Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.107.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 kwietnia 2010 r.

Ogłoszenie dla osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/232/WPZiB

(2010/C 107/11)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2010 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Poniższe ogłoszenie skierowane jest do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku II do decyzji Rady 2010/232/WPZiB(1).

Po dokonaniu przeglądu wykazu osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane we wspólnym stanowisku Rady 2006/318/WPZiB(2) w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar, Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że osoby, podmioty i organy wymienione w wyżej wymienionym załączniku II spełniają kryteria określone we wspólnym stanowisku i że w związku z tym powinny nadal podlegać środkom ograniczającym, odnowionym decyzją 2010/232/WPZiB.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób, podmiotów i organów na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 194/2008(3), po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 13 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby, podmioty i organy mogą także złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wspomnianym wykazie została ponownie rozpatrzona. Wnioski takie należy przesyłać na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób, podmiotów i organów na fakt, że mają one możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi i art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

______

(1) Dz.U L 105 z 27.4.2010, s. 22.

(2) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, s. 77.

(3) Dz.U. L 66 z 10.3.2008, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.