Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.99.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2015 r.

DECYZJA NR 1/2015 SPECJALNEGO KOMITETU DS. WSPÓŁPRACY CELNEJ I UŁATWIEŃ W HANDLU CARIFORUM-UE
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole I do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, mającego na celu uwzględnienie szczególnej sytuacji Republiki Dominikańskiej w odniesieniu do niektórych wyrobów włókienniczych [2015/600]

SPECJALNY KOMITET DS. WSPÓŁPRACY CELNEJ I UŁATWIEŃ W HANDLU,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w szczególności art. 39 ust. 2 protokołu I do tej umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 1 ("umowa o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-UE"), obowiązywała tymczasowo od dnia 29 grudnia 2008 r. między Unią a Antiguą i Barbudą, Bahamami, Barbados, Belize, Dominiką, Republiką Dominikańską, Grenadą, Gujaną, Jamajką, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucią, Saint Vincent i Grenadynami, Surinamem oraz Trynidadem i Tobago.

(2) Protokół I do umowy o partnerstwie gospodarczym dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej zawiera reguły pochodzenia dotyczące przywozu produktów pochodzących z państw CARIFORUM do UE.

(3) Zgodnie z art. 39 ust. 2 protokołu I do umowy o partnerstwie gospodarczym odstępstwa od reguł pochodzenia mogą zostać przyznane, jeżeli uzasadnia je rozwój istniejących gałęzi przemysłu lub tworzenie nowych gałęzi przemysłu w państwach CARIFORUM. Ponadto art. 39 ust. 6 lit. b) tego protokołu stanowi, że przy rozpatrywaniu wniosków o odstępstwa bierze się w szczególności pod uwagę przypadki, w których zastosowanie istniejących reguł pochodzenia mogłoby w sposób znaczący wpłynąć na możliwości kontynuowania przez daną gałąź przemysłu w państwie lub państwach CARIFORUM wywozu do Unii, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, w których mogłoby to doprowadzić to do zakończenia działalności.

(4) W dniu 14 lipca 2014 r. przewodniczący Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu CARIFORUM-UE otrzymał od Republiki Dominikańskiej wniosek o odstępstwo w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji dotyczącej niektórych wyrobów włókienniczych. W dniach 8 października i 3 listopada 2014 r. przewodniczący otrzymał dodatkowe informacje, o które wcześniej prosił w dniach 18 lipca i 28 października 2014 r.

(5) Zgodnie z art. 13 protokołu I do umowy o partnerstwie gospodarczym warunki uzyskania statusu pochodzenia produktu określone w tytule II protokołu I muszą być spełniane w sposób ciągły w państwach CARIFORUM lub w UE. Haiti podpisało umowę o partnerstwie gospodarczym, ale jej nie ratyfikowało ani tymczasowo jej nie stosuje i w związku z tym nie jest w ramach umowy uznawane za państwo CARIFORUM. Zgodnie z art. 8 protokołu I pranie lub prasowanie wyrobów włókienniczych, umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo, zwykłe umieszczanie w workach, skrzynkach lub pudełkach lub połączenie dwóch lub więcej takich czynności jest uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla nadania statusu produktów pochodzących. Należy zatem przyznać odstępstwo od postanowień art. 8 i art. 13 ust. 1 protokołu w celu nadania statusu pochodzenia produktowi końcowemu wywożonemu z Republiki Dominikańskiej do UE.

(6) Republika Dominikańska wystąpiła z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w protokole I do umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-UE w odniesieniu do wyrobów włókienniczych, objętych kodami HS 6203.42, 6107.11 i 6109.10, przywożonych do Unii od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 39 ust. 2 tego protokołu. Wniosek opiera się na fakcie, że ta gałąź przemysłu jest w trudnej sytuacji ze względu na to, że obróbka i przetwarzanie wykonywane w sąsiednim kraju Haiti mają wpływ na zgodność z regułami pochodzenia określonymi w umowie o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-UE. Jeżeli Republika Dominikańska nie będzie dłużej mogła zaopatrywać się w Haiti, będzie to miało znaczny wpływ na dalszy wywóz istniejącego przemysłu włókienniczego w Republice Dominikańskiej do UE. Odstępstwo przyczyniłoby się do stabilności produkcji i do rozwoju tego przemysłu, a także do utrzymania miejsc pracy w Republice Dominikańskiej, jak również w Haiti.

(7) Odstępstwo nie powinno zostać przyznane na kalesony objęte kodem HS 6107.11. Przedmiotowe wyroby są dziane i krojone w Republice Dominikańskiej, a następnie zszywane, wykańczane i pakowane w Haiti. Wyroby te są przewożone bezpośrednio z Haiti do UE, przejeżdżając przy tym tranzytem przez terytorium Republiki Dominikańskiej, ale nie ma tam miejsca dalsze przetwarzanie. Dlatego też umowa o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-UE nie ma zastosowania ze względu na fakt, że towary nie są poddawane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w Republice Dominikańskiej, aby móc uzyskać status produktów pochodzących.

(8) Wniosek obejmuje okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2016 r. Wnioskuje się o stosowanie umowy z mocą wsteczną od 2012 r. Reguły pochodzenia określone w umowie o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-UE powinny być jednak prawidłowo stosowane aż do czasu przyznania odstępstwa. Należy więc przyznać odstępstwo od obowiązujących reguł ze skutkiem od dnia przyjęcia przez Specjalny Komitet ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu CARIFORUM-UE decyzji w sprawie przyznania odstępstwa. Ze względu na aktualny stan Haiti w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-UE, odstępstwo powinno zostać przyznane na okres dwóch lat w celu umożliwienia Republice Dominikańskiej przygotowania się do przestrzegania reguł nabywania pochodzenia oraz zapewnienia przewidywalności dla podmiotów gospodarczych.

(9) Odstępstwo jest wymagane w przypadku przewidywanej rocznej wielkości wywozu do UE w wysokości 407 452 sztuk spodni z drelichu objętych kodem HS 6203.42. Na podstawie danych statystycznych za okres od 2009 r. do 2013 r. średni przywóz spodni z drelichu z Republiki Dominikańskiej do Unii wyniósł około 63 000 sztuk rocznie. W 2012 r. przywóz znacznie wzrósł do około 250 000 sztuk. W 2013 r. przywóz ten spadł do około 40 000 sztuk. Kontyngent objęty odstępstwem ustala się zatem na najwyższym poziomie przywozu z Republiki Dominikańskiej, który odnotowano w 2012 r., powiększonym o wskaźnik tolerancji w wysokości 20 %.

(10) Specjalny Komitet ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu CARIFORUM-UE powinien przyznać odstępstwo dla 300 000 sztuk spodni z drelichu objętych kodem HS ex 6203.42 (kod CN 6203 42 31) i 54 054 sztuk T-shirtów objętych kodem HS ex 6109.10 (kod CN ex 6109 10 00), przywożonych do Unii przez okres dwóch lat od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

(11) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 2 określa zasady dotyczące administrowania kontyngentami taryfowymi. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania kontyngentami taryfowymi, odbywającego się w ścisłej współpracy między władzami Republiki Dominikańskiej, organami celnymi w UE i Komisją wspomniane zasady powinno stosować się odpowiednio w odniesieniu do ilości przywiezionych na mocy odstępstwa przyznanego niniejszą decyzją.

(12) Aby umożliwić skuteczne monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, władze Republiki Dominikańskiej powinny regularnie powiadamiać Komisję o szczegółach wydawanych świadectw przewozowych EUR1,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1. W drodze odstępstwa od protokołu I do umowy o partnerstwie gospodarczym i zgodnie z art. 39 ust. 2 tego protokołu następujące produkty uznaje się za pochodzące z Republiki Dominikańskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 2-5 niniejszej decyzji:
a) spodnie z drelichu objęte kodem HS ex 6203.42 (kod CN 6203 42 31), wyprodukowane z materiałów niepocho-dzących objętych kodami HS 5209.42, 5513.12 i 5513.19 (kody CN 5209 42 00, 5513 12 00 i 5513 19 00) i krojone w Republice Dominikańskiej, zszyte poza terytorium państw CARIFORUM, a następnie prane, prasowane i pakowane w Republice Dominikańskiej;
b) T-shirty bawełniane objęte kodem HS ex 6109.10 (kod CN ex 6109 10 00) wyprodukowane z przędzy niepocho-dzącej objętej kodem HS 5205.23 (kod CN 5205 23 00), dziane, farbowane, wykańczane i krojone w Republice Dominikańskiej, zszyte poza terytorium państw CARIFORUM, a następnie opatrzone nadrukiem i pakowane w Republice Dominikańskiej.
2. Do celów ust. 1 pranie lub prasowanie wyrobów włókienniczych, umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo, proste czynności związane z pakowaniem lub połączenie dwóch lub większej liczby tych operacji przeprowadzane w państwach CARIFORUM uznaje się za obróbkę lub przetworzenie wystarczające do nadania statusu produktu pochodzącego.
Artykuł  2

Odstępstwo przewidziane w art. 1 stosuje się corocznie do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszej decyzji, które są zgłaszane o dopuszczenie do swobodnego obrotu w UE z Republiki Dominikańskiej w okresie od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 9 marca 2017 r.

Artykuł  3

Komisja Europejska zarządza wielkościami, ustalonymi w załączniku, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł  4

Organy celne Republiki Dominikańskiej przeprowadzają kontrole ilościowe wywozu produktów, o których mowa w art. 1.

Przed końcem miesiąca następującego po każdym kwartale organy celne Republiki Dominikańskiej przekazują Komisji Europejskiej za pośrednictwem sekretariatu Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Ułatwień w Handlu CARIFORUM oświadczenie wykazujące ilości, dla których wystawiono świadectwa przewozowe EUR1 na podstawie niniejszej decyzji, oraz numery seryjne tych świadectw.

Artykuł  5

Rubryka nr 7 świadectw przewozowych EUR1 wystawionych na podstawie niniejszej decyzji zawiera jeden z poniższych zapisów:

- "Derogation - Decision No 1/2015 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 10 March 2015",
- "Dérogation - Décision no 1/2015 du Comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges CARIFORUM-UE du 10 mars 2015",
- "Excepción - Decisión no 1/2015 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 10 de marzo 2015".
Artykuł  6

W przypadku stwierdzenia przez UE, na podstawie obiektywnych informacji, nieprawidłowości lub nadużyć finansowych lub powtarzającego się nieprzestrzegania zobowiązań określonych w art. 4 niniejszej decyzji UE może starać się o czasowe zawieszenie odstępstwa, o którym mowa w art. 1, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 ust. 5 i 6 umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-UE.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 marca 2015 r.

Sporządzono w Georgetown i Brukseli dnia 10 marca 2015 r.

Jameel Ahamad BAKSH

Jean-Michel GRAVE

przedstawiciel CARIFORUM

Komisja Europejska

w imieniu państw CARIFORUM

w imieniu strony UE

ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowyKod HSKod CNOpis towarówOkresIlość

(w sztukach)

09.1950ex 6203.426203 42 31Spodnie i bryczesy męskie lub chłopięce z drelichu10.3.2015-9.3.2016

10.3.2016-9.3.2017

300 000

300 000

09.1951ex 6109.10ex 6109 10 00T-shirty dziane z bawełny10.3.2015-9.3.2016

10.3.2016-9.3.2017

54 054

54 054

1 Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 3.
2 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.