Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.169.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2017 r.

Ogłoszenie do wiadomości osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/788/WPZiB wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2017/905 i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1183/2005 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2017/904 w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

(2017/C 169/05)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób umieszczonych w wykazie w załączniku do decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2017/905 1  oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/904 2  w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga.

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że osoby wyszczególnione w wyżej wymienionych załącznikach powinny znaleźć się w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/788/WPZiB 3  i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1183/2005 4  w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga. Uzasadnienie wskazania tych osób podano w odnośnych wpisach zawartych w tych załącznikach.

Zwraca się uwagę odnośnych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005, o pozwolenie na skorzystanie z zamrożonych środków w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania konkretnych płatności (por. art. 3 rozporządzenia).

Odnośne osoby mogą złożyć do Rady, przed 1 października 2017 r., wniosek - wraz z dokumentami uzupełniającymi - o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wyżej wymienionym wykazie; wnioski takie należy przesyłać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu.

Wszelkie otrzymane uwagi zostaną uwzględnione w ramach kolejnego przeglądu dokonywanego przez Radę zgodnie z art. 9 ust. 2 decyzji 2010/788/WPZiB.

Zwraca się również uwagę odnośnych osób na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi oraz w art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1 Dz.U. LI 138 z 29.5.2017, s. 6.
2 Dz.U. LI 138 z 29.5.2017, s. 1.
3 Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 30.
4 Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.