Ogłoszenie o konkursach otwartych - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka duńskiego (DA), języka niemieckiego (DE), języka... - OpenLEX

Ogłoszenie o konkursach otwartych - Prawnicy lingwiści (AD 7) języka duńskiego (DA), języka niemieckiego (DE), języka angielskiego (EN), języka irlandzkiego (GA) i języka niderlandzkiego (NL).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.321A.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH

Prawnicy lingwiści (AD 7) języka duńskiego (DA), języka niemieckiego (DE), języka angielskiego (EN), języka irlandzkiego (GA) i języka niderlandzkiego (NL)

(2013/C 321 A/01)

(Dz.U.UE C z dnia 7 listopada 2013 r.)

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkursy otwarte, obejmujące ocenę kwalifikacji i testy, w celu stworzenia listy potencjalnych kandydatów na stanowiska prawników lingwistów * (AD 7).

EPSO/AD/271/13 - Prawnicy lingwiści języka duńskiego (DA)

EPSO/AD/272/13 - Prawnicy lingwiści języka niemieckiego (DE)

EPSO/AD/273/13 - Prawnicy lingwiści języka angielskiego (EN)

EPSO/AD/274/13 - Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA)

EPSO/AD/275/13 - Prawnicy lingwiści języka niderlandzkiego (NL)

Celem konkursów jest stworzenie list rezerwowych, z których rekrutowani będą pracownicy na wolne stanowiska w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Przed zgłoszeniem kandydatury należy dokładnie zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym konkursów otwartych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 270 A z dnia 7 września 2012 r., a także na stronie internetowej EPSO.
Przewodnik ten, stanowiący integralną część ogłoszenia o konkursie, pomaga kandydatom zrozumieć zasady dotyczące procedury konkursowej i dokonywania zgłoszeń.

I.

 INFORMACJE OGÓLNE

1. Liczba laureatów w każdym z konkursówDA - 10
DE - 10
EN - 10
GA - 10
NL - 10
2. UwagiNiniejsze ogłoszenie dotyczy kilku konkursów. Kandydaci mogą zgłosić się tylko do jednego z nich.
Wyboru należy dokonać w momencie rejestracji elektronicznej. Po zatwierdzeniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną nie ma możliwości zmiany dokonanego wyboru.
Przedmiotowe konkursy są skierowane do kandydatów posiadających doskonałą znajomość 1 , zarówno w mowie, jak i piśmie, języka konkursowego (na poziomie języka ojczystego lub jemu równym). Stanowczo odradzamy zgłaszanie się do konkursu, jeśli kandydat nie zna języka na takim poziomie.

II.

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Instytucje europejskie zatrudniają wysoko wykwalifikowanych dyplomowanych prawników, którzy powinni być w stanie rewidować teksty prawne/legislacyjne w języku konkursowym, tłumaczone z co najmniej dwóch języków, oraz udzielać porad w zakresie techniki prawodawczej, tak aby zapewnić jakość prawodawstwa europejskiego. Przy wykonywaniu swoich obowiązków prawnicy lingwiści korzystają ze standardowych narzędzi informatycznych i biurowych.

Na wszystkich etapach procesu legislacyjnego prawnicy lingwiści stosują procedury ustawodawcze i występują w roli doradców, zapewniając jakość prawodawstwa i przestrzeganie zasad prezentacji aktów legislacyjnych. Weryfikują oni ponadto w języku konkursowym teksty legislacyjne już przetłumaczone i zrewidowane pod kątem spójności lingwistycznej i prawnej z pozostałymi wersjami językowymi. Praca na stanowisku prawnika lingwisty oznacza częste kontakty z osobami zaangażowanymi w procedurę legislacyjną.

III.

 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W momencie upływu terminu zgłoszeń drogą elektroniczną kandydat musi spełniać wszystkie następujące warunki ogólne i szczegółowe:
1. Warunki ogólne
a) posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
b) korzystać z pełni praw obywatelskich;
c) mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;
d) posiadać odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków.
2. Warunki szczegółowe
2.1.Tytuły i dyplomy

DA

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem w dziedzinie prawa duńskiego.

Ansøgerne skal have en afsluttet uddannelse i dansk ret på universitetsniveau [juri-disk kandidateksamen (cand.jur.) eller den erhvervsøkonomiske-erhvervsjuridiske kandidateksamen (cand.merc.jur.)]
DE

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem w dziedzinie prawa niemieckiego, o nazwie "Erste juristische Prüfung/Erste Prüfung", lub austriackiego, o nazwie "Magister der Rechtswissenschaften".

Juristische Ausbildung, die im deutschen Recht mit der Ersten juristischen Prüfung/ Ersten Prüfung bzw. im österreichischen Recht mit dem Magister der Rechtswissen-schaften abgeschlossen wurde.
EN

Dyplom w dziedzinie prawa uzyskany w Zjednoczonym Królestwie lub w Irlandii lub tytuł barrister, advocate lub solicitor uzyskany w Zjednoczonym Królestwie lub w Irlandii. W przypadku gdy studia trwają trzy lata - przynajmniej jeden rok odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

You must hold a degree in law awarded in the United Kingdom or Ireland or have qualified as a barrister, advocate or solicitor in the United Kingdom or Ireland. Candidates who followed a three-year degree course must also have obtained at least one year's appropriate professional experience.
GA

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom prawniczym w Irlandii lub w Zjednoczonym Królestwie, tj. dyplom w dziedzinie prawa potwierdzający ukończenie przynajmniej trzyletnich studiów uniwersyteckich lub tytuł barrister, advocate lub solicitor uzyskany w Irlandii lub w Zjednoczonym Królestwie. W przypadku gdy studia trwają trzy lata - przynajmniej jeden rok odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Ní mór duit cúrsa oiriúnach sa dlí a bheith críochnaithe agat in Éirinn nó sa Ríocht Aontaithe, i.e. céim sa dlí a bheith agat, ar céim í a fhianaíonn go bhfuil staidéar olls-coile trí bliana ar a laghad críochnaithe agat, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a bheith bainte amach agat in Éirinn nó sa Ríocht Aontaithe. Maidir le hiarrthóirí a rinne cúrsa céime trí bliana, ní mór dóibh taithí ghairmiúil iomchuí aon bhliana amháin ar a laghad a bheith faighte acu freisin.
NL

Poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, potwierdzony dyplomem w dziedzinie prawa niderlandzkiego lub w dziedzinie prawa belgijskiego, wydanym przez uniwersytet z wykładowym językiem niderlandzkim.

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (docto-randus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master), afgegeven door een Neder-
W celu ustalenia, czy kandydat osiągnął poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim, komisja konkursowa weźmie pod uwagę przepisy obowiązujące w momencie uzyskania dyplomu.
2.2.Znajomość języków
W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wielka izba) w sprawie C-566/10 P, Republika Włoska przeciwko Komisji, instytucje UE pragną uzasadnić powody ograniczenia w niniejszym konkursie możliwości wyboru drugiego języka do mniejszej liczby języków urzędowych UE.
W związku z tym niniejszym informujemy kandydatów, że możliwości wyboru drugiego języka w ramach niniejszego konkursu zostały określone zgodnie z interesem służby, który wymaga, aby nowo zatrudnione osoby były niezwłocznie zdolne do wykonywania obowiązków i do skutecznej komunikacji w codziennej pracy. W przeciwnym razie wydajność pracy w instytucjach poważnie by ucierpiała.
Zgodnie z długoletnią praktyką dotyczącą komunikacji wewnętrznej w instytucjach UE, a także z uwagi na potrzeby służb w zakresie komunikacji zewnętrznej i prowadzenia dokumentacji, językami najpowszechniej wykorzystywanymi są angielski, francuski i niemiecki. Ponadto angielski, francuski i niemiecki są językami obcymi najbardziej rozpowszechnionymi w Unii Europejskiej i najczęściej wybieranymi przez uczniów i studentów jako drugi język. Taka sytuacja odzwierciedla obecne standardy edukacyjne i zawodowe, na podstawie których od kandydatów na stanowiska w Unii Europejskiej można oczekiwać znajomości przynajmniej jednego z tych trzech języków. W związku z tym, uwzględniając interes służby oraz potrzeby i wiedzę kandydatów, a także dziedzinę niniejszego konkursu, uzasadnione jest przeprowadzenie testów w trzech wspomnianych językach; ma to zagwarantować, że wszyscy kandydaci, niezależnie od tego, jaki język jest ich językiem pierwszym, będą władać przynajmniej jednym ze wspomnianych trzech języków urzędowych na poziomie umożliwiającym wykonywanie obowiązków służbowych. Przeprowadzane w taki sposób testy szczególnych kompetencji kandydatów umożliwiają instytucjom dokonanie oceny zdolności kandydatów do bezzwłocznego wykonywania zadań w środowisku, które jest bardzo zbliżone do prawdziwego środowiska pracy.
Z tych samych względów należy ograniczyć liczbę języków wykorzystywanych w komunikacji między kandydatami a instytucją, w tym języków, w których przygotowuje się zgłoszenie elektroniczne. Ponadto wymóg ten zapewnia jednolitość przy porównywaniu kandydatów i sprawdzaniu informacji, które zamieścili oni w swoich zgłoszeniach.
Ponadto w interesie równego traktowania kandydatów, wszyscy kandydaci mają obowiązek przystąpienia do testów w swoim drugim języku, wybranym spośród trzech wskazanych; dotyczy to również kandydatów, których pierwszym językiem jest jeden ze wskazanych trzech języków.
Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla możliwości odbywania w późniejszym terminie szkoleń językowych w celu osiągnięcia zdolności do pracy w trzecim języku, zgodnie z art. 45 ust. 2 regulaminu pracowniczego.
Języki urzędowe Unii Europejskiej to:
BG (bułgarski)

CS (czeski)

DA (duński)

DE (niemiecki)

EL (grecki)

EN (angielski)

ES (hiszpański)

ET (estoński)

FI (fiński

FR (francuski)

GA (irlandzki)

HR (chorwacki)

HU (węgierski)

IT (włoski)

LT (litewski)

LV (łotewski)

MT (maltański)

NL (niderlandzki)

PL (polski)

PT (portugalski)

RO (rumuński)

SK (słowacki)

SL (słoweński)

SV (szwedzki)

Język 1Język podstawowy:
doskonała znajomość języka konkursowego
Język 2pierwszy język źródłowy (obowiązkowo inny niż język 1):
biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego
Język 3drugi język źródłowy (obowiązkowo inny niż język 1 i 2)
biegła znajomość języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego lub polskiego
Z wyjątkiem konkursu EPSO/AD/273/13 (EN) językiem 2 lub 3 musi być obowiązkowo język angielski.
UwagaNależy zwrócić uwagę, że testy f) i g), w ramach których oceniane są umiejętności ogólne, przeprowadzane są w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, obowiązkowo innym niż język 1.

IV.

 TEST I EGZAMIN TŁUMACZENIOWY PRZEPROWADZANE NA KOMPUTERZE

Test i egzamin tłumaczeniowy przeprowadzane są na komputerze i organizowane są przez EPSO. Komisja konkursowa określa ich poziom trudności i zatwierdza treść na podstawie propozycji EPSO.
1. ZaproszenieDo udziału w teście i egzaminie tłumaczeniowym zostaną zaproszeni kandydaci, którzy dokonali zgłoszenia w terminie (zob. część VII).
Uwaga:
1. dokonując zgłoszenia drogą elektroniczną, kandydat oświadcza, że spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w części III;
2. aby wziąć udział w teście i egzaminie tłumaczeniowym, należy zarezerwować termin; rezerwacji tej należy koniecznie dokonać w terminie wskazanym za pośrednictwem konta EPSO.
2. Test oceniający znajomość językaa) Test składający się z pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę ogólnych umiejętności i kompetencji kandydata w zakresie znajomości języka.
punktacja: od 0 do 20 pkt
wymagane minimum: 12 pkt
czas trwania testu: 25 minut
Język, w którym przeprowadzany jest test: język 2
Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w teście a) powoduje wykluczenie z dalszej procedury, ale punkty uzyskane w tym teście nie zostaną dodane do punktów uzyskanych w egzaminie tłumaczeniowym w celu ustalenia listy kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej.
3. Egzamin tłumaczeniowyb) Tłumaczenie na język konkursowy (język 1), bez słownika, tekstu prawnego zredagowanego w języku 2.
punktacja: od 0 do 80 pkt
wymagane minimum: 40 pkt
czas trwania egzamin: dwie godziny
Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganego minimum punktów w teście a), część b) nie będzie sprawdzana.

Punkty otrzymane na egzaminie tłumaczeniowym będą brane pod uwagę przy ocenie ostatecznej razem z punktami uzyskanymi w ramach oceny zintegrowanej.

V.

 OCENA ZINTEGROWANA

1. ZaproszenieDo etapu oceny zintegrowanej zostaną zaproszeni kandydaci,:
- którzy uzyskali wymagane minimum punktów i jeden z najlepszych wyników w egzaminie tłumaczeniowym, oraz
- którzy, w świetle oceny dokonanej na podstawie informacji udzielonych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym 2 , spełniają warunki ogólne i szczegółowe określone w części III.
Liczba kandydatów dopuszczonych do etapu oceny zintegrowanej jest maksymalnie 4 razy większa niż liczba laureatów poszczególnych konkursów wskazana w niniejszym ogłoszeniu o konkursie i będzie ogłoszona na stronie internetowej EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/). W przypadku gdy na ostatnim miejscu uplasuje się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, do etapu oceny zintegrowanej zostaną zaproszeni wszyscy ci kandydaci.
2. Ocena zintegrowanaOceniane będą:
- umiejętności kandydatów w zakresie rozumienia i analizy: testy a), b) i c),
- umiejętności specjalistyczne: testy d) i e),
- umiejętności ogólne: testy e), f) i g),
umiejętności kandydatów w zakresie rozumienia i analiz 3 oceniane będą na podstawie (4) następujących testów:
a) rozumienia tekstu pisanego;
b) operowania danymi liczbowymi,
c) myślenia abstrakcyjnego,
umiejętności specjalistyczne kandydatów w dziedzinie konkursowej będą oceniane 4 za pomocą następujących elementów:
d) streszczenie w języku konkursowym tekstu zredagowanego w języku 3;
e) prezentacja ustna 5 umiejętności kandydata w dziedzinie konkursowej,
umiejętności ogólne kandydatów 6 będą oceniane 7 za pomocą następujących elementów:
e) prezentacji ustne j;
f) ustrukturyzowanej rozmowy;
g) zadania do wykonania w zespole.
Ocena zostanie przeprowadzona najprawdopodobniej w Brukseli i potrwa półtora dnia.
Każda z umiejętności ogólnych będzie sprawdzana według następującego schematu:
Prezentacja ustna

e)

Ustrukturyzowana rozmowa

f)

Zadanie do wykonania w zespole

g)

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemówxx
Zdolności komunikacyjnexx
Jakość i wydajność pracyxx
Nauka i rozwój osobistyxx
Ustalanie priorytetów i organizacjaxx
Odpornośćxx
Umiejętność pracy w zespolexx
Zdolności przywódczexx
3. Język, w którym przeprowadzane są testyczęści a), b), c), d) oraz e): język 1
części f) i g): język angielski, francuski lub niemiecki, przy czym nie może to być język 1.
4. PunktacjaUmiejętności w zakresie rozumienia i analizy
a) rozumienie tekstu pisanego: od 0 do 20 pkt

wymagane minimum: 10 pkt

b) operowanie danymi liczbowymi: od 0 do 10 pkt
c) myślenie abstrakcyjne: od 0 do 10 pkt

wymagane minimum dla testów b) i c) łącznie: 8 pkt

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów w testach a), b) i c) powoduje wykluczenie z dalszej procedury, ale uzyskane w tych testach punkty nie zostają dodane do punktów uzyskanych w pozostałych częściach oceny zintegrowanej.
Umiejętności specjalistyczne
d) punktacja od 0 do 60 pkt
wymagane minimum: 30 pkt
e) punktacja od 0 do 40 pkt
wymagane minimum: 20 pkt
Umiejętności ogólne (testy e), f) i g))
od 0 do 80 pkt za wszystkie umiejętności (po 10 pkt za każdą umiejętność)
wymagane minimum:
3 pkt za każdą umiejętność oraz
40 pkt za wszystkie 8 umiejętności ogólnych.

VI.

 LISTY REZERWOWE

1. Wpis na listę rezerwową 8 Komisja konkursowa umieszcza na liście rezerwowej 9 nazwiska kandydatów (zob. liczba laureatów, część I pkt 1):
- którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów oraz jeden z najlepszych wyników za egzamin tłumaczeniowy oraz za części oceny zintegrowanej łącznie, i
- w przypadku których dokumenty zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej potwierdzają spełnienie wszystkich warunków udziału w konkursie.
Weryfikacja odbywa się w porządku malejącym wg liczby punktów do momentu, gdy osiągnięta zostanie liczba kandydatów, którzy mogą zostać wpisani na listę rezerwową i którzy rzeczywiście spełniają wszystkie warunki dopuszczenia do udziału w konkursie.
Po osiągnięciu wymaganej liczby dokumenty pozostałych kandydatów nie będą sprawdzane. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że dane 10 podane przez kandydata w zgłoszeniu elektronicznym nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami, kandydat zostaje wykluczony z procedury konkursowej.
2. KlasyfikacjaListy sporządzane są dla każdego konkursu oraz w porządku alfabetycznym.

VII.

 JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

1. Zgłoszenie drogą elektronicznąKandydaci muszą dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną zgodnie z procedurą opisaną na stronie internetowej EPSO, zwłaszcza w rozdziale "Jak się zapisać" (ang. How to apply, fr. Mode d'emploi de l'inscription, niem. Wie kann ich mich bewerben?).

Termin zgłaszania kandydatur (z zatwierdzeniem włącznie): 10 grudnia 2013 r., godzina 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

2. Dokumentacja zgłoszeniowaKandydaci, którzy zostali dopuszczeni do etapu oceny zintegrowanej, muszą w momencie przystępowania do testów oceny zintegrowanej przedstawić 11 kompletną dokumentację zgłoszeniową (podpisany elektroniczny formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami).

Zasady: zob. pkt 6.1 przewodnika dotyczącego konkursów otwartych.

* W niniejszym ogłoszeniu wszelkie odniesienia do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do osoby płci żeńskiej.
1 Zob. europejski system opisu kształcenia językowego -(h(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csttp://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)p)- wymagane minimum: język 1 - poziom C2, język 2 - poziom C1, język 3 - poziom C1.
2 Informacje te zostaną zweryfikowane na podstawie załączonych dokumentów przed sporządzeniem listy rezerwowej (zob. część VI pkt 1 oraz część VII pkt 2).
3 Ze względów organizacyjnych testy w zakresie rozumienia i analizy mogą zostać przeprowadzone w ośrodkach egzaminacyjnych w państwach członkowskich, niezależnie od pozostałych elementów oceny zintegrowanej. Testy te przeprowadzane są na komputerach, a ich organizacją zajmuje się EPSO. Komisja konkursowa określa poziom trudności testów i zatwierdza ich treść na podstawie propozycji EPSO.
4 Treść tych elementów jest zatwierdzana przez komisję konkursową.
5 Należy zwrócić uwagę, że w trakcie prezentacji ustnej oceniane są zarówno umiejętności specjalistyczne, jak i ogólne kandydatów.
6 Definicje tych umiejętności znajdują się w punkcie 1.2 przewodnika dotyczącego konkursów otwartych.
7 Treść tych elementów jest zatwierdzana przez komisję konkursową.
8 Dnia 2 lipca 2013 r. Parlament Europejski przegłosował przyjęcie tekstu kompromisu dotyczącego zmiany regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Tekst ten stanie się jednak wersją ostateczną w pierwszym czytaniu dopiero po formalnym zatwierdzeniu głosowania Parlamentu Europejskiego przez Radę. Z zastrzeżeniem tego zatwierdzenia, zmiany będą dotyczyć przede wszystkim przebiegu kariery i rodzajów stanowisk, na jakich zatrudniani są urzędnicy i inni pracownicy. Laureaci niniejszego konkursu mogą otrzymać ofertę zatrudnienia na podstawie nowych przepisów regulaminu pracowniczego, po ich ostatecznym przyjęciu, bez uszczerbku dla innych skutków o charakterze prawnym lub finansowym.
9 W przypadku gdy na ostatnim miejscu znajdzie się kilku kandydatów z jednakowym wynikiem, na listę rezerwową wpisani zostaną wszyscy ci kandydaci.
10 Dane sprawdzane są przez EPSO pod kątem warunków ogólnych, a przez komisję konkursową - pod kątem warunków szczegółowych.
11 O terminie testów oceny zintegrowanej kandydaci zostaną powiadomieni w odpowiednim czasie za pośrednictwem konta EPSO.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.