Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.141.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/929
z dnia 31 maja 2017 r.
ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnej odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla niewodów pełnomorskich stosowanych do połowów na wodach terytorialnych Grecji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 ustanowiono zakaz stosowania narzędzi połowowych ciągnionych w odległości do 3 mil morskich od brzegu lub w obrębie izobaty 50 m, jeśli taka głębokość występuje w mniejszej odległości od brzegu.

(2) Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może przyznać odstępstwo od art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, pod warunkiem że spełnione zostaną wymogi określone w art. 13 ust. 5 i 9.

(3) W dniu 2 czerwca 2016 r. Grecja zwróciła się do Komisji z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od art. 13 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do stosowania tradycyjnych niewodów pełnomorskich do połowów pikarela (Spicara smaris) oraz bopsa (Boops boops) na wodach terytorialnych Grecji.

(4) Wniosek ten dotyczy działalności połowowej, na którą Grecja wydała już zgodę, oraz obejmuje statki prowadzące udokumentowane połowy dłużej niż pięć lat i działające na podstawie planu zarządzania przyjętego przez Grecję.

(5) We wrześniu 2016 r. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) dokonał oceny odstępstwa, o które wystąpiła Grecja, oraz związanego z nim projektu planu zarządzania.

(6) Dnia 29 grudnia 2016 r. Grecja przyjęła plan zarządzania (zwany dalej "greckim planem zarządzania") decyzją ministerialną (6719/146097/29-12-2016) zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(7) Odstępstwo, o które wystąpiła Grecja, jest zgodne z warunkami określonymi w art. 13 ust. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(8) Specyficzna struktura morfologiczna Grecji (liczne wyspy na wielu morzach) oraz rozmieszczenie gatunków docelowych, które występują wyłącznie w konkretnych strefach obszarów przybrzeżnych na głębokościach do 50 m, sprawiają, że na odnośnym obszarze występują szczególne ograniczenia geograficzne. W związku z tym obszar przedmiotowych łowisk jest niewielki.

(9) Jako że wyłącznie niewody pełnomorskie zapewniają techniczne możliwości prowadzenia tego rodzaju połowów, nie można ich dokonywać przy użyciu innych narzędzi połowowych.

(10) Ponadto połowy te nie mają znaczącego wpływu na środowisko morskie, ponieważ niewody pełnomorskie są wysoce selektywne, nie dotykają dna morskiego i nie można ich stosować nad skupiskami trawy morskiej Posidonia oceanica.

(11) Wniosek obejmuje 244 statki wymienione w załączniku 5 do planu zarządzania, który reguluje działalność tradycyjnych niewodów pełnomorskich na wodach greckich. Odstępstwo, o które wystąpiła Grecja, dotyczy zatem ograniczonej liczby statków w porównaniu z dużym obszarem rozmieszczenia floty poławiającej niewodami pełnomorskimi, która stanowi ok. 1,5 % całej floty rybackiej Grecji i liczy 1 697,72 ton pojemności brutto (GT).

(12) Statki te zostały wpisane do wykazu przekazanego Komisji zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(13) Decyzja ministerialna przyjęta przez Grecję i plan zarządzania gwarantują, że - zgodnie z art. 13 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 - nakład połowowy nie ulegnie dodatkowemu zwiększeniu.

(14) Przedmiotowa działalność połowowa spełnia wymogi art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, które zabraniają połowów nad wspomnianymi siedliskami. Niewody wybiera się mianowicie w toni wodnej i nie dotykają one dna morskiego. Ponadto sporządzone mapy skupisk trawy morskiej Posidonia oceanica w greckich wodach terytorialnych pomagają chronić ten gatunek.

(15) Wymogi art. 8 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie mają zastosowania, ponieważ dotyczą one trawlerów.

(16) W odniesieniu do wymogu zapewnienia zgodności z art. 9 ust. 3 ustanawiającym minimalny rozmiar oczek sieci Komisja stwierdza, że ponieważ przedmiotowa działalność połowowa jest wysoce selektywna, ma niewielki wpływ na środowisko morskie i nie podlega przepisom art. 4 ust. 5, Grecja przyznała odstępstwo od tych przepisów w swoim planie zarządzania zgodnie z art. 9 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(17) Przedmiotową działalność połowową prowadzi się w bardzo niedużej odległości od brzegu, w związku z czym nie koliduje ona z działalnością innych statków.

(18) Jako że gatunki docelowe pikarel (Spicara smaris) oraz bops (Boops boops) nie figurują w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, w planie zarządzania zapewniono, by ich połowy były minimalne, a odnośna działalność połowowa - wysoce selektywna.

(19) Przedmiotowa działalność połowowa jest wysoce selektywna, a jej celem nie jest połów głowonogów.

(20) Plan zarządzania obejmuje środki monitorowania działalności połowowej i spełnia tym samym warunki przewidziane w art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 2 .

(21) Grecki plan zarządzania obejmuje środki monitorowania działalności połowowej przewidziane w art. 13 ust. 9 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(22) Należy zatem przyznać przedmiotowe odstępstwo.

(23) Grecja powinna przedstawiać Komisji sprawozdania w regularnych odstępach czasu oraz zgodnie z planem monitorowania przewidzianym w greckim planie zarządzania.

(24) Ograniczenie czasu obowiązywania odstępstwa umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków naprawczych w przypadku, gdy ze sprawozdania dla Komisji wyniknie, że stan ochrony eksploatowanych stad jest zły, a jednocześnie zapewni rzetelniejszą podstawę naukową na potrzeby udoskonalenia planu zarządzania.

(25) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Odstępstwo

1.  Art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie ma zastosowania na wodach terytorialnych Grecji w przypadku połowów pikarela (Spicara smaris) oraz bopsa (Boops boops) niewodami pełnomorskimi.
2.  Niewody pełnomorskie, o których mowa w ust. 1, muszą być stosowane przez statki, które:
a) posiadają numer rejestracyjny określony w załączniku 5 do greckiego planu zarządzania;
b) prowadzą udokumentowaną działalność połowową od ponad pięciu lat; oraz
c) posiadają upoważnienie do połowów i działają na podstawie planu zarządzania przyjętego przez Grecję zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.
Artykuł  2

Plan monitorowania i sprawozdanie

Grecja musi przekazać Komisji sprawozdanie sporządzone zgodnie z planem monitorowania ustanowionym w planie zarządzania.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie przez trzy lata od daty jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.