Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.147.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 maja 2015 r.

Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2015/C 147/02)

(Dz.U.UE C z dnia 5 maja 2015 r.)

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego informuje o złożeniu przez spółkę MACOIL S.p.A. wniosku o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów pod nazwą "MONTE PORZIO", na obszarze położonym w regionie Marche, a dokładnie w prowincjach Pesaro Urbino i Ankona, wyznaczonym liniami południków i równoleżników, których wierzchołki określają następujące współrzędne geograficzne:

WierzchołekWspółrzędne geograficzne
Długość geograficzna wschodnia od południka Monte MarioSzerokość geograficzna północna
a0°29'43°45'
b0°38'43°45'
c0°38'43°44'
d0°40'43°44'
e0°40'43°43'
f0°43'43°43'
g0°43'43°40'
h0°40'43°40'
i0°40'43°38'
l0°29'43°38'

Powyższe współrzędne geograficzne oparte są na mapie krajowej opracowanej przez Wojskowy Instytut Geograficzny (Istituto Geografico Militare, I.G.M.) - karty mapy Włoch w skali 1:100 000 nr 109, 110, 116 i 117.

Wyznaczony obszar ma powierzchnię 208,70 km2.

Zgodnie z przepisami wspomnianej wyżej dyrektywy, z art. 4 dekretu legislacyjnego nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r., z dekretem ministerialnym z dnia 4 marca 2011 r. i dekretem dyrekcyjnym z dnia 22 marca 2011 r., Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego publikuje ogłoszenie w celu umożliwienia zainteresowanym podmiotom złożenia wniosków o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów na przedmiotowym obszarze wyznaczonym za pomocą opisanych powyżej punktów i współrzędnych geograficznych.

Organem właściwym w sprawach wydawania odpowiednich zezwoleń na poszukiwanie jest Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego - Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche - Divisione VI.

Kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na wydobycie regulują bardziej szczegółowo następujące przepisy: ustawa nr 613 z dnia 21 lipca 1967 r.; ustawa nr 9 z dnia 9 stycznia 1991 r.; dekret legislacyjny nr 625 z dnia 25 listopada 1996 r.; dekret ministerialny z dnia 4 marca 2011 r. i dekret dyrekcyjny z dnia 22 marca 2011 r.

Termin składania wniosków upływa po 3 miesiącach od publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy przesyłać na następujący adres:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise, 2

00187 Roma

ITALIA

Wnioski można również składać za pomocą certyfikowanej poczty elektronicznej na adres: ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it, przesyłając wymagane dokumenty w formacie elektronicznym, opatrzone podpisem elektronicznym przedstawiciela prawnego kandydata.

Zgodnie z pkt 2 załącznika A do dekretu Prezesa Rady Ministrów nr 22 z dnia 22 grudnia 2010 r. łączny czas trwania postępowania w sprawie wydania zezwolenia na poszukiwanie nie może przekraczać 180 dni.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.