Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.456.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie do wiadomości osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/172/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Egipcie

(2018/C 456/04)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2018 r.)

Poniższe informacje skierowane są do Mohameda Zohira Mohameda Waheda Garrany i Habiba Ibrahima Habiba Eladlego, którzy figurują w załączniku do decyzji Rady 2011/172/WPZiB 1  i w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 270/2011 2 , dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Egipcie.

Rada rozważa utrzymanie środków ograniczających wobec wyżej wymienionych osób. Osoby te informuje się niniejszym, że mogą złożyć do Rady - do dnia 28 grudnia 2018 r. na poniższy adres - wniosek o uzyskanie danych, którymi Rada dysponuje w swoich aktach dotyczących umieszczenia tych osób w wykazie:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

W tym względzie zwraca się uwagę tych osób na fakt, że Rada dokonuje regularnego przeglądu wykazu osób zamieszczonego w decyzji 2011/172/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) 270/2011.

1 Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 63.
2 Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.