnieść odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odwołanie musi zostać wniesione przez prawnika w terminie trzech miesięcy od otrzymania przez kandydata powiadomienia o decyzji o odrzuceniu skargi.

IV.
Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Jeżeli kandydat jest zdania, że podczas rozpatrywania jego kandydatury doszło ze strony Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do niewłaściwego administrowania, może on złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich po uprzednim skontaktowaniu się z Trybunałem Obrachunkowym w celu rozstrzygnięcia sporu. Skargę należy złożyć na piśmie w terminie dwóch lat od momentu powzięcia wiedzy o faktach istotnych dla sprawy. Stosowny formularz elektroniczny jest dostępny na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymuje biegu terminów na odwołanie wspomnianych powyżej.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
3 Pod warunkiem wyłonienia wystarczającej liczby kwalifikujących się kandydatów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.