Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.177A.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2020 r.

Ogłoszenie o naborze CONS/AD/165/20

(2020/C 177 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2020 r.)

INFORMACJE OGÓLNE

DepartamentJUR.4 Zagadnienia Instytucjonalne, Regulamin Pracowniczy i Spory
Miejsce pracyBruksela, budynek "Justus Lipsius"
Nazwa stanowiskaDyrektor (k/m)
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowaniaAD 14
Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa osobowegoEU SECRET
TERMIN ZGŁOSZEŃ18 czerwca 2020 r. - godz. 12.00 (czasu brukselskiego)

Kim jesteśmy

Sekretariat Generalny Rady ("Sekretariat") pomaga Radzie Europejskiej i Radzie UE oraz ich organom przygotowawczym we wszystkich dziedzinach działalności. Służy doradztwem i pomocą członkom Rady Europejskiej i Rady oraz przewodniczącym tych instytucji we wszystkich dziedzinach prac: zapewnia doradztwo prawne i polityczne, koordynuje działania z działaniami innych instytucji, wypracowuje kompromisy, nadzoruje wszelkie praktyczne działania niezbędne do przygotowania i przebiegu posiedzeń Rady Europejskiej i Rady oraz uczestniczy w tych działaniach.

Służba Prawna Rady zapewnia doradztwo prawne Radzie Europejskiej i Radzie: wspiera je oraz ich organy przygotowawcze, prezydencję i Sekretariat w zapewnianiu legalności i jakości redakcyjnej sporządzanych aktów. We współpracy z innymi departamentami Sekretariatu przyczynia się ona - poprzez przyjęcie w stosownych przypadkach kreatywnego podejścia - do identyfikowania rozwiązań, które są poprawne pod względem prawnym i akceptowalne z politycznego punktu widzenia. W tym celu Służba Prawna wydaje, w sposób całkowicie bezstronny, ustne lub pisemne opinie, na wniosek Rady lub z własnej inicjatywy, dotyczące wszelkich kwestii natury prawnej. Służba Prawna reprezentuje także Radę Europejską i Radę w postępowaniach przed sądami Unii Europejskiej.

Stałym celem Służby Prawnej jest terminowe przedstawianie uwag, które są bezstronne, jasne i w pełni zgodne z prawem.

Służba Prawna składa się z sześciu dyrekcji tematycznych, które obejmują wszystkie obszary działalności Unii, i z jednej dyrekcji odpowiedzialnej za jakość legislacji. Dyrekcja 4 jest odpowiedzialna za dossier związane z zagadnieniami instytucjonalnymi, regulaminem pracowniczym i sporami.

Co oferujemy

Oferujemy stanowisko dyrektora w dyrekcji 4 w ciekawym - z politycznego i prawnego punktu widzenia - otoczeniu; osoba na tym stanowisku kieruje zespołem, w skład którego wchodzi trzynastu wyspecjalizowanych prawników i personel pomocniczy. Zadaniem osoby na tym stanowisku jest - pod zwierzchnictwem dyrektora generalnego - profesjonalne zarządzanie dyrekcją i jej zasobami, organizowanie jej zadań oraz wspieranie i motywowanie personelu. Dyrektor dba o jakość usług i produktów dostarczanych przez dyrekcję oraz o skuteczną komunikację i współpracę zarówno wewnątrz dyrekcji, jak i z pozostałymi dyrekcjami i innymi służbami Sekretariatu.

Osoba na tym stanowisku, z własnej inicjatywy lub na wniosek, będzie służyć Radzie, Coreperowi, innym organom przygotowawczym oraz sekretarzowi generalnemu Rady doradztwem oraz opiniami pisemnymi lub ustnymi na wysokim szczeblu w kwestiach prawnych i instytucjonalnych. W dziedzinach wchodzących w zakres kompetencji dyrekcji będzie doradzać prezydencji lub Sekretariatowi w zakresie prawnych aspektów poszczególnych dossier, aby przyczyniać się do znajdowania rozwiązań, które będą prawidłowe od strony prawnej i możliwe do zaakceptowania w wymiarze politycznym.

Dyrektor będzie śledzić prace Rady, Coreperu, a w razie potrzeby - innych organów przygotowawczych, brać udział w posiedzeniach, a w stosownych przypadkach w briefingach, negocjacjach lub rozmowach trójstronnych, pomagając osiągnąć kompromis i znaleźć rozwiązanie. Będzie reprezentować Służbę Prawną na szczeblu dyrektorskim zarówno w Sekretariacie, jak i na zewnątrz, zwłaszcza w kontaktach z prezydencją i z pozostałymi instytucjami. Będzie również wspomagać i reprezentować Radę Europejską lub Radę UE w sporach prawnych, a w stosownych przypadkach - w sprawach przed sądami UE.

Osoba pełniąca funkcję dyrektora będzie miała przede wszystkim możliwość planowania i organizowania pracy w sposób elastyczny, zależnie od terminów posiedzeń Coreperu i Rady dotyczących dziedzin leżących w kompetencjach dyrekcji. Dyrektor oraz jego personel mogą także korzystać z oferowanych przez Sekretariat elastycznych form organizacji pracy, w tym telepracy. Wymagane są okazjonalne delegacje zagraniczne, zwykle w UE (np. do Luksemburga i Strasburga).

Kogo szukamy

Szukamy prawnika z dogłębną znajomością prawa UE oraz funkcjonowania i procedur UE, a także dobrą znajomością obszarów wchodzących w zakres kompetencji dyrekcji. Doświadczenie w udzielaniu porad prawnych na wysokim szczeblu w sytuacjach sensytywnych pod względem politycznym będzie atutem.

Wszystkie osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Sekretariacie doradzają swoim zwierzchnikom i partnerom, zarządzają personelem i zasobami finansowymi oraz reprezentują Sekretariat. Oczekiwania te określono w horyzontalnym profilu kadry kierowniczej Sekretariatu zamieszczonym w załączniku I.

Ponadto osoba zajmująca przedmiotowe stanowisko musi posiadać:

umiejętność strategicznego myślenia i planowania, przewidywania i identyfikowania potencjalnych problemów oraz proponowania wykonalnych rozwiązań i kompromisów,
doskonałe umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację interpersonalną,
umiejętność podtrzymywania dobrych relacji zawodowych z szeregiem partnerów wewnętrznych i zewnętrznych oraz umiejętność wykazania się dyplomacją,
umiejętności przywódcze, umiejętność stymulowania pracy zespołowej i umiejętność udzielania wskazówek zespołom, motywowania ich i zapewniania im poczucia sprawczości w wielokulturowym i różnorodnym środowisku, ze szczególnym naciskiem na rozwój pracowników,
zdolność do planowania i organizowania całości prac dyrekcji z myślą o dotrzymaniu kluczowych terminów oraz do zapewniania sprawiedliwego obciążenia pracą w ramach zespołu, a także umiejętność zarządzania zmianami i wspierania personelu w okresie zmian.

Ponieważ Sekretariat stosuje politykę mobilności kadry kierowniczej, tak by mogła ona poszerzać swoje doświadczenie, osoby kandydujące powinny być gotowe i zdolne do pracy w różnych dziedzinach w czasie swojej kariery w Sekretariacie.

POLITYKA REKRUTACYJNA

W momencie ubiegania się o stanowisko osoby kandydujące muszą spełniać następujące warunki:

a) Warunki ogólne:
posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
korzystać z pełni praw obywatelskich,
mieć wypełnione wszelkie obowiązki z tytułu przepisów o służbie wojskowej.
b) Warunki szczegółowe:
dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa dający dostęp do studiów doktoranckich 1 ,
mieć co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu doradztwa prawnego, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w faktycznym pełnieniu obowiązków kierowniczych i organizacyjnych. Odpowiednikiem wymaganego doświadczenia kierowniczego może też być 3-letnie doświadczenie na stanowisku obejmującym istotne obowiązki z zakresu koordynacji prawnej,
w komunikacji wewnątrz Sekretariatu i z innymi instytucjami powszechnie stosowane są języki angielski i francuski, dlatego wymagana jest doskonała znajomość jednego z tych języków oraz dobra znajomość drugiego z nich. Znajomość innych języków urzędowych UE jest dodatkowym atutem.

UWAGA:

(1) Praca na tym stanowisku wymaga poświadczenia bezpieczeństwa osobowego umożliwiającego dostęp do dokumentów niejawnych (poziom EU SECRET). Osoby zgłaszające się na to stanowisko muszą być gotowe poddać się postępowaniu sprawdzającemu w myśl decyzji Rady 2013/488/UE 2 . Mianowanie na to stanowisko stanie się skuteczne wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez wybraną osobę kandydującą ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Osobie kandydującej nieposiadającej poświadczenia bezpieczeństwa osobowego zostanie zaoferowana umowa na czas określony do chwili otrzymania wyników postępowania sprawdzającego.
(2) Wybrana osoba musi być gotowa odbyć w Sekretariacie szkolenie w zakresie zarządzania.

UWAGA

Ze względu na to, że stanowisko to zostało określone jako wrażliwe, osoba je zajmująca może, po upływie pięciu lat na stanowisku, być zobowiązana do jego zmiany.

PROCEDURA WYBORU

Przy wyborze organ powołujący korzysta z pomocy doradczej komisji selekcyjnej. Doradcza komisja selekcyjna będzie korzystać z pomocy ośrodka oceny zintegrowanej (assessment centre), prowadzonego przez zewnętrznych konsultantów rekrutacyjnych. Raporty sporządzone przez ośrodek odnośnie do tego rodzaju stanowisk tracą ważność po upływie dwóch lat od dnia, w którym miał miejsce odnośny test, lub w momencie rozwiązania umowy ramowej między Sekretariatem a ośrodkiem oceny zintegrowanej - w zależności od tego, która data będzie wcześniejsza.

Doradcza komisja selekcyjna najpierw na podstawie podań oceni i porówna kwalifikacje, doświadczenie i motywację wszystkich osób ubiegających się o stanowisko. Na bazie oceny porównawczej sporządzi listę najodpowiedniejszych jej zdaniem osób kandydujących, które miałyby zostać zaproszone na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Ponieważ pierwsza selekcja opiera się na porównawczej ocenie zgłoszeń, spełnienie wymogów niniejszego ogłoszenia nie gwarantuje otrzymania zaproszenia na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną. Po przeprowadzeniu rozmów komisja wybierze osoby kandydujące, które wezmą udział w ocenie zintegrowanej oraz w drugiej rozmowie kwalifikacyjnej z doradczą komisją selekcyjną.

Wstępny harmonogram procedury jest następujący:

zgodnie z planem kandydaci zaproszeni na rozmowę otrzymają stosowne informacje pod koniec czerwca 2020 r.,
pierwsze rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane na początku lipca 2020 r.,
ocena zintegrowana jest przewidziana pod koniec lipca 2020 r.,
druga runda rozmów kwalifikacyjnych jest planowana na początek września 2020 r.

Uwaga: Powyższy harmonogram ma charakter wyłącznie orientacyjny i w szczególności zależy od ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze ogłoszenie jest publikowane zgodnie z art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej 3  (stanowisko kierownicze wyższego szczebla).

Stanowisko to zostało opublikowane dla wszystkich instytucji Unii Europejskiej i poza instytucjami.

ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie pocztą elektroniczną i należy je przesłać przed upływem wskazanego terminu na adres: applications.management@consilium.europa.eu 4 . Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelką korespondencję dotyczącą procedury wyboru należy kierować na powyższy adres poczty elektronicznej (opatrując wiadomość następującym tytułem: CONS/AD/165/20 JUR.4)

Przed wysłaniem zgłoszenia osoby kandydujące powinny dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne, gdyż ich niespełnienie skutkuje automatycznym wykluczeniem z procedury wyboru.

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające:

a) należycie wypełniony i opatrzony datą formularz zgłoszeniowy (załącznik V). Elektroniczna wersja formularza znajduje się na portalu Rady pod następującym linkiem:

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

b) szczegółowy życiorys 5  wraz z listem motywacyjnym w języku angielskim lub francuskim - najlepiej w formacie Europass (http://europass.cedefop.europa.eu). W życiorysie należy uwzględnić całą karierę zawodową i wyszczególnić m.in. kwalifikacje, znajomość języków, doświadczenie oraz obecne obowiązki; oraz
c) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów i zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe. Dokumenty potwierdzające muszą być wystawione przez osoby trzecie. Sam życiorys, o którym mowa w lit. b), nie jest wystarczający.

Niewłączenie tych dokumentów powoduje, że wniosek jest nieważny.

Wszystkie dokumenty potwierdzające dołączone do zgłoszenia muszą być w formacie tekstowym MS Word, pdf lub jpg, opatrzone nazwą (w jęz. angielskim lub francuskim) i kolejno ponumerowane (załącznik 1, 2 itd.). Do zgłoszenia należy też dołączyć listę wszystkich załączników. Zgłoszenia, które nadejdą pocztą, poprzez systemy archiwizacyjne "w chmurze" lub przez platformy wzajemnego udostępniania plików, nie będą rozpatrywane.

Wybrana osoba zostanie poproszona o przedstawienie oryginałów wspomnianych powyżej dokumentów.

Otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem odebrania zgłoszenia. Prosimy pamiętać, że nigdy nie można całkowicie wykluczyć trudności technicznych związanych z przesyłaniem e-maili. Dlatego jeżeli nie otrzymają Państwo wiadomości z potwierdzeniem odbioru zgłoszenia, prosimy o kontakt w celu sprawdzania, czy Państwa zgłoszenie dotarło do Sekretariatu. W tym celu należy pisać na adres: applications.management@consilium.europa.eu. Ponieważ doradcza komisja selekcyjna rozpocznie pracę wkrótce po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, osoby, które nie otrzymają potwierdzenia odbioru zgłoszenia, zachęcamy do kontaktu z nami w tygodniu następującym po tej dacie.

RÓWNOŚĆ SZANS

Sekretariat prowadzi politykę równych szans (zob. załącznik II). Jako pracodawcy Sekretariatowi zależy na zapewnianiu równouprawnienia płci oraz na zapobieganiu wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Aktywnie zachęca, by zgłaszały się wszystkie wykwalifikowane osoby kandydujące z różnorodnych środowisk, o dowolnym stopniu sprawności i z jak najszerszego obszaru geograficznego państw członkowskich UE. Aby promować równouprawnienie płci, Sekretariat zachęca do zgłaszania się kobiety.

Podczas procedury rekrutacyjnej osobom z niepełnosprawnościami zaoferowana zostanie stosowna pomoc. Więcej informacji można otrzymać, przesyłając e-mail na adres: Equal.opportunities@consilium.europa.eu.

PONOWNE ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA

Procedury składania zażaleń oraz wnoszenia skarg sądowych i skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiono w załączniku III do niniejszego ogłoszenia.

OCHRONA DANYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą procedurą wyboru przedstawiono w załączniku IV do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Horyzontalny profil kadry kierowniczej Sekretariatu

Jako osoba zajmująca stanowisko kierownicze, zapewniają Państwo wartość dodaną, pełniąc zarówno funkcję doradczą, jak i kierowniczą oraz zawsze są Państwo reprezentantami Sekretariatu.

Pełniąc te role, muszą Państwo:

W funkcji reprezentacyjnej

Działać uczciwie - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Działać w interesie Rady Europejskiej i Rady oraz Unii jako całości. Dbać o identyfikowanie i rozwiązywanie spornych kwestii.
Tworzyć atmosferę zaufania i otwartości oraz aktywnie nawiązywać i podtrzymywać kontakty.
Mieć na uwadze rezultaty i skuteczność, nie zapominając o szacunku i o swojej pomocniczej roli.

W funkcji doradczej

Przyczyniać się do rozwoju Unii. Wykazywać się proaktywnością i kreatywnością. Myśleć perspektywicznie i planować na przyszłość. Proponować rozwiązania.
Doradzać partnerom, by ułatwić im realizację celów, a także w interesie obu naszych instytucji. Zachowywać obiektywizm i bezstronność.
Mieć świadomość związków między procesem decyzyjnym a debatą publiczną. Pilnować, by w poradach uwzględniać sytuację polityczną partnerów i kwestie komunikacyjne.
Ułatwiać prawnie uzasadnione podejmowanie decyzji poprzez współpracę, dobre stosunki robocze i kompromis wśród państw członkowskich i z instytucjami oraz innymi partnerami.
Śledzić wydarzenia w podległej Państwu dziedzinie, wykraczając także poza same prace Rady Europejskiej i Rady. Stale mieć na uwadze całościowy kontekst.

W funkcji kierowniczej

Zapewniać personelowi poczucie sprawczości, delegować pracę, ufać, wspierać i motywować, zapewniać informacje zwrotne i wskazówki, sprzyjać podejmowaniu inicjatywy i zachęcać do niekonwencjonalnego myślenia; ograniczać hierarchię i kontrolę do minimum, zachowując jakość.
Jasno komunikować cele i oczekiwania oraz zapewniać przepływ informacji do, od i wśród pracowników, a także z innymi dyrekcjami generalnymi, dyrekcjami i działami.
Zawsze działać w interesie całego Sekretariatu, nie tylko własnej dyrekcji generalnej, dyrekcji czy działu, i dbać o realizację jego zadań wobec partnerów. Zapobiegać hermetyczności organizacyjnej.
Mieć odwagę reagować na konflikty, niedostateczne wyniki i inne trudności i robić to odpowiednio wcześnie; czuwać nad dobrostanem i rozwojem personelu oraz wywiązywać się z obowiązku dbania o niego.
Stymulując i ułatwiając zmiany, angażować personel, by Sekretariat nadążał za ewolucją otoczenia oraz stawał się bardziej dynamiczny, elastyczny i nastawiony na współpracę. Zachowywać konsekwencję w słowach i czynach.
Dbać o optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i finansowych Sekretariatu.

ZAŁĄCZNIK  II

Równość szans w Sekretariacie Generalnym Rady ("Sekretariacie")

Sekretariat Generalny Rady prowadzi politykę równych szans wobec wszystkich pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie. Jako pracodawcy Sekretariatowi zależy na zapewnianiu równości kobiet i mężczyzn oraz na zapobieganiu wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Aktywnie zachęca, by zgłaszały się wszystkie wykwalifikowane osoby kandydujące z różnorodnych środowisk, o dowolnym stopniu sprawności i z jak najszerszego obszaru geograficznego państw członkowskich UE.

Główne cele stosowanej przez Sekretariat polityki równych szans:

osiągnąć wyważoną reprezentację kobiet i mężczyzn. Sekretariat zachęca kobiety do zgłaszania się, zwłaszcza na stanowiska kierownicze, na których są one obecnie niedostatecznie reprezentowane,
poprawić dostępność środowiska pracy oraz zapewnić jego inkluzywność. Dla osób z niepełnosprawnościami zapewnione mogą zostać racjonalne usprawnienia, pod warunkiem że nie będzie to nadmiernym obciążeniem dla zasobów instytucji. Podczas procedury rekrutacyjnej osobom z niepełnosprawnościami zaoferowana zostanie stosowna pomoc,
zapewnić, by w polityce kadrowej i w zarządzaniu personelem przestrzegano zasad równości i niedyskryminacji,
chronić personel przed mobbingiem,
umożliwić godzenie pracy z życiem prywatnym. Sekretariat oferuje kompleksowy pakiet elastycznych warunków pracy, w tym telepracę, indywidualny czas pracy oraz możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego dla matek i ojców zgodnie z regulaminem pracowniczym. Sekretariat dysponuje żłobkiem dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Komisja Europejska organizuje dostępne dla dzieci personelu Sekretariatu placówki opieki pozaszkolnej i w czasie wakacji.

Więcej informacji można otrzymać, przesyłając e-mail na adres: Equal.opportunities@consilium.europa.eu

ZAŁĄCZNIK  III

ZAŻALENIE WEWNĘTRZNE - SKARGA SĄDOWA - SKARGA DO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Osobie kandydującej, która jest niezadowolona ze sposobu postępowania z jej zgłoszeniem na jakimkolwiek etapie procedury wyboru, przysługuje prawo do złożenia zażalenia.

Zażalenie wewnętrzne

Osoba kandydująca, która jest niezadowolona z otrzymanej decyzji, może w ciągu trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia o takiej decyzji złożyć zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej. Zażalenie należy kierować na adres:

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres e-mail: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Organ powołujący udziela pisemnej odpowiedzi na takie zażalenie w terminie 4 miesięcy od daty jego otrzymania. Jeśli jednak zażalenie wpłynie wystarczająco wcześnie, może zaistnieć możliwość ponownego rozpatrzenia przez doradczą komisję selekcyjną decyzji stanowiącej przedmiot zażalenia i udzielenia odpowiedzi na tej podstawie.

Skarga sądowa

Osoba kandydująca niezadowolona z odpowiedzi otrzymanej od organu powołującego w ramach procedury rozpatrywania zażaleń wewnętrznych może wnieść skargę sądową na podstawie art. 91 regulaminu pracowniczego, kierując ją na następujący adres:

General Court of the European Union Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg LUKSEMBURG

Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości odwoławczych w Sekretariacie, w szczególności procedury składania zażaleń wewnętrznych na mocy art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego, osoba kandydująca - podobnie jak każdy inny obywatel Unii - może wnieść skargę na następujący adres:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman - BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCJA

w myśl art. 228 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zgodnie z warunkami ustanowionymi w decyzji 94/262/EWWiS, WE, Euratom Parlamentu Europejskiego 6 .

Uwaga: skargi wniesione do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymują biegu terminu ustanowionego w art. 90 ust. 2 i w art. 91 regulaminu pracowniczego na składanie (na mocy art. 270 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) zażaleń lub odwołań do Sądu Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK  IV

OCHRONA DANYCH

Sekretariat Generalny Rady, jako instytucja odpowiedzialna za procedurę wyboru, dba o to, by dane osobowe osób kandydujących były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 7 .

Podstawą prawną procedury wyboru jest regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej oraz decyzja Rady 2013/488/UE 8 . Za przeprowadzenie procedury wyboru odpowiada Dział Rekrutacji i Mobilności w Dyrekcji Generalnej "Zasoby Ludzkie" (OrG.1). Administratorem danych jest kierownik tego działu. Informacje podane przez osoby kandydujące zostaną udostępnione pracownikom i kierownictwu Biura Rekrutacyjnego oraz członkom doradczej komisji selekcyjnej, a w razie konieczności - działowi doradców prawnych. Informacje administracyjne, które pozwalają zidentyfikować osoby kandydujące lub są niezbędne do praktycznej organizacji procedury wyboru, mogą zostać przekazane ośrodkowi oceny zintegrowanej.

Przetwarzanie danych służy zgromadzeniu informacji, które pozwalają zidentyfikować poszczególne osoby kandydujące na stanowisko w Sekretariacie Generalnym Rady oraz przeprowadzić procedurę wyboru jednej z nich.

Odnośne dane to:

dane osobowe pozwalające zidentyfikować osoby kandydujące (nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, obywatelstwo),
informacje podane przez osoby kandydujące, by ułatwić praktyczne zorganizowanie procedury wyboru (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu),
informacje podane przez kandydatów, by umożliwić dokonanie oceny, czy spełniają oni warunki wstępne przedstawione w ogłoszeniu o naborze (obywatelstwo, języki; kwalifikacje oraz rok ich zdobycia, rodzaj dyplomu/tytułu oraz nazwa instytucji go przyznającej, doświadczenie zawodowe),
w stosownym przypadku - informacje o typie i terminie ważności poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
wyniki testów selekcyjnych, którym osoby kandydujące zostaną poddane, w tym oceny przygotowane dla komisji selekcyjnej przez konsultantów z ośrodka oceny zintegrowanej.

Przetwarzanie rozpoczyna się w dniu wpłynięcia zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest katalogowane i przechowywane w archiwum przez dwa lata.

Wszystkim osobom kandydującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i ich korygowania. Odpowiednio uzasadnione wnioski należy kierować pocztą elektroniczną do Biura Rekrutacyjnego na adres: selection.officials@consilium. europa.eu.

Osoby kandydujące mogą w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu).

ZAŁĄCZNIK  V

1 Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. c) regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej ("regulaminu pracowniczego") osoby kandydujące muszą legitymować się co najmniej: (i) poziomem wykształcenia odpowiadającym ukończonym, trwającym normalnie 4 lata lub dłużej studiom wyższym, potwierdzonym dyplomem; lub (ii) poziomem wykształcenia odpowiadającym ukończonym, trwającym normalnie co najmniej 3 lata studiom wyższym, potwierdzonym dyplomem, oraz przynajmniej rocznym właściwym doświadczeniem zawodowym.
2 Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).
3 Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników - ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).
4 Jest to adres funkcyjnej skrzynki pocztowej, która obsługuje wyłącznie wiadomości wysłane w trybie poufności (sensitivity) "normalny"; skrzynka ta nie obsługuje wiadomości wysłanych w innym trybie poufności (np. "osobisty", "prywatny", "poufny" - personal, private, confidential). Prosimy zatem wybrać tryb poufności "normalny". Maksymalna wielkość emaila to 25 MB. Jeśli Państwa e-mail, wraz z załącznikami, przekracza tę maksymalną wielkość, prosimy rozdzielić załączniki na kilka e-maili.
5 Osoby kandydujące są proszone o niezamieszczanie w życiorysie zdjęć.
6 Decyzja 94/262/EWWiS, WE, Euratom Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
8 Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.