Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.135.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/882
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokole 1 do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, które stosuje się w ramach kontyngentu na niektóre produkty z Namibii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 58 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją (UE) 2016/1623 2  Rada udzieliła upoważnienia do podpisania, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony 3  ("umowa"). Państwa SADC UPG obejmują Botswanę, Lesotho, Mozambik, Namibię, Suazi i Republikę Południowej Afryki. Zgodnie z decyzją (UE) 2016/1623 umowa ma być stosowana tymczasowo, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia. Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 10 października 2016 r.

(2) Protokół 1 do umowy dotyczy definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej. W odniesieniu do określonego produktu, mianowicie przetworzonego lub zakonserwowanego tuńczyka białego (Thunnus alalunga) objętego pozycją HS 1604, wytworzonego z niepochodzącego tuńczyka białego objętego pozycją HS 0302 lub 0303, art. 43 tego protokołu przewiduje automatyczne odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w tym protokole w ramach rocznego kontyngentu przyznanego Namibii. Konieczne jest zatem ustanowienie warunków stosowania tych odstępstw dla przywozu z Namibii.

(3) Kontyngentem określonym w art. 43 ust. 10 protokołu 1 do umowy Komisja powinna zarządzać zgodnie z chronologicznym porządkiem dat przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 4 .

(4) Uprawnienie do korzystania z koncesji taryfowych powinno być uwarunkowane przedstawieniem organom celnym odpowiedniego dowodu pochodzenia.

(5) W celu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu kontyngentów ustanowionego na mocy protokołu niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia, od którego stosuje się tymczasowo umowę.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Odstępstwa od reguł pochodzenia na korzyść Namibii określone w art. 43 ust. 10 protokołu 1 do Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony ("umowa"), mają zastosowanie w ramach kontyngentu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Aby produkty wymienione w załączniku objęte były odstępstwami określonymi w art. 1, musi im towarzyszyć dowód pochodzenia określony w załączniku III do protokołu 1 do umowy.

W polu 7 świadectwa przewozowego EUR1, wydanego przez właściwe organy Namibii zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umieszcza się następujący wpis: "Odstępstwo - rozporządzenie (UE) 2017/882".

Artykuł  3

Kontyngentem taryfowym określonym w załączniku zarządza się zgodnie z art. 49-54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 października 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej treść opisu produktów w piątej kolumnie poniższej tabeli należy rozumieć jedynie jako wskazówkę. System preferencyjny jest ustalany, w kontekście niniejszego załącznika, przez kody CN mające zastosowanie w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Numer porządkowyKod CNPodpozycja TARICOpis produktówOkres kontyngentowyWielkość kontyngentu (masa netto w tonach, o ile nie określono inaczej)
09.1600ex 1604 14 4130 92,Przetworzony lub zakonserwowany tuńczyk biały (Thunnus alalunga) objęty pozycją HS 1604, wytworzony z niepochodzącego tuńczyka białego objętego pozycją HS 0302 lub 0303Od 10.10 do 31.12.2016178
ex 1604 14 4697Od 1.1. do800
ex 1604 14 4830 92,31.12.2017 oraz dla
ex 1604 20 7097każdego kolejnego
okresu od 1.1 do
31.12
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Decyzja Rady (UE) 2016/1623 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (Dz.U. L 250 z 16.9.2016, s. 1).
3 Dz.U. L 250 z 16.9.2016, s. 3.
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.